Gadżety reklamowe - Katalog Promotion Tops

Ga­dże­ty re­kla­mo­we – Ka­ta­log Pro­mo­tion Tops

Mozna by powiedzieć, że katalog Promotion Tops to solidna, niemiecka firma. Posiada celnie dopasowany na rynek europejski i zaskakująco szeroki asortyment, co aż utrudnia wybór. No ale takich problemów z dostawcami byśmy sobie życzyli więcej. Ogólnie nie ma się do czego przyczepić i tylko zastanawia, że katalog pozostaje nieco w cieniu swoich wielkich, europejskich konkurentów. Moim zdaniem jest mocno niedoceniony.

Katalog Promotion Tops to duża i wiarygodna kolekcja. Nic dziwnego – katalog opiera się na 200-letniej tradycji dostawcy w handlu zagranicznym w niemieckiej. Firma osiada liczne filie oraz magazyny w całej Europie, w tym również w Polsce – w Trzebnicy pod Wrocławiem, gdzie znajduje się i wzorcownia, i drukarnia gadżetów. W katalogu znajdziecie tekstylia, parasole i torby, drobiazgi, artykuły gospodarstwa domowego, gry i narzędzia. Pomimo szerokiego asortymentu i działalności na rynku międzynarodowym, firma jest nico mało elastyczna w negocjowaniu cen, ale nadrabia jakością, pełnym magazynem oraz unikalnością produktów.

Ka­ta­log Pro­mo­tion Tops to ka­ta­log ga­dże­to­wych stan­dar­dów – pod­sta­wo­wych, ta­nich ga­dże­tów re­kla­mo­wych na każ­dą oka­zję pro­mo­cyj­ną. I rów­nie stan­dar­do­wo, jak u wie­lu swo­ich kon­ku­ren­tów, po­dzie­lo­ny jest wg pod­sta­wo­wych grup asor­ty­men­to­wych. Jed­nak szcze­gól­nie sze­ro­ką gru­pę sta­no­wią pa­ra­so­le re­kla­mo­we i ga­dże­ty re­kla­mo­we dla dzie­ci: gdy za­baw­ki i ma­skot­ki. Cał­kiem cie­ka­we są kub­ki ter­micz­ne i tor­by ba­weł­nia­ne. Ka­ta­log po­sia­da swo­ją część pre­mium – PICOWORLD, gdzie pre­zen­tu­je ga­dże­ty droż­sze, de­si­gner­skie – o nie­co mi­nim­la­istycz­nej sty­li­sty­ce. Bio­rąc pod uwa­gę, że ka­ta­log nie jest zbyt do­brze roz­po­pu­la­ry­zo­wa­ny (mo­im zda­niem), war­to z nie­go ko­rzy­stać. Re­la­cja ce­na do ja­ko­ści pro­duk­tów w ka­ta­lo­gów – jak to u Niem­ców – wy­pa­da cał­kiem do­brze, a nie­naj­gor­sza lo­gi­sty­ka i do­bra do­stęp­ność to­wa­rów w ma­ga­zy­nach spra­wia, że war­to po nie­go się­gać czę­ściej niż do­tych­czas. Sym­bol pro­duk­tów skła­da się ko­lej­no z dwóch, trzech oraz czte­rech cyfr od­dzie­lo­nych prze­cin­ka­mi, dzię­ki cze­mu ła­two zi­den­ty­fiu­je­my ten pro­dukt w za­py­ta­niu.

Gadżety reklamowe Promotion Tops

Ga­dże­ty re­kla­mo­we Pro­mo­tion Tops

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl