Wi­docz­ne lo­go ja­ko je­den z ele­men­tów do­brej kam­pa­nii re­kla­mo­wej.

Je­że­li w oto­cze­niu fir­my pre­zen­to­wa­na jest mar­ka lub lo­go za­kła­du to na­stę­pu­je zwięk­sze­nie za­in­te­re­so­wa­nia jej ofer­tą. To sku­tecz­na for­ma re­kla­my jed­nak mu­si być wy­ko­ny­wa­na przez dzia­ła­nia w kil­ku kie­run­kach.

Ma­te­ria­ły re­kla­mo­we uży­wa­ne w ko­re­spon­den­cji fir­my

Wszyst­kie pi­sma i od­po­wie­dzi na za­py­ta­nia klien­tów w for­mie pa­pie­ro­wej po­win­ny być ozna­cza­ne zna­kiem fir­my. Dla lep­sze­go efek­tu ta­kie ma­te­ria­ły pro­mo­cyj­ne moż­na wy­sy­łać w tecz­ce ofer­to­wej. Za­wie­ra ona do­dat­ko­wo skró­to­we in­for­ma­cje o fir­mie i da­ne kon­tak­to­we. Mo­że ona do­dat­ko­wo za­wie­rać dłu­go­pis re­kla­mo­wy dla lep­sze­go efek­tu.

Ga­dże­ty fir­mo­we w ofer­cie przed­sta­wi­cie­li han­dlo­wych

Oso­by bez­po­śred­nio kon­tak­tu­ją­ce się z klien­tem ma­ją naj­więk­szy wpływ na bu­do­wa­nie re­la­cji fir­my z oto­cze­niem. Po­win­ny mieć one wpływ na wy­gląd, ja­ki ma­ją mieć ma­te­ria­ły re­kla­mo­we. Lo­go fir­my na przed­mio­tach prze­ka­zy­wa­nych klien­tom rów­nież mo­że pro­mo­wać wy­rób lub li­nie pro­duk­tów. Stad tak du­że zna­cze­nie, aby by­ły to przed­mio­ty uży­tecz­ne i trwa­łe.

Pro­mo­cja w do­wol­nym miej­scu

Waż­nym ka­na­łem in­for­ma­cyj­nym o fir­mie są tar­gi i pre­zen­ta­cje. Ko­niecz­ne jest, aby w ta­kich miej­scach po­ja­wi­ły się ma­te­ria­ły z na­dru­kiem. To po­zwa­la za­in­te­re­so­wać klien­ta i prze­ka­zać mu in­for­ma­cje uła­twia­ją­ce wy­ko­na­nie za­ku­pu w przy­szło­ści. Do­sta­nie on do­dat­ko­wo ze­staw da­nych po­trzeb­nych do kon­tak­tu z przed­sta­wi­cie­lem han­dlo­wym, któ­ry bę­dzie mógł prze­pro­wa­dzić da­lej pro­ces ne­go­cja­cji i usta­la­nia wa­run­ków współ­pra­cy. Mo­gą być to rów­nież ze­sta­wy z róż­ny­mi ak­ce­so­ria­mi te­ma­tycz­ny­mi za­wie­ra­ją­cy­mi lo­go lub znak mar­ki to­wa­rów.