Naj­częst­sze pro­ble­my tech­nicz­ne z lo­go.
1. Ist­nie­je kil­ka wer­sji lo­go uży­wa­nych za­mien­nie i rów­no­le­gle. Nie wia­do­mo, któ­ra wer­sja obo­wią­zu­je.
2. Ko­lo­ry­sty­ka lo­go nie jest pre­cy­zyj­nie zde­fi­nio­wa­na po­za ska­la­mi Pan­to­ne, HKS, RAL lub CMYK.
3. Lo­go ma wie­le ko­lo­rów, a nie ma uprosz­czo­nych wer­sji lo­go, w tym wer­sji mo­no­chro­ma­tycz­nych.
4. Lo­go za­wie­ra ra­stry.
5. Lo­go jest nie­fo­rem­ne, np., po­dłuż­ny na­pis „Pół­noc­na Izba Go­spo­dar­cza w Szcze­ci­nie”.
6. Klient nie dys­po­nu­je skła­dem lo­go. (Skład a bit­ma­pa)
7. Uprasz­czaj­my treść na­dru­ków, co nie zna­czy, że ogra­ni­czaj­my na­dru­ki. Le­piej wy­glą­da sil­ny ele­ment gra­ficz­ny i na­zwa, mo­że ha­sło pro­mo­cyj­ne, niż peł­ne da­ne fir­my, ad­res, nip, re­gon, da­ne te­le­adre­so­we.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl