Stro­na głów­na Na­dru­ki Ty­po­we pro­ble­my z na­dru­kiem lo­go i grafiki

Typowe problemy z nadrukiem logo i grafiki

Najczęstsze problemy techniczne z logo:

  1. Ist­nie­je kil­ka wer­sji lo­go uży­wa­nych za­mien­nie i rów­no­le­gle. Nie wia­do­mo, któ­ra wer­sja obowiązuje.
  2. Ko­lo­ry­sty­ka lo­go nie jest pre­cy­zyj­nie zde­fi­nio­wa­na po­za ska­la­mi Pan­to­ne, HKS, RAL lub CMYK.
  3. Lo­go ma wie­le ko­lo­rów, a nie ma uprosz­czo­nych wer­sji lo­go, w tym wer­sji monochromatycznych.
  4. Lo­go za­wie­ra rastry.
  5. Lo­go jest nie­fo­rem­ne, np., po­dłuż­ny na­pis „Pół­noc­na Izba Go­spo­dar­cza w Szczecinie”.
  6. Klient nie dys­po­nu­je skła­dem lo­go. (Skład a bitmapa)
  7. Uprasz­czaj­my treść na­dru­ków, co nie zna­czy, że ogra­ni­czaj­my na­dru­ki. Le­piej wy­glą­da sil­ny ele­ment gra­ficz­ny i na­zwa, mo­że ha­sło pro­mo­cyj­ne, niż peł­ne da­ne fir­my, ad­res, nip, re­gon, da­ne teleadresowe.

Przeczytaj koniecznie