Je­steś per­fek­cjo­ni­stą, pro­fe­sjo­na­li­stą. To się ce­ni. Jed­nak w bar­dzo względ­nym świe­cie, któ­re­go ob­raz od­bie­rasz nie­do­sko­na­łym wzro­kiem. Ob­raz, któ­ry na siat­ków­ce oka two­rzy od­bi­te świa­tło. I to tu zwy­kle za­czy­na­ją się kło­po­ty z ko­lo­ra­mi. A nie w dru­kar­ni. Za­cznij­my jed­nak od po­cząt­ku.Na od­biór ko­lo­ru przez wpły­wa sze­reg czyn­ni­ków. Wśród nich są kom­pe­ten­cje dru­kar­ni i nad­zo­ru­ją­cej ją agen­cji re­kla­mo­wej. Kie­dy za­tem uznać, że od­wzo­ro­wa­nie ko­lo­ru jest wier­ne? Wpis na blo­gu de­dy­ku­ję Klien­tom kon­tem­plu­ją­cym wła­ści­wy od­cień na­dru­ko­wa­ne­go lo­go.

pan­to­ne

Opcja 1. Gdy dru­ku­je­my lo­go wg ska­li Pan­to­ne:

1. Sprawdź, czy ko­lo­ry­sty­ka Two­je­go lo­go jest zde­fi­nio­wa­na wg Pan­to­ne w wer­sji dla pa­pie­rów kre­do­wa­nych, po­wle­ka­nych (nu­mer ko­lo­ru z in­dek­sem C – co­ve­red, far­ba dru­kar­ska kry­je pa­pier i nie wsią­ka), czy ma­to­wych, of­f­se­to­wych, nie­po­wle­ka­nych (nu­mer ko­lo­ru z in­dek­sem U – un­co­ve­red, far­ba dru­kar­ska mniej kry­je i wsią­ka). Je­śli nu­mer ko­lo­ru po­da­ny jest bez li­ter­ki C lub U, to masz pro­blem, bo ten sam ko­lor po­ło­żo­ny raz na pa­pier kre­do­wa­ny i raz na ma­to­wy uznasz (cał­kiem słusz­nie) za zu­peł­nie in­ny. Czy­ja to wi­na?

2. My­ślisz, że Pan­to­ne Pantone’owi rów­ny. My­lisz się. Świe­żo ku­pio­ny Pan­to­ne róż­ni się od uży­wa­ne­go pa­rę lat o kil­ka to­nów bar­wy w każ­dym ko­lo­rze. Cie­ka­we, któ­ry weź­miesz na swo­je pro­fe­sjo­nal­ne spo­tka­nie z dru­kar­nią.

3. Lu­bisz Słoń­ce? Każ­dy lu­bi. Ale żół­te świa­tło zmie­nia od­cień ko­lo­rów od­bie­ra­nych przez wzrok. Je­śli do­bie­rasz nu­mer ko­lo­ru Pan­to­ne przy żół­tej ża­rów­ce, ja­ką masz w biur­ko­wej lamp­ce i po­da­jesz go przez te­le­fon dru­ka­rzo­wi, któ­ry pra­cu­je pod ja­rze­niów­ką… niech Cię nie zdzi­wi efekt je­go pra­cy.

4. Ok. Masz prze­pra­wę z nu­me­rem Pan­to­nu za so­bą. Pod wa­run­kiem, że dru­ku­jesz na ide­al­nie bia­łym i gład­kim pa­pie­rze. Bo na­wet mi­ni­mal­ny od­cień pa­pie­ru (kre­mo­wy, écru, cha­mo­is, pi­sta­cjo­wy), zmie­nia po­cząt­ko­wą bar­wę far­by, któ­ra w nie­go wsią­ka. Po­dob­nie z pa­pie­rem po­sia­da­ją­cym fak­tu­rę. Mi­kro cień, któ­ry two­rzą po­ry, spra­wia, że ludz­kie oko od­bie­ra ko­lo­ry ja­ko ciem­niej­sze niż „za­da­ne”.

5. Nic się nie martw. Dla pew­no­ści mo­żesz zro­bić pro­ofa (match­print, cro­ma­lin), któ­ry po­słu­ży dru­ka­rzo­wi za wzo­rzec ko­lo­ry­sty­ki, do któ­rej ma się zbli­żyć przed pod­ję­ciem pro­duk­cji. Jed­nak, pro­of jest roz­bar­wio­ny w sys­te­mie CMYK, a nie Pan­to­ne oraz wy­ko­nu­je się go in­ny­mi far­ba­mi i – że­by by­ło ma­ło – na in­nym pa­pie­rze, niż do­ce­lo­wy. Czy­li, jak­by co, wzo­rzec jest wręcz ide­al­ny…

6. Po­strze­ga­nie ko­lo­rów przez wzrok zmie­nia się z wie­kiem. Star­si lu­dzie ina­czej od­bie­ra­ją ko­lo­ry oto­cze­nia – wi­dzą świat w ko­lo­rach nie­bie­ska­wych, chłod­niej­szych i węż­szym spek­trum niż mło­dzi. Wi­dzi­my to choć­by na płót­nach mi­strzów, któ­rych ko­lo­ry­sty­ka zmie­nia­ła się wraz z na­dej­ściem sta­ro­ści. Mam na­dzie­ję, że Ty i Twój dru­karz je­ste­ście w po­dob­nym wie­ku.

7. Czy ist­nie­je urzą­dze­nie do mie­rze­nia od­wzo­ro­wa­nia ko­lo­rów, sko­ro wzrok jest nie­do­sko­na­ły? Tak, urzą­dze­nie do „ana­li­zy widm pro­mie­nio­wa­nia świetl­ne­go, wi­dzial­ne­go” na­zy­wa się spek­tro­metr i kosz­tu­je lek­ko 15 000 zł (uży­wa­ny, oka­zja). Nie chcę ni­ko­go za­ła­my­wać, ale spek­tro­me­try są cią­gle do­syć nie­do­kład­ne, w po­rów­na­niu z wy­ćwi­czo­nym okiem do­bre­go dru­ka­rza.

8. Czy wspo­mi­na­łem o 5% po­pu­la­cji ze szcząt­ko­wym dal­to­ni­zmem? To na wy­pa­dek, jak­by przy­szła Ci ocho­tę na dys­ku­sje o ko­lo­rach w szer­szym gro­nie…

Opcja 2. Gdy dru­ku­je­my lo­go roz­bar­wio­ne na CMYK

1. My­ślisz, że bę­dzie ła­twiej. Po­zor­nie. Nie ist­nie­je do­kład­ne roz­bar­wie­nie peł­ne­go ko­lo­ru CMYK na Pan­to­ne. Ilu­zja za­le­ży wy­łącz­nie od do­świad­cze­nia dru­ka­rza i nie­wy­ćwi­czo­ne­go oka. Two­je­go oka.

2. Resz­ta pro­ble­mów – patrz punk­ty 3, 4, 5, 6, 7, 8 dla ska­li Pan­to­ne.

Wszyst­kie po­wyż­sze wy­wo­dy zmie­rza­ją nie­uchron­nie do wnio­sku, że aby nie zwa­rio­wać, trze­ba w któ­rymś mo­men­cie mu­sisz dać so­bie spo­kój z do­cho­dze­niem do wła­ści­we­go ko­lo­ru lo­go na dru­kach. W tej wal­ce mo­żesz się otrzeć o ab­so­lut, ale go nie osią­gniesz…

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl