Stro­na głów­na Na­dru­ki SENSACJA: No­wy wzor­nik Pan­to­ne tra­fia na pol­ski rynek !

SENSACJA: Nowy wzornik Pantone trafia na polski rynek !

Nie trze­ba by­ło dłu­go cze­kać na re­ak­cje za­chod­nich kon­cer­nów re­kla­mo­wych na zmia­ny w Pol­sce. Fir­ma Pan­to­ne Inc. zaj­mu­ją­ca się stan­da­ry­za­cją ko­lo­rów za­mie­rza wpro­wa­dzić na pol­ski ry­nek uprosz­czo­ny wzor­nik ko­lo­rów dla bran­ży re­kla­mo­wej skła­da­ją­cy się tyl­ko z dwóch ko­lo­rów: czer­ni i bieli. 

Na zwo­ła­nej dziś kon­fe­ren­cji pra­so­wej, Ma­gen­ta He­idel­berg sze­fo­wa Pan­to­ne Inc. w Cy­ja­no­wej Do­li­nie, tłu­ma­czy­ła tę de­cy­zję ak­tu­al­ną sy­tu­acją w pol­skich me­diach pu­blicz­nych, a tak­że utrzy­mu­ją­cym się wśród pol­skich elit dys­kur­sem na te­mat od­cie­ni ko­lo­rów skó­ry. We­dług He­idel­berg w pra­sie dru­ko­wa­nej w nad­cho­dzą­cej de­ka­dzie do­mi­no­wać tyl­ko czerń i biel, za­tem nie ma eko­no­micz­ne­go sen­su utrzy­my­wać w pol­skich ma­ga­zy­nach farb dru­kar­skich w peł­nej ga­mie ko­lo­ry­stycz­nej. „Mi­ni­ma­lizm jest w dzi­siaj bar­dzo tren­dy, a Po­la­cy nie lu­bią róż­no­rod­no­ści i są w sta­nie za­ak­cep­to­wać tyl­ko czar­ny, al­bo bia­ły” – do­da­ła na koniec.

Polska wersja wzornika kolorów Pantone
Pol­ska wer­sja wzor­ni­ka ko­lo­rów Pantone

Rzecz­nik pra­so­wy Ra­dy Mi­ni­strów Ja­nusz Cierp­ki uwa­ża te zmia­ny za ko­rzyst­ne, ale z nie­uf­no­ścią od­no­si się do in­ten­cji ame­ry­kań­skie­go giganta:

- Ist­nie­ją w Pol­sce si­ły, któ­re bę­dą chcia­ły nas prze­ko­nać, że czar­ne jest czar­ne, a bia­łe jest bia­łe, na co zgo­dy nie bę­dzie. Nie za­po­mi­naj­my, iż peł­na pa­le­ta barw  nie ma w Pol­sce żad­ne­go kon­tek­stu hi­sto­rycz­ne­go, spo­łecz­ne­go, ani kul­tu­ral­ne­go i po­ja­wi­ła się w Pol­sce do­pie­ro po pry­wa­ty­za­cji w la­tach 90-tych. My nie wy­cho­wy­wa­li­śmy się w ko­lo­ro­wych cza­sach i nie uczy­li­śmy się z cza­r­no-bia­­łych pod­ręcz­ni­ków. Oglą­da­li­śmy cza­r­no-bia­­łą te­le­wi­zję i roz­wią­zy­wa­li­śmy cza­r­no-bia­­łe krzy­żów­ki. In­ne ko­lo­ry, po­dob­nie jak we­ge­ta­ria­nizm, ener­gia od­na­wial­na i ro­we­rzy­ści, ma­ją nie­wie­le wspól­ne­go z tra­dy­cyj­ny­mi pol­ski­mi war­to­ścia­mi. Pro­szę so­bie przy­po­mnieć ile nie­chę­ci wzbu­dza­ła tę­cza na pla­cu Zba­wi­cie­la. Zbyt du­żo ko­lo­rów w oczy­wi­sty spo­sób pro­mu­je de­wia­cje. Wy­star­czy spoj­rzeć na sym­bo­le okre­ślo­nych śro­do­wisk w Pol­sce. Ja pa­nu nie przerywałem.

No­wy wzor­nik Pan­to­ne po­ja­wi się w sprze­da­ży 1 kwietnia. 

Przeczytaj koniecznie