Stro­na głów­na Re­cen­zje Pre­zen­ty Pre­zen­ty biz­ne­so­we god­ne prezesa !

Prezenty biznesowe godne prezesa !

Prezenty biznesowe są trudnym orzechem do zgryzienia, szczególnie gdy zaczniemy się zastanawiać co wypada kupić, a co jest pomysłem zbyt śmiałym lub nie wpisującym się w oficjalny ton. Tak naprawdę wszystko zależy od osoby, którą obdarowujemy. Czy ma poczucie humoru? Czy ma dystans do siebie?

Naj­trud­niej­szym dy­le­ma­tem do po­ko­na­nia jest pre­zent dla sze­fa. Za­wsze mo­że­my po­sta­wić na bez­piecz­ny pre­zent, np. pió­ro czy ele­ganc­ki bre­lo­czek, ale czy wte­dy nie uzna nas za nu­dzia­rza bez fan­ta­zji? Pre­zen­ty dla pra­cow­ni­ków to du­żo ła­twiej­sza kwe­stia. Na­wet je­śli ku­pi­my na świę­ta, jak co ro­ku, kosz sło­dy­czy, za­pew­ne nie usły­szy­my słów kry­ty­ki, z ra­cji na­szej po­zy­cji. Naj­ła­twiej jest, gdy oso­ba ob­da­ro­wy­wa­na ma ja­kąś pa­sję – wte­dy nasz pre­zent bę­dzie cie­szył i z pew­no­ścią nie urazi.

Pomysł na upominek firmowy dla klientów i osób zatrudnionych.

Upo­min­ki fir­mo­we, któ­re są udo­stęp­nia­ne klien­tom i pra­cow­ni­kom z oka­zji roz­ma­itych świąt ma­ją być w głów­nej mie­rze funk­cjo­nal­ne. Pre­zen­ty biz­ne­so­we to naj­czę­ściej cięż­ki orzech do zgry­zie­nia, gdyż po­sia­da­cze firm nie wie­dzą tak na­praw­dę, na ja­kie­go ro­dza­ju ga­dże­ty po­sta­wić. Do wy­bo­ru jest prak­tycz­nie spo­ro moż­li­wo­ści. Per­fek­cyj­nym pre­zen­tem biz­ne­so­wym bę­dzie mię­dzy in­ny­mi efek­tow­nie opra­wio­ny ter­mi­narz. Świet­nie spraw­dza­ją się ka­len­da­rze o du­żym for­ma­cie, bo wy­glą­da­ją one ogrom­nie ele­ganc­ko. Je­śli cho­dzi o pre­zen­ty dla firm z oka­zji świąt to świet­nie spraw­dzą się m.in. faj­nie opa­ko­wa­ne ma­te­ria­ły do pi­sa­nia. Ze­staw, w któ­rym znaj­dzie się pięk­ny dłu­go­pis oraz pió­ro bez wąt­pie­nia przy­da­dzą się każ­de­mu. Je­śli cho­dzi o pre­zen­ty dla klien­tów to wszyst­ko uza­leż­nio­ne jest od po­my­sło­wo­ści, tak na­praw­dę są to na ogół ta­kie sa­me pro­duk­ty, któ­re ofe­ro­wa­ne są w ra­mach dzia­łań re­kla­mu­ją­cych fir­mę. Mo­gą to być w na­stęp­stwie te­go ta­kie pre­zen­ty fir­mo­we jak fi­li­żan­ki, bre­lo­ki, t‑shirty. Pre­zen­ty fir­mo­we mu­szą być już ra­czej sper­so­na­li­zo­wa­ne, tak aby pra­cow­ni­cy w rze­czy­wi­sto­ści do­ce­ni­li gest szefa.

Pre­zent god­ny prezesa

Wy­dat­ków w fir­mie nie je­ste­śmy w sta­nie omi­nąć w ża­den spo­sób. Ja­kie ma­my jed­nak po­dej­ście do in­we­sty­cji, któ­re nie­ko­niecz­nie są wy­ma­ga­ne? By­wa z tym róż­nie. War­to mi­mo wszyst­ko raz na ja­kiś czas przy­po­mnieć swo­im klien­tom i pra­cow­ni­kom, że ich do­ce­nia­my. Za­tem war­to wy­dać pie­nią­dze na pre­zen­ty dla klien­tówpre­zen­ty dla pra­cow­ni­ków. Do wy­bo­ru ma­my wie­le moż­li­wo­ści. Nie­wąt­pli­we jest jed­nak, że pre­zen­ty fir­mo­we mo­gą się tu róż­nić dla tych dwóch grup. Ma­jąc nie­wiel­ką ilość pra­cow­ni­ków war­to wy­dać na lep­sze ja­ko­ścio­wo ga­dże­ty. Dłu­go­pi­sy, bre­lo­ki czy smy­cze nie za­wsze bę­dą od­po­wied­nim roz­wią­za­niem. Mo­że­my na szczę­ście wy­bie­rać pre­zen­ty dla firm wy­ko­na­ne w 100% z eko­lo­gicz­nych ma­te­ria­łów. Po­za tym mo­że­my po­szu­kać wy­szu­ka­nych ga­dże­tów. Pre­zen­ty biz­ne­so­we na­le­żą do tych wy­dat­ków, w któ­re na­le­ży in­we­sto­wać co ja­kiś czas. Dzię­ki nim dba­my o wi­ze­ru­nek na­szej fir­my. Do­dat­ko­wo mo­że­my zna­czą­co po­pra­wić na­sze re­la­cje z klien­ta­mi. Wśród wie­lu wy­dat­ków fir­mo­wych te z pew­no­ścią zwró­cą nam się z podwójnie.

Po­przed­ni ar­ty­kułPre­zent Perfekt
Na­stęp­ny ar­ty­kułGra­fik gra­fi­ko­wi nierówny

Przeczytaj koniecznie