Stro­na głów­na Re­cen­zje Pre­zen­ty Ma­gicz­ne pre­zen­ty świą­tecz­ne dla biznesu

Magiczne prezenty świąteczne dla biznesu

Pierwsze tygodnie listopada to ostatni dzwonek, by zamówić i dostać upominki biznesowe na Święta. Oprócz standardowej oferty katalogowej na gadżety świateczne, zapraszamy również po klimatyczne, pełne uroku i magii upominki świąteczne, które przygotowaliśmy wspólnie z pracownią florystyczną Zielona Moda.

Za­pra­sza­my do ga­le­rii uro­kli­wych upo­min­ków świą­tecz­nych, któ­re z pew­no­ścią zdą­ży­my jesz­cze dla Was wy­pro­du­ko­wać, a Wy zdą­ży­cie prze­ka­zac je swo­im pra­cow­ni­kom, part­ne­rom i kon­tra­hen­tom. Przy­bli­żo­ny czas re­ali­za­cji to ok. 7 dni ro­bo­czych – za­pra­sza­my skła­da­nia do za­py­tań i za­mó­wień. Wkrót­ce za­mknie­my li­stę zamówień.

OFERTAGIFTBOXY PREZENTY ŚWIĄTECZNE 2017 – KLIKNIJ TUTAJ

Kon­takt: info@promoshop.pl, tel. 91 421 3677

GALERIA

OFERTA DLA BIZNESU

butterfly_oferta_strona_1-min butterfly_oferta_strona_2-min butterfly_oferta_strona_3-min butterfly_oferta_strona_4-min

Gift box - prezenty świąteczne
Gift box – pre­zen­ty świąteczne

 

Sło­wa kluczowe:

Fir­mo­we pre­zen­ty świąteczne
ga­dze­ty swiateczne
ga­dże­ty świąteczne
ko­sze świąteczne
kub­ki świąteczne
pre­zen­ty biz­ne­so­we na święta
pre­zen­ty dla klien­tów na święta
pre­zen­ty fir­mo­we na święta
pre­zen­ty świą­tecz­ne dla firm
pre­zen­ty świą­tecz­ne dla klientów
świą­tecz­ne ga­dże­ty reklamowe
świą­tecz­ne upominki
upo­min­ki bożonarodzeniowe
upo­min­ki świąteczne
upo­min­ki świą­tecz­ne dla firm
upo­min­ki świą­tecz­ne dla klientów
upo­min­ki świa­tecz­ne firmowe

Przeczytaj koniecznie