Pierwsze tygodnie listopada to ostatni dzwonek, by zamówić i dostać upominki biznesowe na Święta. Oprócz standardowej oferty katalogowej na gadżety świateczne, zapraszamy również po klimatyczne, pełne uroku i magii upominki świąteczne, które przygotowaliśmy wspólnie z pracownią florystyczną Zielona Moda.

Za­pra­sza­my do ga­le­rii uro­kli­wych upo­min­ków świą­tecz­nych, któ­re z pew­no­ścią zdą­ży­my jesz­cze dla Was wy­pro­du­ko­wać, a Wy zdą­ży­cie prze­ka­zac je swo­im pra­cow­ni­kom, part­ne­rom i kon­tra­hen­tom. Przy­bli­żo­ny czas re­ali­za­cji to ok. 7 dni ro­bo­czych – za­pra­sza­my skła­da­nia do za­py­tań i za­mó­wień. Wkrót­ce za­mknie­my li­stę za­mó­wień.

OFERTAGIFTBOXY PREZENTY ŚWIĄTECZNE 2017 – KLIKNIJ TUTAJ

Kon­takt: info@promoshop.pl, tel. 91 421 3677

GALERIA

OFERTA DLA BIZNESU

butterfly_oferta_strona_1-min butterfly_oferta_strona_2-min butterfly_oferta_strona_3-min butterfly_oferta_strona_4-min

Gift box - prezenty świąteczne

Gift box – pre­zen­ty świą­tecz­ne

 

Sło­wa klu­czo­we:

Fir­mo­we pre­zen­ty świą­tecz­ne
ga­dze­ty swia­tecz­ne
ga­dże­ty świą­tecz­ne
ko­sze świą­tecz­ne
kub­ki świą­tecz­ne
pre­zen­ty biz­ne­so­we na świę­ta
pre­zen­ty dla klien­tów na świę­ta
pre­zen­ty fir­mo­we na świę­ta
pre­zen­ty świą­tecz­ne dla firm
pre­zen­ty świą­tecz­ne dla klien­tów
świą­tecz­ne ga­dże­ty re­kla­mo­we
świą­tecz­ne upo­min­ki
upo­min­ki bo­żo­na­ro­dze­nio­we
upo­min­ki świą­tecz­ne
upo­min­ki świą­tecz­ne dla firm
upo­min­ki świą­tecz­ne dla klien­tów
upo­min­ki świa­tecz­ne fir­mo­we

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl