Każ­dy z Was pa­mię­ta mo­ment kie­dy ni­ski po­ziom ba­te­rii w te­le­fo­nie, lap­to­pie czy ta­ble­cie zni­we­czył pla­ny, bądź unie­moż­li­wił kon­takt ze świa­tem w bar­dzo waż­nym dla nas mo­men­cie. Nie­ste­ty nie za­wsze ma­my do­stęp do gniazd­ka z prą­dem np. pod­czas wy­jaz­dów za mia­sto, po­dró­ży sa­mo­lo­tem bądź au­to­bu­sem, gdzie przy­stan­ki trwa­ją sto­sun­ko­wo krót­ko. Być mo­że spo­ty­ka to Was na co dzień, kie­dy ma­cie na­pię­ty gra­fik pra­cy, a czę­ste ko­rzy­sta­nie z te­le­fo­nu wy­czer­pu­je je­go możliwości.Rozwiązaniem te­go pro­ble­mu wy­da­ją się być po­wer ban­ki. Te sto­sun­ko­wo no­we ga­dże­ty to nic in­ne­go, jak prze­no­śne aku­mu­la­to­ry, któ­ry­mi moż­na na­ła­do­wać swo­je urzą­dze­nie w każ­dym miej­scu. Ku­pu­jesz bank ener­gii, któ­ry roz­wią­zu­je pro­blem roz­ła­do­wa­ne­go urzą­dze­nia. Jed­nak, jak to z ga­dże­ta­mi by­wa, ile mo­de­li na ryn­ku, ty­le py­tań w sie­ci. Ja­ka jest po­jem­ność po­wer ban­ków, wy­trzy­ma­łość, ile ra­zy moż­na ni­mi ła­do­wać urzą­dze­nia? Wąt­pli­wo­ści i py­ta­nia po­sta­ra­my się roz­wiać pro­po­nu­jąc Wam kil­ka wska­zó­wek, z któ­ry­mi war­to się za­po­znać przed za­ku­pem ga­dże­tu.
Screenshot - 30.01
Po­wer ban­ki to ko­lej­ny ga­dżet, któ­ry ma za­pew­nić nam peł­ną mo­bil­ność oraz kon­takt ze świa­tem. W za­leż­no­ści od po­trzeb, moż­na żon­glo­wać po ryn­ku w po­szu­ki­wa­niu od­po­wied­nie­go mo­de­lu, a dzię­ki róż­nym ce­nom oraz mar­kom aku­mu­la­to­ry są w za­się­gu każ­de­go użyt­kow­ni­ka. Je­że­li na­sza pi­guł­ka in­for­ma­cyj­na po­mo­gła Wam zna­leźć od­po­wiedź na py­ta­nia oraz skon­kre­ty­zo­wać swo­je ocze­ki­wa­nia, za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się spraw­dzo­ną przez nas ofer­tą po­wer ban­ków na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej promoshop.pl. Za­pra­sza­my!

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl