Stro­na głów­na Mar­ke­ting Re­kla­ma Dar­mo­we ga­dże­ty i fan­ty na lo­te­rie oraz konkursy

Darmowe gadżety i fanty na loterie oraz konkursy

Codziennie otrzymujemy prośby z całej Polski o sponsorowanie wielu cennych i niekomercyjnych inicjatyw. Szkoły, komitety rodzicielskie, kluby sportowe i organizacje pozarządowe zwracają się do nas z prośbą o przekazanie niepotrzebnych gadżetów reklamowych na któryś ze szczytnych celów.

Niestety, zwykle jest to niemożliwe z kilku powodów:

  1. Bar­dzo rzad­ko zo­sta­ją nam ga­dże­ty re­kla­mo­we na­szych klien­tów. Naj­czę­ściej sprze­da­je­my to co za­ma­wia­ją klien­ci co do sztu­ki. Zo­sta­ją eg­zem­pla­rze uszko­dzo­ne lub re­kla­mo­wa­ne, któ­re na­da­ją się na śmietnik.
  2. Prze­ka­za­nie ta­kich upo­min­ków wią­że się z opo­dat­ko­wa­niem oraz wy­ka­za­niem przy­cho­dów przez pod­miot od­bie­ra­ją­cy ko­rzy­ści w po­sta­ci upominków.
  3. Nie ma­my też – trze­ba to otwar­cie przy­znać – żad­nej ko­rzy­ści ze spon­so­ro­wa­nia te­go ty­pu ini­cja­tyw ze wzglę­du na brak po­rząd­nej ofer­ty spon­sor­skiej pod­mio­tów pro­szą­cych o wspar­cie. Tu ra­da: za­dbaj­cie o obec­ność me­diów i du­żej ilo­ści go­ści na Wa­szym wy­arze­niu, a spon­so­rzy szyb­ko się znajdą.

Po­trzeb­ne fan­ty na lo­te­rię lub kon­kurs? Ma­my dla Was czy­stą pro­po­zy­cję: sprze­da­my Wam ga­dże­ty re­kla­mo­we po kosz­tach – bez na­szej mar­ży han­dlo­wej. Prze­fak­tu­ru­je­my je je­dy­nie z ra­ba­tem, któ­ry otrzy­mu­je­my od do­staw­ców za dłu­go­let­nią współ­pra­cę. Bę­dzie istot­nie taniej.

Przeczytaj koniecznie