Pro­wa­dze­nie wła­snej fir­my nie na­le­ży do naj­prost­szych za­dań. Oso­by, któ­re do­pie­ro za­czy­na­ją swo­ją przy­go­dę z pierw­szą dzia­łal­no­ścią go­spo­dar­czą bar­dzo czę­sto cał­ko­wi­cie za­po­mi­na­ją o re­kla­mie. Bez od­po­wied­niej pro­mo­cji nie­zwy­kle cięż­ko po­zy­ski­wać no­wych klien­tów, a co za tym idzie nie­ustan­nie roz­wi­jać swo­ją dzia­łal­ność. Brak roz­wo­ju mo­że stać się przy­czy­ną zde­ner­wo­wa­nia i znie­chę­ce­nia, któ­re bar­dzo szyb­ko prze­ista­cza­ją się w po­dej­mo­wa­nie złych de­cy­zji i po­no­sze­nie strat.

Dla­cze­go re­kla­ma mu­si mieć od­po­wied­nią for­mę?

Pro­wa­dze­nie kam­pa­nii re­kla­mo­wej mu­si być ści­śle do­sto­so­wa­ne do ofer­ty. W in­nym przy­pad­ku re­kla­ma nie przy­nie­sie po­żą­da­nych re­zul­ta­tów, a mo­że na­wet zo­stać ne­ga­tyw­nie ode­bra­na. A no to nie moż­na so­bie po­zwo­lić w szcze­gól­no­ści w po­cząt­ko­wej fa­zie roz­wo­ju fir­my. Przy­kła­dem mo­że być sklep ofe­ru­ją­cy pro­duk­ty ko­sme­tycz­ne. Tu­taj cie­ka­wym spo­so­bem na pro­mo­cje mo­gą oka­zać się po­mad­ki re­kla­mo­we, któ­re ide­al­nie pa­su­ją do pro­po­no­wa­ne­go asor­ty­men­tu i jed­no­cze­śnie nie są na­chal­ną re­kla­mą, a ra­czej przy­ja­znym do­dat­kiem, któ­ry za­wsze bę­dzie bar­dzo do­brze ko­ja­rzo­ny. Na­le­ży za­pa­mię­tać, że wy­bra­na for­ma re­kla­my nie mo­że w zna­czą­cym stop­niu od­bie­gać od te­go czym zaj­mu­je się fir­ma. Wie­le osób pró­bo­wa­ło zła­mać tę za­sa­dę i le­piej nie po­peł­niać ich błę­dów, war­to do­dać, że raz ze­psu­ty wi­ze­ru­nek bar­dzo cięż­ko od­bu­do­wać, dla­te­go wszyst­ko mu­si być ide­al­nie przy­go­to­wa­ne. W przy­pad­ku skle­pu z ko­sme­ty­ka­mi po­moc re­kla­mo­wa w po­sta­ci po­mad­ki jest ide­al­nie do­pa­so­wa­nym roz­wią­za­niem, któ­re jak naj­bar­dziej war­to wy­brać.

In­we­sty­cje w re­kla­mę to do­dat­ko­we kosz­ty?

Cześć osób mo­że po­wie­dzieć, że re­kla­ma ge­ne­ru­je do­dat­ko­we kosz­ty, któ­rych na po­cząt­ku trze­ba prze­cież uni­kać. Nie jest to do koń­ca praw­dą, po­nie­waż, war­to szu­kać oszczęd­no­ści, ale tyl­ko tam gdzie kon­se­kwen­cją nie bę­dzie po­gor­sze­nie ja­ko­ści usług czy też ha­mo­wa­nie roz­wo­ju dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej. Oczy­wi­ście na dzia­ła­niach pro­mo­cyj­nych moż­na oszczę­dzić de­cy­du­jąc się na spraw­dzo­ne pro­duk­ty, któ­re nie są dro­gie a przy­no­szą od­po­wied­nie ko­rzy­ści. Przy­kła­dem mo­gą być po­mad­ki z na­dru­kiem, pro­dukt nie na­le­ży do naj­droż­szych, a je­go od­biór przez po­ten­cjal­ne­go klien­ta za­wsze bę­dzie po­zy­tyw­ny. Do­dat­ko­wo na­druk re­kla­mo­wy na te­go ro­dza­ju asor­ty­men­cie moż­na bez pro­ble­mu do­sto­so­wać do swo­ich in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb.

Dla­cze­go jesz­cze war­to po­sta­wić na po­mad­ki z lo­go?

Pro­duk­ty te­go ty­pu nie na­le­żą do tak zwa­nej in­wa­zyj­nej re­kla­my i mo­gą być zna­ko­mi­tym wspar­ciem dla in­nych dzia­łań pro­mo­cyj­nych. Nie­wy­so­ka ce­na umoż­li­wia pro­wa­dze­nie ca­ło­rocz­nej kam­pa­nii, któ­ra ca­ły czas bę­dzie przy­no­si­ła ko­rzy­ści.

https://promoshop.pl/Pomadki-szminki-reklamowe-z-nadrukiem

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl