Ubiór pra­cow­ni­ka ja­ko wi­zy­tów­ka fir­my.

Oso­by w fir­mie po­sia­da­ją­ce z klien­tem bez­po­śred­ni kon­takt po­win­ny być za­opa­trzo­ne w odzież fir­mo­wą z na­dru­ka­mi re­kla­mo­wy­mi. Spo­sób i ro­dzaj ta­kich ozna­czeń za­le­ży od funk­cji i wy­ko­ny­wa­nych za­dań.

Od­po­wied­nie pierw­sze wra­że­nie

Ubiór pra­cow­ni­ka ma du­ży wpływ na od­biór fir­my przez klien­tów i part­ne­rów biz­ne­so­wych. Czę­sto per­so­nel ma tyl­ko kil­ka mi­nut na prze­ko­na­nie do ja­ko­ści swo­ich usług po­ten­cjal­ne­go ku­pu­ją­ce­go. Do­brze jest sto­so­wać roz­wią­za­nia sys­te­mo­we jak po­la­ry z lo­go, któ­re w szyb­ki spo­sób po­zwa­la­ją na bu­do­wa­nie wi­ze­run­ku fir­my. Moż­na na nich na­no­sić na­zwę fir­my, aby uła­twić klien­to­wi od­na­le­zie­nie pra­cow­ni­ka dzia­łu ob­słu­gi i uzy­ska­nie od­po­wie­dzi na py­ta­nia zwią­za­ne z to­wa­rem.

Odzież ro­bo­cza z iden­ty­fi­ka­cją fir­my

Prze­pi­sy BHP okre­śla­ją ja­kie ele­men­ty odzie­ży są wy­ma­ga­ne na sta­no­wi­sku pra­cy. Moż­na dzię­ki te­mu do­dat­ko­wo wpro­wa­dzić po­la­ry z lo­go fir­my. W ten spo­sób pra­cow­nik bę­dzie miał za­pew­nio­ny kom­fort pra­cy. Ta­kie blu­zy są prak­tycz­ne i mo­gą być wy­ko­na­ne w wie­lu ko­lo­rach. Atu­tem do­dat­ko­wych jest moż­li­wość na­no­sze­nia lo­ga fir­mo­we­go w do­wol­nym miej­scu na ta­kiej odzie­ży.

Odzież BHP ja­ko no­śnik in­for­ma­cji do­dat­ko­wych

Za­ma­wia­jąc po­la­ry z na­dru­kiem, fir­my po­win­ny prze­my­śleć ja­kie in­for­ma­cje ma­ją być na nich umiesz­czo­ne. W wie­lu wy­pad­kach jest to kom­bi­na­cja zna­ków i tek­stu. Lo­go fir­my, w któ­rej za­trud­nio­ny jest pra­cow­nik, uzu­peł­nio­ne mo­że być, o nu­me­ry kon­tak­to­we do dzia­łu ob­słu­gi. Czę­sto fir­my two­rząc ta­kie ze­sta­wy dla pra­cow­ni­ków, ozna­cza­ją je imie­niem, aby nie by­ło moż­li­wo­ści po­mył­ki. Do­brze jest wy­ko­nać wa­riant let­ni i zi­mo­wy po­la­rów.