Pro­mo­cja pro­duk­tów spor­to­wych i jej spo­so­by.

Co­raz więk­szy udział spor­tu w go­spo­dar­ce spra­wia, że na­le­ży pró­bo­wać no­wych spo­so­bów na do­tar­cie do klien­ta. Mu­szą to być ma­te­ria­ły pro­mo­cyj­ne do­sto­so­wa­ne do no­we­go sty­lu by­cia. Po­win­ny być rów­nież jak naj­bar­dziej uży­tecz­ne dla po­sia­da­czy.

Pro­mu­je­my fir­mę wśród spor­tow­ców

Wszę­dzie tam, gdzie po­ja­wia sia ak­tyw­ność fi­zycz­na, moż­na sta­rać się wpro­wa­dzać ga­dże­ty spor­to­we ja­ko fir­mo­we po­da­run­ki. Ple­cak wo­rek z wła­snym na­dru­kiem to ide­al­ne roz­wią­za­nie, któ­re po­lu­bią po­ten­cjal­ni klien­ci. Bę­dzie on mógł być uży­wa­ny przy oka­zji tre­nin­gu, a więc tam, gdzie bę­dą prze­by­wać oso­by o po­dob­nych za­in­te­re­so­wa­niach i po­trze­bach. Mo­że wpły­nąć to na po­pyt i za­in­te­re­so­wa­nie pro­duk­tem.

Trwa­łe przed­mio­ty do co­dzien­ne­go użyt­ku

Waż­ne, aby ma­te­ria­ły pro­mo­cyj­ne ca­ły czas by­ły uży­wa­ne. W ten spo­sób bu­do­wa­ne są dłu­go­trwa­łe re­la­cje klien­ta z mar­ką oraz chęć do kom­ple­to­wa­nia in­ne­go wy­po­sa­że­nia spor­to­we­go przez za­ku­py. Ple­ca­ki re­kla­mo­we po­win­ny być wy­po­sa­żo­ne w do­dat­ko­we ak­ce­so­ria ta­kie jak bi­do­ny i uchwy­ty na sprzęt spor­to­wy.

Pro­mo­cja ofer­ty dla młod­szych użyt­kow­ni­ków

Je­że­li seg­men­tem do­ce­lo­wym fir­my są oso­by w okre­ślo­nym wie­ku, war­to roz­wa­żyć za­kup ta­kie­go ze­sta­wu, gdzie bę­dą rów­nież ple­ca­ki re­kla­mo­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Cha­rak­te­ry­zu­ją się one in­ną sty­li­sty­ką oraz sza­tą gra­ficz­ną. Ta­ka ofer­ta jest kom­plek­so­wym po­dej­ściem. Czę­sto spor­tem zaj­mu­ją się ca­łe ro­dzi­ny, więc przy oka­zji pro­mo­cji po­sze­rzyć moż­na znacz­nie gru­pę do­ce­lo­wą. Wska­za­ne bę­dzie rów­nież roz­róż­nie­nie wzo­rów na te dla chłop­ców i te dla dziew­czy­nek co w tym wie­ku jest waż­ne.