Re­kla­ma na co dzień

Re­kla­ma jest zja­wi­skiem, z któ­rym spo­ty­ka­my się co­dzien­nie. Bar­dzo czę­sto na­wet nie ma­my po­ję­cia o tym, że ule­ga­my wpły­wo­wi re­kla­my. Do­brym przy­kła­dem są ple­ca­ki re­kla­mo­we, któ­re szyb­ko wpa­da­ją nam w oko. Czę­sto sie­dząc w au­to­bu­sie czy tram­wa­ju ob­ser­wu­je­my in­nych lu­dzi, a ile raz czy­ta­li­śmy na­dru­ki z ich ko­szu­lek czy ple­ca­ków? Ro­bi­my to nie­świa­do­mie, by nie nu­dzić się. Prze­cież le­piej po­oglą­dać ple­ca­ki z na­dru­kiem, niż bez­myśl­nie ga­pić się w okno. Czę­sto po­zy­sku­je­my in­for­ma­cje z re­klam, ko­rzy­sta­my z róż­nych przed­mio­tów, tyl­ko dla­te­go, że ktoś nam to po­le­cił – to tak­że re­kla­ma. Mi­ja­jąc lu­dzi wi­dzi­my ich ubra­nia z na­dru­ka­mi, czę­sto na­wet nie zna­my słów, któ­re zo­sta­ły za­miesz­czo­ne na ubra­niach, ale są. Dla­cze­go? Po co? Nic nie dzie­je się bez przy­czy­ny, ko­szul­ki i ple­ac­ki z na­dru­kiem ma­ją wpływ na nas. W ta­kich tre­ściach zo­sta­je prze­ka­za­ny ko­mu­ni­kat, któ­ry mu­si do­trzeć do od­bior­cy – po­ten­cjal­ne­go klien­ta. Z jed­nej stro­ny re­kla­ma ota­cza nas z każ­dej stro­ny, wcho­dzi w każ­dą dzie­dzi­nę na­sze­go ży­cia, jed­nak z dru­giej stro­ny sa­mi się na to zga­dza­my. Do­brym przy­kła­dem są wy­żej wspo­mnia­ne ple­ca­ki re­kla­mo­we, jest to do­sko­na­ły pro­dukt, któ­ry mo­że­my wy­ko­rzy­stać co­dzien­nie, a to czy jest na nim ja­kiś na­druk, to już zu­peł­nie in­na spra­wa. Re­kla­ma jest dźwi­gnią han­dlu, dla­te­go jest tak wszech­stron­na. Mo­że­my ją spo­tkać na każ­dym kro­ku, na spa­ce­rze, u le­ka­rza czy w szko­le, gdzie po­ja­wia­ją się ple­ac­ki z na­dru­kiem. Każ­da dzie­dzi­na na­sze­go ży­cia jest nie­od­łącz­nie zwią­za­na z re­kla­mą. Bez wzglę­du na to ja­ką dzie­dzi­nę weź­mie­my pod uwa­gę. Re­kla­mo­wa­ne są za­kła­dy po­grze­bo­we, usłu­gi kra­wiec­kie czy szko­ły na­uki tań­ca no­wo­cze­sne­go. Na­sze ży­cie zwią­za­ne jest z re­kla­mą od na­ro­dzin do śmier­ci, co­dzien­nie! Ro­biąc za­ku­py w skle­pie, spa­ce­ru­jąc, na­wet ja­dąc ro­we­rem po par­ku mo­że­my z od­da­li ob­ser­wo­wać ko­lo­ro­we pla­ka­ty i bil­bor­dy. Ko­lo­ro­we ple­ca­ki re­kla­mo­we spo­ty­ka­ne są na każ­dym kro­ku, na co dzień. Z jed­nej stro­ny, gdy uświa­do­mi­my to so­bie, mo­że wy­da­wać się to prze­ra­ża­ją­ce, jed­nak po dłuż­szym na­my­śle śmia­ło moż­na stwier­dzić, ze re­kla­ma to nic złe­go.

https://promoshop.pl/pl/plecaki-reklamowe-z-nadrukiem-logo

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl