Każ­dy, kto po­sia­da wła­sną fir­mę mu­si rów­nież za­trosz­czyć się o od­po­wied­nią re­kla­mę. Szcze­gól­nie jest to bar­dzo waż­ne w przy­pad­ku, kie­dy do­pie­ro co otwie­ra­my no­wą fir­mę. Wte­dy jej od­po­wied­nie wy­pro­mo­wa­nie rów­nież jest nie­zwy­kle istot­ne. Bar­dzo do­brym spo­so­bem na wy­pro­mo­wa­nie fir­my jest urzą­dze­nie ak­cji pro­mo­cyj­nej. Aby jed­nak wszyst­ko się po­wio­dło, to ko­niecz­ne jest zwró­ce­nie uwa­gi na kil­ka nie­zwy­kle istot­nych kwe­stii.
Przede wszyst­kim bar­dzo waż­ne jest zna­le­zie­nie od­po­wied­nich osób, któ­re ta­ką ak­cję prze­pro­wa­dzą. Po­win­ny być one kon­tak­to­we i nie mieć więk­sze­go pro­ble­mu z na­wią­zy­wa­niem roz­mo­wy. Z pew­no­ścią oso­by ta­kie bę­dą mu­sia­ły za­cze­piać przy­pad­ko­wych lu­dzi na uli­cy i przed­sta­wiać im pro­duk­ty fir­my. Im wię­cej osób za­in­te­re­su­ją ofer­tą fir­my, tym więk­sze praw­do­po­do­bień­stwo te­go, że zy­ska­my no­wych klien­tów. Wte­dy z pew­no­ścią bę­dzie­my w sta­nie bar­dzo wie­le za­ro­bić.
Po­nad­to, aby ta­ka ak­cja pro­mo­cyj­na się na pew­no po­wio­dła, to ko­niecz­ne jest rów­nież ku­pie­nie od­po­wied­nich ga­dże­tów re­kla­mo­wych. Bę­dą one w sta­nie za­chę­cić klien­tów do wy­słu­cha­nia ofer­ty fir­my. Do­brze jest za­ku­pić przy­kła­do­wo kred­ki re­kla­mo­we, al­bo piór­ni­ki re­kla­mo­we. Ta­kie kred­ki z na­dru­kiem spraw­dzą się świet­nie w przy­pad­ku osób z dzieć­mi. Dzie­ci za­wsze in­te­re­su­ją ta­kie przed­mio­ty, dla­te­go też na pew­no ro­dzi­ce bę­dą zmu­sze­ni do za­trzy­ma­nia się cho­ciaż na chwi­lę przy ta­kim sto­isku pro­mo­cyj­nym. Po­nad­to do­brze jest rów­nież za­opa­trzyć się rów­nież w ta­kie ga­dże­ty, jak sło­dy­cze czy na­po­je re­kla­mo­we. Nic tak nie przy­cią­ga po­ten­cjal­nych klien­tów, niż sło­dy­cze, czy na­po­je w sło­necz­ny dzień.
Nie­zwy­kle waż­ne, aby ak­cja pro­mo­cyj­na się po­wio­dła jest rów­nież zna­le­zie­nie od­po­wied­nie­go do te­go za­da­nia miej­sca. Po­win­no być ono bar­dzo czę­sto uczęsz­cza­ne przez lu­dzi. Dla­te­go też, je­że­li moż­li­we jest wy­na­ję­cie miej­sca przy­kła­do­wo w cen­trum mia­sta, to war­to z te­go sko­rzy­stać, na­wet je­śli ce­na bę­dzie wy­gó­ro­wa­na. Tam ma­my pew­ność te­go, że bar­dzo wie­le osób zo­ba­czy na­sze pro­duk­ty. W ten spo­sób moż­na bez pro­ble­mu za­chę­cić lu­dzi do wy­pró­bo­wa­nia pro­duk­tów na­szej fir­my. Je­że­li w cen­trum nie bę­dzie moż­na zna­leźć ta­kie­go miej­sca, to war­to zna­leźć ta­ką uli­cę, gdzie prze­cho­dzi wie­le osób.
Nie­zwy­kle waż­ne jest rów­nież ogło­sze­nie w ga­ze­tach, czy in­ter­ne­cie, że ta­ka ak­cja bę­dzie prze­pro­wa­dza­na. Im wię­cej osób do­wie się o ta­kiej ak­cji, tym więk­sze praw­do­po­do­bień­stwo te­go, że zdo­bę­dzie­my bar­dzo wie­lu klien­tów. Aby za­chę­cić lu­dzi do od­wie­dze­nia ta­kie­go miej­sca war­to rów­nież ogło­sić róż­ne­go ro­dza­ju zniż­ki i pro­mo­cje dla osób, któ­re bę­dą na wy­da­rze­niu. Do­brym roz­wią­za­niem jest roz­da­wa­nia bo­nów ra­ba­to­wych i ga­ze­tek re­kla­mo­wych. Je­że­li lu­dzie bę­dą mie­li świa­do­mość te­go, że je­śli po­ja­wią się na wy­da­rze­niu, to do­sta­ną coś ta­niej, to z pew­no­ścią z te­go sko­rzy­sta­ją. Po­nad­to bar­dzo waż­ne jest rów­nież po­cząt­ko­we ob­ni­że­nie wszyst­kich cen w skle­pie. Je­że­li klien­ci bę­dą mo­gli w niż­szych ce­nach wy­pró­bo­wać pro­duk­ty za pierw­szym ra­zem, to z pew­no­ścią zde­cy­du­ją się na ich kup­no rów­nież w mo­men­cie, kie­dy ce­ny już bę­dą nor­mal­ne. Dla­te­go też war­to o tym po­my­śleć.

https://promoshop.pl/pl/piorniki-kredki-reklamowe-z-nadrukiem-logo

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl