Każ­da fir­ma, któ­ra sta­le chce się roz­wi­jać i spro­stać ocze­ki­wa­niom klien­tów, po­win­na in­we­sto­wać w re­kla­mę. Wi­zy­tów­ki, ulot­ki oraz dzia­łal­ność w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych, są klu­czo­we w przy­pad­ku funk­cjo­no­wa­nia każ­dej bran­ży. Za­sta­na­wia­my się nad tym, w ja­ki spo­sób za­ska­ki­wać klien­tów, kon­tra­hen­tów oraz part­ne­rów biz­ne­so­wych. Ist­nie­je sze­reg roz­wią­zań, któ­re mo­gą wpły­nąć po­zy­tyw­nie na PR na­szej fir­my. Wy­bra­li­śmy kil­ka roz­wią­zań, któ­re po­zwo­lą na to, aby Two­ja fir­ma wy­róż­nia­ła się na tle kon­ku­ren­cji. Pre­zen­tu­je­my nie­któ­re z nich.

Przede wszyst­kim po­sta­raj się co ja­kiś czas przy­po­mi­nać o so­bie swo­im klien­tom. W więk­szo­ści sku­pia­my się na tym, aby po­zy­skać no­wych kon­tra­hen­tów, jed­nak nie­zwy­kle istot­ne jest też to, że­by dbać o po­zy­tyw­ne re­la­cje z obec­ny­mi klien­ta­mi. Po­myśl za­tem o tym, aby or­ga­ni­zo­wać spo­tka­nia in­te­gra­cyj­ne lub wy­jaz­dy dla naj­lep­szych part­ne­rów, aby na sta­łe zwią­za­li się z Two­ją mar­ką. Wyj­ście na krę­gle, kon­fe­ren­cja bran­żo­wa lub szko­le­nia z pew­no­ścią to uła­twią.

Naj­czę­ściej szy­ku­je­my pre­zen­ty dla Klien­tów z oka­zji Świąt lub ja­kichś ju­bi­le­uszów. Po­sta­raj się przy­go­to­wać cza­sa­mi coś bez oka­zji. Na­wiąż do po­ry ro­ku, cza­su wol­ne­go oraz wa­ka­cji. Do­brym pre­zen­tem mo­gą być ga­dże­ty re­kla­mo­we z lo­go Two­jej fir­my. Po­myśl o nich od­po­wied­nio wcze­śniej i za­sko­czy klien­tów na przy­kład upo­min­kiem, któ­ry za­bio­rą ze so­bą na wa­ka­cje. Pił­ki pla­żo­we z na­dru­kiem z pew­no­ścią bę­dą do­brym po­my­słem, po­nie­waż klien­ci mo­gą za­brać je ze so­bą tak na­praw­dę wszę­dzie. Pił­ki pla­żo­we z lo­go sta­no­wią rów­nież re­kla­mę dla Two­je fir­my. Bez wzglę­du na to, gdzie je­steś, bez wzglę­du na to, gdzie jest Twój klient — pla­żo­we pił­ki re­kla­mo­we po­zwo­lą po­ka­zać lo­go oraz slo­gan Two­je fir­my w do­wol­nym miej­scu.

Za­dbaj rów­nież o to, aby klient po­czuł, że Two­ja fir­ma pod­cho­dzi do nie­go w spo­sób in­dy­wi­du­al­ny. W tym ce­lu nie­zbęd­ne są szko­le­nia, któ­re or­ga­ni­zu­je wie­le firm. Po­zwo­lą one z pew­no­ścią na to, aby usys­te­ma­ty­zo­wać wie­dzę z za­kre­su ob­słu­gi klien­ta, pro­ce­sów sprze­da­żo­wych oraz od­po­wied­niej re­ak­cji na re­kla­ma­cje, któ­re zda­rza­ją się na­wet naj­lep­szym.

Ist­nie­je sze­reg roz­wią­zań, któ­re mo­żesz wpro­wa­dzić, po­cząw­szy od spo­tkań, przez ga­dże­ty re­kla­mo­we, skoń­czyw­szy na szko­le­niach. Przed pod­ję­ciem dzia­łań war­to pa­mię­tać o tym, aby do­brać je od­po­wied­nio do na­szych po­trzeb. Bez wzglę­du na ro­dzaj wy­ko­ny­wa­nych dzia­łań, za­dbaj o to, aby upo­min­ki z lo­go fir­my sta­no­wi­ły faj­ny i cie­ka­wy pre­zent dla Two­je­go klien­ta. Oprócz dłu­go­pi­sów, kub­ków i no­te­sów ist­nie­je wie­le ga­dże­tów, któ­re mo­żesz po­da­ro­wać swo­im klien­tom.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl