Stro­na głów­na Na­dru­ki Pia­sko­wa­nie jak u dentysty

Piaskowanie jak u dentysty

Piaskowanie jak u dentysty.

Pia­sko­wa­nie – jest to pro­ces tech­no­lo­gicz­ny, któ­ry po­le­ga na czysz­cze­niu bądź kształ­to­wa­niu po­wierzch­ni przed­mio­tu za po­mo­cą ma­te­ria­łu ścier­ne­go umiesz­czo­ne­go w stru­mie­niu sprę­żo­ne­go po­wie­trza lub cie­czy. W bran­ży dru­kar­skiej słu­ży do wy­ko­ny­wa­nia do­wol­nych na­pi­sów, gra­fik itp. po­przez od­kry­wa­nie wierzch­niej war­stwy przed­mio­tu, czym uzy­sku­je się żą­da­ny wzór. Efekt pia­sko­wa­nia uzy­skać moż­na już po­przez wy­żło­bie­nie wzo­ru na głę­bo­kość ok. 0,5 mm lub po­przez zma­to­wie­nie po­wierzch­ni przed­mio­tu. Za­le­tą tej tech­no­lo­gii jest przede wszyst­kim pro­sto­ta oraz moż­li­wość na­kła­da­nia farb na ob­ro­bio­ną po­wierzch­nię. Do­dat­ko­wo, pia­sko­wa­nie jest eko­lo­gicz­ne, po­nie­waż do ob­rób­ki uży­wa się tyl­ko na­tu­ral­nych materiałów.

Przeczytaj koniecznie