Pia­sko­wa­nie jak u den­ty­sty

Pia­sko­wa­nie – jest to pro­ces tech­no­lo­gicz­ny, któ­ry po­le­ga na czysz­cze­niu bądź kształ­to­wa­niu po­wierzch­ni przed­mio­tu za po­mo­cą ma­te­ria­łu ścier­ne­go umiesz­czo­ne­go w stru­mie­niu sprę­żo­ne­go po­wie­trza lub cie­czy. W bran­ży dru­kar­skiej słu­ży do wy­ko­ny­wa­nia do­wol­nych na­pi­sów, gra­fik itp. po­przez od­kry­wa­nie wierzch­niej war­stwy przed­mio­tu, czym uzy­sku­je się żą­da­ny wzór. Efekt pia­sko­wa­nia uzy­skać moż­na już po­przez wy­żło­bie­nie wzo­ru na głę­bo­kość ok. 0,5 mm lub po­przez zma­to­wie­nie po­wierzch­ni przed­mio­tu. Za­le­tą tej tech­no­lo­gii jest przede wszyst­kim pro­sto­ta oraz moż­li­wość na­kła­da­nia farb na ob­ro­bio­ną po­wierzch­nię. Do­dat­ko­wo, pia­sko­wa­nie jest eko­lo­gicz­ne, po­nie­waż do ob­rób­ki uży­wa się tyl­ko na­tu­ral­nych ma­te­ria­łów.

piaskowanie reklamowe

pia­sko­wa­nie re­kla­mo­we

piaskowanie w szkle

pia­sko­wa­nie w szkle

piaskowanie na szybie

pia­sko­wa­nie na szy­bie

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl