Uży­cie pen­dri­ve pod­czas skła­da­nia ofert fir­mo­wych

Skła­da­jąc ofer­tę współ­pra­cy lub od­po­wia­da­jąc na za­py­ta­nie ofer­to­we, war­to przy­go­to­wać ma­te­ria­ły z lo­go fir­mo­wym. To pod­no­si ja­kość ta­kich dzia­łań oraz zwra­ca uwa­gą po­ten­cjal­ne­go klien­ta. Uzu­peł­nia też prze­kaz o do­dat­ko­we in­for­ma­cje po­moc­ne przy pod­ję­ciu de­cy­zji.

Tecz­ka ofer­to­wa i ak­ce­so­ria do­dat­ko­we

Tecz­ka ofer­to­wa, do któ­rej bę­dzie do­łą­czo­ny pen­dri­ve z lo­go­ty­pem, sta­je się jed­no­cze­śnie ma­te­ria­łem pro­mo­cyj­nym. No­śnik da­nych za­wie­ra wszyst­kie do­dat­ko­we ma­te­ria­ły, któ­re mo­że­my wska­zać w ofer­cie spo­rzą­dzo­nej na pi­śmie. Po­zwa­la to naj­lep­sze za­pre­zen­to­wa­nie pro­duk­tu oraz po­ka­za­niu cech do­dat­ko­wych, jak tech­no­lo­gia mon­ta­żu. Użyć do te­go moż­na ma­te­ria­łów wi­deo.

Pro­mo­cja eko­lo­gicz­ne­go pro­fi­lu fir­my

Pod­mio­ty, któ­re pre­fe­ru­ją ja­ko no­śni­ki in­for­ma­cji pen­dri­ve z na­dru­kiem, po­ka­zu­ją rów­nież, że za­le­ży im na eko­lo­gii. Nie zu­ży­wa­ją pa­pie­ru, a za po­mo­cą prze­no­śnych dys­ków pa­mię­ci mo­gą do­star­czyć szyb­ciej i ta­niej więk­szą ilość ma­te­ria­łów w do­wol­nym for­ma­cie. Aby ta­ki wi­ze­ru­nek był kom­plet­ny, pen­dri­ve mo­że być wy­ko­na­ny w obu­do­wie drew­nia­nej.

Roz­sze­rze­nie ka­na­łu in­for­ma­cyj­ne­go przez do­da­nie no­śni­kach

Pen­dri­ve z wła­snym ndru­kiem jest cie­ka­wym mo­bil­nym roz­wią­za­niem. Dzię­ki te­mu, że ma uni­wer­sal­ny wtyk USB mo­że być od­czy­ta­ny w do­wol­nym miej­scu. W ten spo­sób szyb­ko moż­na przed­sta­wić ofer­tę fir­my oraz po­ka­zać du­żą ilość ma­te­ria­łów do­dat­ko­wych. Nie­za­leż­nie od miej­sca i cza­su ła­two moż­na użyć do te­go urzą­dzeń prze­no­śnych. Z po­wo­du ni­skich kosz­tów ta­kich ma­te­ria­łów pro­mo­cyj­nych ła­two moż­na go prze­ka­zać klien­to­wi, aby za­po­znał się z da­ny­mi.