Fir­mo­wy pen­dri­ve i je­go uży­cie

Z po­wo­du ilo­ści in­for­ma­cji, ja­ką przed­się­bior­stwo prze­ka­zu­je do oto­cze­nia, war­to po­my­śleć nad no­śni­kiem da­nych, aby nie trze­ba by­ło dru­ko­wać du­żej ilo­ści stron pism i ofert.

Do­ku­men­ta­cja na no­śni­kach z lo­go fir­mo­wym

Roz­sy­ła­jąc ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, war­to opis pa­pie­ro­wy uzu­peł­nić o moż­li­wość obej­rze­nia peł­nej ofer­ty fir­my lub ka­ta­lo­gów pro­duk­tów do­da­jąc pen­dri­ve z lo­go fir­my. W ten spo­sób two­rzo­ny jest ze­staw ma­te­ria­łów, bę­dą­cy wi­zy­tów­ką fir­my i jej po­dej­ścia do no­wych tech­no­lo­gii. Do­dat­ko­wo ła­twa iden­ty­fi­ka­cja przez znak fir­mo­wy spra­wia, że moż­na tak do­cie­rać do po­ten­cjal­nych klien­tów. Dzię­ki ma­te­ria­łom w po­sta­ci cy­fro­wej na no­śni­ku mo­że­my umie­ścić rów­nież na­gra­nia vi­deo i od­no­śni­ki do stron in­ter­ne­to­wych.

Upo­min­ki dla firm współ­pra­cu­ją­cych

Pen­dri­ve z lo­go mo­że być cie­ka­wym ma­te­ria­łem pro­mo­cyj­nym. W po­sta­ci ga­dże­tu re­kla­mo­we­go mo­że tra­fiać do firm współ­pra­cu­ją­cych oraz po­ten­cjal­nych klien­tów. No­śnik ma za­pi­sa­ne ma­te­ria­ły re­kla­mo­we i mo­że do­dat­ko­wo słu­żyć do użyt­ku pry­wat­ne­go. Przez funk­cje użyt­ko­we jest ca­ły czas w za­się­gu wzro­ku, co po­wo­du­je sta­łe pro­mo­wa­nie zna­ku fir­mo­we­go w po­sta­ci lo­ga na obu­do­wie. Przed­mio­ty ta­kie to rów­nież cie­ka­we uzu­peł­nie­nie ze­sta­wów upo­min­ko­wych.

Róż­ne na­dru­ki na róż­ne oka­zje

Za­ma­wia­jąc pen­dri­ve z gra­we­rem lub na­dru­kiem, moż­na do­wol­nie wy­bie­rać ko­lor obu­do­wy. To po­zwa­la na do­pa­so­wa­nie jej do ak­tu­al­nej pro­mo­cji i oka­zji, z ja­kiej bę­dzie roz­da­wa­ny. Krót­kie se­rie oka­zjo­nal­ne to do­bry spo­sób, aby ca­ły czas pod­trzy­my­wać do­bre re­la­cje z oto­cze­niem fir­my. To rów­nież po­mysł na cy­klicz­ne dzia­ła­nia mar­ke­tin­go­we.

91% od­bior­ców, któ­rzy do­sta­li pendrive’y re­kla­mo­we z na­dru­kiem, za­cho­wa­ło je i uży­wa­ją je na co dzień. Ba­da­nie ryn­ko­we bry­tyj­skiej or­ga­ni­za­cji bran­żo­wej BPMA opu­bli­ko­wa­ne w mar­cu 2015 r. czy­ni z pendrive’ów naj­bar­dziej ocze­ki­wa­ny ga­dżet w oczach osób ob­da­ro­wa­nych. Nie spo­sób się z tym nie zgo­dzić.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl

c1ad47dc-d28f-4862-855e-8962f87d052b-original