W dzisiejszych czasach liczy się ten, kto ma najbardziej oryginalne pomysły. Do promowania swojej firmy możesz wybrać nowość na rynku. Jest to Pendrive z logo bądź pendrive z nadrukiem. Jedno i drugie charakteryzuje się precyzyjnym wykonaniem, posiadają różnorodność pamięci.

Za­łóż­my, że spo­ty­kasz się z po­ten­cjal­nym klien­tem w sprze­da­ży bez­po­śred­niej, je­steś umó­wio­ny na spo­tka­nie. Pod­czas swo­jej do­sko­na­łej pre­zen­ta­cji nie wy­cią­gasz z kie­sze­ni po­gię­tej wi­zy­tów­ki, wi­zy­tow­nik jak naj­bar­dziej lecz to tyl­ko jest wer­sja re­tro. Do­sko­na­łym ga­dże­tem dla Cie­bie i Two­jej re­kla­my z pew­no­ścią bę­dą pen­dri­ve, ma­ją­cy uni­kal­ny kształt co mo­że su­ge­ro­wać na przy­kład lo­go two­jej fir­my, ja­kiś ele­ment co mo­że się ko­ja­rzyć z czym jest to zwią­za­ne (usłu­ga, bądź pro­duk­cja), oraz co naj­waż­niej­sze jej za­war­tość. Na każ­dym pen­dri­ve niech bę­dzie na­gra­na krót­ka pre­zen­ta­cja, ta­ka Vi­deo wi­zy­tów­ka, czym się zaj­mu­jesz, co ofe­ru­jesz, w tle zdję­cia Two­jej ga­le­rii, mo­że to być przy fir­mie ogrod­ni­czej po­rów­na­nie ogro­du przed i po wy­ko­na­niu. Je­że­li jest to pro­duk­cja mo­że być zro­bio­ne zdję­cie wy­ro­bu da­nej rze­czy z póź­niej­szym jak kon­su­ment jest uśmiech­nię­ty i za­do­wo­lo­ny. Moż­li­wo­ści jest mnó­stwo. Dru­gim pli­kiem po­win­ny być na­mia­ry, kon­takt. To jest waż­ne w szcze­gól­no­ści kie­dy po­ten­cjal­ny klient zde­cy­du­je się na na­wią­za­nie współ­pra­cy. I na tym ko­niec. To wszyst­ko co po­win­no się znaj­do­wać. Resz­tę wol­ne­go miej­sca od­daj­my klien­to­wi, su­ge­ru­jąc na przy­kład, że bę­dzie to miej­sce do kom­ple­to­wa­nia do­ku­men­tów (pro­jekt ogro­du w Pdf, czy vi­deo wi­zu­ali­za­cji). Jak wia­do­mo przy za­my­ka­niu sprze­da­ży klu­czo­wą ro­lę od­gry­wa­ją de­ta­le. To co mó­wio­ne jest do da­ne­go klien­ta nie za­wsze zo­sta­je w je­go pa­mię­ci, ale na pew­no za­pa­mię­ta to jak czuł się w Two­jej obec­no­ści, być mo­że za­pa­mię­ta za­pach al­bo w tle trą­bią­cy sa­mo­chód. Zmy­słów czło­wiek ma wie­le i w biz­ne­sie na­le­ży je wy­ko­rzy­sty­wać wszyst­kie aby po­ten­cjal­ny klient nas za­pa­mię­tał jak naj­le­piej oraz że­by pra­ca ja­ką wy­ko­nu­je­my zo­sta­ła jak naj­do­kład­niej zro­bio­na. Po chwi­li wy­tchnie­nia (czy­li po spo­tka­niu), na­sza oso­ba mo­że mieć wa­ha­ją­ce my­śli. Jest to zja­wi­sko jak naj­bar­dziej na­tu­ral­ne, dla­te­go na­le­ży za­dbać o to aby da­lej nas „pa­mię­ta­ła” i czu­ła, że jest dla nas waż­na. Z wie­lu an­kiet prze­pro­wa­dza­nych, więk­szość osób wy­po­wia­da­ło się, że uwa­ga to nie ce­na za usłu­gi bądź pro­duk­ty by­ły na pierw­szym miej­scu. By­ło to w ja­ki spo­sób zo­sta­li ob­słu­że­ni, jak się czu­li w cza­sie kie­dy za­ma­wia­li usłu­gę bądź pro­dukt i co jest klu­czo­we czy był kon­takt po sprze­da­żo­wy. Tu­taj mnó­stwo firm po­le­ga po pro­stu. Zwy­kły ma­il, te­le­fon, na­wet list pa­pie­ro­wy, jest bar­dzo waż­ny gdyż świad­czy to o na­szej kul­tu­rze. Tu­taj mo­że­my oprócz po­dzię­ko­wa­nia za wspa­nia­łą współ­pra­cę, rów­nież do­dać ko­lej­ny ele­ment mar­ke­tin­go­wy (przy na­stęp­nym za­mó­wie­niu na ilość 5 ty­się­cy sztuk, do­sta­je Pan, Pa­ni 100 sztuk pen­dri­ve re­kla­mo­wy z na­dru­kiem  lo­go gra­tis). Ca­ła ob­słu­ga klien­ta wraz z ob­słu­gą po sprze­da­żo­wą gwa­ran­tu­je wy­so­kie zy­ski. Je­że­li je­steś prze­ko­na­ny, że Pen­dri­ve re­kla­mo­we USB są wła­śnie dla Cie­bie, ko­niecz­nie po­wi­nie­neś po­sia­dać tą in­no­wa­cyj­ną wi­zy­tów­kę.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­nież z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e‑mail: info@promoshop.pl