Modne pendrivy reklamowe, czyli pamięci przenośne flash, to najlepiej przyjmowane przez odbiorców gadżety reklamowe na świecie (pisałem o tym tutaj). Wprawdzie od kilku lat niewiele się w nich zmienia i tempo rozwoju technologicznego wyraźnie tu wyhamowało, to wciąż pojawiają się nowe sposoby „ubrania” wtyczki USB i kości pamięci w coraz to bardziej wymyślne obudowy odpowiadające kształtem promocji.

Pendrivy reklamowe to nie jest tani i masowy gadżet, ponadto służy do przechowywania cennych danych, dlatego zupełnie zrozumiałe jest szczególne zainteresowanie klientów jakością i parametrami technicznymi tego gadżetu. Nikt nie chce kupić bubla (których zresztą nie brakuje). Postanowilem zebrać i wyjaśnić w jednym miejscu wszystkie te kwestie.

  1. Pa­mięć, czy­li po­jem­ność. Na ryn­ku ga­dże­tów re­kla­mo­wych spo­ty­ka się pen­dri­vy o po­jem­no­ściach od 2GB do 32GB (ko­lej­no: 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB). Oczy­wi­ście naj­rza­dziej ku­pu­je się te gra­nicz­ne: 2GB to w dzi­siej­szych cza­sach sta­now­czo za ma­lo, a 32GB jest za dro­gi, wzglę­dem ko­rzy­ści pro­mo­cyj­nych. Stan­dar­dem są pen­dri­vy 4GB8GB, któ­re zresz­tą są dziś nie­wie­le droż­sze do 2GB. Tu bar­dzo waż­na uwa­ga: gdy spraw­dzi­my po­jem­ność pen­dri­va cho­ciaż­by w je­go Wła­ści­wo­ściach na kom­pu­te­rze, zwy­kle oka­zu­je się, że de­kla­ro­wa­na po­jem­ność jest wyż­sza od tej rze­czy­wi­stej. Czy mo­że­my się czuć oszu­ka­ni? I tak, i nie. Praw­dą jest, że uła­mek pa­mię­ci zaj­mu­je opro­gra­mo­wa­nie ste­row­ni­ka urzą­dze­nia i że za­okrą­gla się nie­co w gó­rę po­jem­ność pen­dri­vów z uwa­gi na bi­nar­ny sys­tem okre­śla­nia jed­no­stek pa­mię­ci. Jed­nak, gdy wi­dzę pen­dri­ve z de­kla­ro­wa­ną pojemnością16GB i rze­czy­wi­stą wy­no­szą­cą 15GB, nie mo­gę te­go uznać za przy­pa­dek, a ra­czej za prze­my­śla­ną stra­te­gię sprze­da­wa­nia nie­świa­do­mym klien­tom niż­szej po­jem­no­ści, z za­ło­że­niem, że się im ja­koś to wy­tłu­ma­czy. No coż – Ma­de in Chi­na zo­bo­wią­zu­je, cho­ciaż sły­sza­łem, że ko­ści pa­mię­ci są aku­rat Ma­de in Ja­pan, a w Chi­nach do­pie­ro skła­da się je w pen­dri­ve. Tak, czy siak, war­to sa­me­mu spraw­dzić, al­bo po­pro­sić o spraw­dze­nie z czym ma­my do czy­nie­nia przed de­cy­zją o za­ku­pie. To oczy­wi­ście nie ozna­cza, że pen­dri­vy re­kla­mo­we z za­ni­żo­ny­mi po­jem­no­ścia­mi pra­cu­ją go­rzej. Są po pro­stu tań­sze i z cze­goś to mu­si wy­ni­kać.
  2. Pręd­kość za­pi­su i od­czy­tu to ko­lej­na za­gad­ka dla klien­tów. Co oczy­wi­ste, im szyb­ciej pen­dri­ve za­pi­su­je i od­czy­tu­je da­ne, tym wy­god­niej się go uży­wa i tym lep­szej jest ja­ko­ści. Na ryn­ku do­mi­nu­ją obec­nie dwa stan­dar­dy: tań­szy i wol­niej­szy USB 2.0 oraz no­wo­ze­sny i dzie­sięć ra­zy szyb­szy USB 3.0, o któ­ry to co­raz czę­ściej do­py­tu­ją klien­ci. Stan­dard USB 2.0 za­pew­nia trans­fer da­nych ok. 60MB na se­kun­dę, a USB 3.0 aż 600MB/s. – oczy­wi­ście w przy­bli­że­niu, po­nie­waż na szyb­kość trans­fe­ru wpły­wa też ro­dzaj i roz­miar trans­fe­ro­wa­nych da­nych, jak i szyb­kość kom­pu­te­ra, któ­ry ten trans­fer za­si­la. Że­by ko­rzy­stać z do­bro­dziejstw USB 3.0 mu­si­my mieć rów­nież kom­pu­ter wy­po­sa­żo­ny w te łą­cze. Cha­rak­te­ry­stycz­ną ce­chą pen­dri­vów USB 3.0 jest nie­bie­ska płyt­ka ze zlą­cza­mi głę­bo­ko we­wnątrz gniaz­da. Wie­lu pro­du­cen­tów (zwłasz­cza mar­ko­wych pen­dri­vów, ty­pu King­ston, Go­odRam, San­disk, Em­tec, To­shi­ba) po­da­je pręd­ko­ści za­pi­su i od­czy­tu osob­no, co jest ra­czej in­for­ma­cją je­dy­nie dla praw­dzi­wych fa­nów tech­no­lo­gii. Dla nich też po­da­ję na­zwy pro­gra­mów, za po­mo­cą któ­rych moż­na pre­cy­zyj­nie zmie­rzyć pręd­kość trans­fe­ru da­nych: Check Flash, HD Spe­ed, Cry­stal Disk Mark, Flash Me­mo­ry To­ol­kit, HD Tu­ne.
  3. Wy­trzy­ma­łość. W tym miej­scu przy­po­mnę tyl­ko, że­by chro­nic pen­dri­ve, na któ­rym prze­cho­wu­je­my cen­ne da­ne. Ro­zu­miem przez to prze­cho­wy­wa­nie i prze­no­sze­nie urzą­dze­nia w spo­sób, któ­ry unie­moż­li­wia eks­po­zy­cję na tem­pe­ra­tu­ry ujem­ne  (po­ni­żej 0 stop­nii C) lub zbyt wy­so­kie go­rą­co (po­wy­żej 60 stop­ni C). Pen­dri­vom nie słu­ży po­le ma­gne­tycz­ne, me­ta­lo­we przed­mio­ty obi­ja­ją­ce się (np.: w kie­sze­ni) o złą­cze, wstrzą­sy, itp. przy­go­dy. War­to wy­bie­rać ta­kie mo­de­le pen­dri­vów, któ­re po­sia­da­ją za­bez­pie­cze­nie wtycz­ki: za­tycz­kę, kap­se­lek, za­wias. Za­tycz­ki wpraw­dzie czę­sto się gu­bią, ale i tak war­to pa­mię­tać o ochro­nie pen­dri­va.
  4. Wgra­nie i za­bez­pie­cze­nie da­nych to bar­dzo cie­ka­wa usłu­ga, z któ­rej czę­sto ko­rzy­sta­ją na­si klien­ci. Po­le­cam ją, bo nie kosz­tu­je wie­le. Cho­dzi o umiesz­cze­nie da­nych (pre­zen­ta­cji fir­my, ka­ta­lo­gu pro­duk­tów, re­kla­my, fil­mu) na pen­dri­vie, bez moż­li­wo­ści ich ska­so­wa­nia. Za­tem uży­wa­jąc pen­dri­va, od­bior­ca za­wsze be­dzie miał na nim do­stęp do na­szych tre­ści, a ko­rzy­stał bę­dzie z resz­ty wol­nej pa­mię­ci. Do­brze jed­nak, aby by­ło jej wy­star­cza­ją­co du­żo i że­by za­bez­pie­czo­ny plik nie zaj­mo­wał zbyt du­żo miej­sca w pa­mię­ci.
  5. Do­ży­wot­nia gwa­ran­cja, to za­bieg mar­ke­tin­go­wy, za po­mo­cą któ­re­go pro­du­cen­ci pró­bu­ją prze­ko­nać nas o ja­ko­ści pro­duk­tu, ale na­wet w przy­pad­ku mar­ko­wych pen­dri­vów zda­rza­ją się wa­dli­we sztu­ki, któ­re – trze­ba to przy­znać – bez mru­gnię­cia okiem pro­du­cen­ci wy­mie­nia­ją na spraw­ne.
  6. Do­dat­ko­we funk­cje: fa­brycz­ny an­ty­wi­rus, PC Lock – czy­li za­bez­pie­cze­nie przed do­stę­pem do za­pi­sa­nych dan­cyh, szy­fro­wa­nie i ochro­na da­nych to do­dat­ko­we funk­cje, o któ­ry wspo­mi­nam tyl­ko z obo­wiąz­ku, bo przy­pad­ku pen­dri­vów re­kla­mo­wych, nie wi­dzę więk­sze­go sen­su pła­ce­niu spo­rych kwot za te eks­tra­sy.
  7. In­sta­lo­wa­nie pro­gra­mów na pen­dri­vie to bar­dzo cie­ka­wa, choc rzad­ko sto­so­wa­na funk­cjo­nal­ność. Stan­dar­do­wo pen­dri­vy są po pro­stu dla kom­pu­te­ra jed­nym z ze­wnętrz­nych dys­ków – miej­scem do ma­ga­zy­no­wa­nia da­nych. Jed­nak ist­nie­je tech­no­lo­gia, któ­ra umoż­li­wia bez­po­sred­nia in­sta­la­cję na pen­dri­vie opro­gra­mo­wa­nia, któ­re na­stęp­nie dzia­ła na każ­dym kom­pu­te­rze, w któ­ry wło­ży­my pen­dri­ve. Tech­no­lo­gia U3 (San­disk) lub Ur Smart (pqi) po­zwa­la w ten spo­sób syn­chro­ni­zo­wać do­ku­men­ty, e‑maile, ale tak­że za­in­sta­lo­wać sys­tem ope­ra­cyj­ny Li­nux. Nie­ta­nie, ale bar­dzo przy­dat­ne.
  8. Na­dru­ki na pen­dri­vach nie spra­wia­ją pro­ble­mów. Do­bie­ra­my tech­no­lo­gię zna­ko­wa­nia wła­ści­wą dla ma­te­ria­łu obu­do­wy i zwy­kle mo­że to być za­rów­no gra­wer la­se­ro­wy, tam­po­druk, si­to­druk, druk cy­fro­wy UV, i wie­le in­nych po­pu­lar­nych me­tod zna­ko­wa­nia.

Ry­nek ofe­ru­je ty­sią­ce mo­de­li pen­dri­vów. Za­nim coś nas szcze­gól­nie za­uro­czy es­te­ty­ką, czy de­si­gnem, sprawdź­my naj­pierw pa­ra­me­try te­chicz­ne we­dług po­wyż­sze­go klu­cza i wte­dy zde­cy­duj­my o za­ku­pie.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e‑mail: info@promoshop.pl

Jak kupować pendrivy reklamowe?

Jak ku­po­wać pen­dri­vy re­kla­mo­we?