Czę­sto za­po­mi­na­my o tym, że ele­ganc­kie pió­ro lub dłu­go­pis od­po­wied­nio za­pa­ko­wa­ny mo­że być na­praw­dę war­to­ścio­wym pre­zen­tem na każ­dą oka­zję.
Do­bre pió­ro lub dłu­go­pis po­win­no być za­wsze scho­wa­ne w na­szej ak­tów­ce czy to­reb­ce. Wy­glą­da to ele­ganc­ko i pro­fe­sjo­nal­nie nie tyl­ko w pra­cy ale przy każ­dej oka­zji. Ta­ki pre­zent mo­że być też pa­miąt­ką, po­nie­waż to ide­al­ny ma­te­riał do gra­we­ro­wa­nia.
Wśród przy­bo­rów pi­śmien­ni­czych naj­więk­szą po­pu­lar­no­ścią cie­szą się dłu­go­pi­sy. Piór uży­wa się tro­chę mniej. Mo­że dla­te­go pi­sa­nie ele­ganc­kim pió­rem trak­to­wa­ne jest ja­ko prze­jaw do­bre­go sma­ku.
Naj­czę­ściej wy­bie­ra­ne spo­śród asor­ty­men­tu są dłu­go­pi­sy fir­my par­ker. Jest to fir­ma z wie­lo­let­nim sta­żem i do­świad­cze­niem. W bran­ży dzia­ła już bli­sko 130 lat. Asor­ty­ment fir­my Par­ker ce­nio­ny jest za do­kład­ność wy­ko­na­nia, szla­chet­ny wy­gląd i ja­kość. Pió­ra i in­ne wy­ro­by pi­śmien­ni­cze tej fir­my wy­róż­nia wy­jąt­ko­wa trwa­łość.
Dzię­ki wszyst­kim tym ce­chom to wła­śnie wy­ro­by fir­my Par­ker cie­szą się naj­więk­szym za­in­te­re­so­wa­niem.
Dłu­go­pi­sy par­ker wy­róż­nia­ją się es­te­tycz­nym wy­glą­dem. Wy­ko­na­ne są z wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­ria­łów przez co mo­gą słu­żyć przez ca­łe la­ta. Pro­fe­sjo­nal­ne wzor­nic­two spra­wia, że do­brze trzy­ma się je w dło­ni. Za­pa­ko­wa­ne są za­wsze w ele­ganc­kie etui.
Ko­lej­nym bar­dzo po­pu­lar­nym pro­du­cen­tem są pió­ra par­ker. Są mo­że rza­dziej wy­bie­ra­ne niż dłu­go­pi­sy ale to naj­bar­dziej po­pu­lar­ny po­mysł na pre­zent. Pió­ra fir­my Par­ker tak­że są wy­ko­na­ne z dba­ło­ścią o każ­dy szcze­gół. Wy­glą­da­ją na­praw­dę bar­dzo ele­ganc­ko. Wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­riał, z któ­re­go zo­sta­ły wy­ko­na­ne spra­wia, że ich trwa­łość jest bar­dzo wy­so­ka. Ta­kie pió­ro mo­że spo­koj­nie słu­żyć nam przez ca­łe la­ta a na­wet stać się pa­miąt­ką.
Pió­ra fir­my Par­ker do­sko­na­le spraw­dza­ją się ja­ko wi­zy­tów­ka fir­my. Po­wierzch­nia pió­ra na­da­je się do gra­we­ro­wa­nia dzię­ki cze­mu mo­że­my prze­no­sić in­for­ma­cję. Mo­że być to do­sko­na­ły pre­zent dla na­szych wspól­ni­ków al­bo na­sza oso­bi­sta wi­zy­tów­ka. Pió­ra fir­my Par­ker zo­sta­ły do­ce­nio­ne przez biz­nes­me­nów. Po­sia­da­nie ta­kie­go pió­ra świad­czy o dba­ło­ści o wi­ze­ru­nek. Za­rów­no dłu­go­pi­sy jak i pió­ra fir­my Par­ker za­chwy­ca­ją swo­im wy­glą­dem.
Ko­lej­ną fir­mą, któ­rą spo­koj­nie moż­na po­le­cić jest Wa­ter­man. Jest to rów­nież uzna­ny w bran­ży pi­śmien­ni­czej pro­du­cent, któ­ry dzia­ła od po­nad 120 lat. Pió­ra Wa­ter­man wy­róż­nia­ją się tak­że nie­zwy­kłą ja­ko­ścią i tra­dy­cją. Mar­ka sły­nie z wy­ko­rzy­sty­wa­nia naj­lep­szej ja­ko­ści ma­te­ria­łów. Wy­ro­by rej fir­my są rów­nie wy­trzy­ma­łe i es­te­tycz­nie wy­ko­na­ne. Fir­mę wy­róż­nia cha­rak­te­ry­stycz­ny de­sign, któ­ry jest wy­ni­kiem pra­cy wie­lu spe­cja­li­stów.
Pió­ra i dłu­go­pi­sy fir­my Wa­ter­man są nie­po­wta­rzal­ne i funk­cjo­nal­ne. Mo­gą słu­żyć ja­ko na­praw­dę dys­tyn­go­wa­ny prezent.Na pew­no zo­sta­nie do­ce­nio­ny. Jest to tak­że do­da­tek, któ­ry pod­kre­śli nasz do­bry wi­ze­ru­nek, po­ka­że że dba­my o każ­dy szcze­gół na­sze­go wy­glą­du. Za nie­po­wta­rzal­ną ja­kość i fran­cu­skie wzor­nic­two za­pła­ci­my od­po­wied­nio wię­cej. W ofer­cie znaj­du­je się wie­le mo­de­li piór wiecz­nych. Wy­róż­nia je nie­po­wta­rzal­ny wy­gląd. Za­zwy­czaj w ofer­cie zna­leźć mo­że­my pió­ra w ko­lo­rze czar­nym ze zło­ce­nia­mi. To roz­po­zna­wal­ny de­sign. Pió­ra tej fir­my tak­że na­da­ją się do gra­we­ro­wa­nia.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl