Parasole reklamowe to niebywale efektywne narzędzia marketingowe. Nie dość, że budują styl właścicielki (lub właściciela) i są widocznym nośnikiem informacji, to jeszcze chronią przed kapryśną pogodą. Nic dziwnego, że parasole z nadrukiem na stałe wpisały się w budżety reklamowe i są równie chętnie zamawiane, wręczane, jak i przyjmowane przez klientów.

Parasole są pod ręką wtedy, gdy najbardziej potrzebujemy – cóż za wspaniałe skojarzenie dla każdej marki: „Kochany Kliencie, nie bój się deszczu – zadbaliśmy o Ciebie, wręczając Ci parasol”. Jest nie tylko użytecznym, ale też eleganckim dodatkiem lub dizajnerskim bajerem. Parasole to przedmioty, który niosą z sobą historię, dają poczucie bezpieczeństwa i wyróżniają wśród tłumu. Jako gadżety z nadrukiem – są i reklamą, i świetnym prezentem. Synonimem wielofunkcyjności.

Wie­my już, że ga­dże­ty re­kla­mo­we mo­gą za­spo­ka­jać wie­le po­trzeb – bez wąt­pie­nia pa­ra­sol fir­mo­wy za­spo­ka­ja wię­cej niż jed­ną. I to w róż­nych aspek­tach.  By wie­dzieć, czy aku­rat ta­ki pre­zent z lo­go tra­fi w czu­ły punkt od­bior­cy, trze­ba za­cząć od pod­staw, po­nie­waż każ­dy ga­dżet przy­wo­dzi na myśl oczy­wi­ste sko­ja­rze­nia.

Ja­kie zna­my pa­ra­so­le?

Każ­dy pa­mię­ta sce­nę tań­ca z pa­ra­so­lem z „Desz­czo­wej pio­sen­ki” – na­wet, je­śli nie ko­ja­rzy­my ca­łe­go fil­mu, to me­lo­dia i ta­niec w desz­czu i ka­łu­żach w wy­ko­na­niu Gene’a Kelly’ego bu­dzi do­bre emo­cje.

"Deszczowa piosenka" - parasole w akcji.

Desz­czo­wa pio­sen­ka” – pa­ra­so­le w ak­cji.

Pa­ra­sol to też zna­czą­cy re­kwi­zyt z po­pu­lar­nej ame­ry­kań­skiej se­rii „Jak po­zna­łem wa­szą mat­kę”. Żół­ta pa­ra­sol­ka to mo­tyw, któ­ry prze­wi­ja się w kon­tek­ście ty­tu­ło­wej mat­ki, przy­szłej uko­cha­nej głów­ne­go bo­ha­te­ra.

Ele­ganc­ki, mę­ski czar­ny pa­ra­sol ko­ja­rzy się tak­że z Ja­me­sem Bon­dem – przy­pad­ku tej po­sta­ci uży­tecz­ny do­da­tek za­wie­rał w so­bie ca­ły ze­staw nad­pro­gra­mo­wych nie­spo­dzia­nek i w jed­nej chwi­li prze­sta­wał słu­żyć wy­łącz­nie ochro­nie przed desz­czem, a oka­zy­wał się tak­że bro­nią przed ata­ka­mi czar­nych cha­rak­te­rów. Hmm. Kto po­wie, że pa­ra­so­le re­kla­mo­we to zwy­kłe ga­dże­ty – ten nie wie, jak wiel­ką moc nio­są za so­bą ta­kie pre­zen­ty. Za każ­dym ta­kim pa­ra­so­lem stoi ja­kaś hi­sto­ria: róż­ni od­bior­cy, mnó­stwo sy­tu­acji, roz­ma­ite po­trze­by es­te­tycz­ne, do­świad­cze­nie ulew­ne­go desz­czu lub cie­płej let­niej mżaw­ki.

Jed­nym z cie­kaw­szych po­my­słów di­zaj­ner­skich mie­li Ho­len­drzy. Wy­my­śli­li ae­ro­dy­na­micz­ne pa­ra­so­le sztor­mo­we, któ­re opie­ra­ją się ude­rze­niom wia­tru na­wet do 120 km/h. Pa­ra­so­le senz ma­ją przy tym in­try­gu­ją­cy, fu­tu­ry­stycz­ny kształt i są wy­ko­na­ne z naj­no­wo­cze­śniej­szych włó­kien.

Parasole sztormowe senz

Pa­ra­so­le sztor­mo­we senz

Parasole sztormowe senz

Pa­ra­so­le sztor­mo­we senz

Mło­dzi fa­ni te­le­wi­zyj­nych se­rii – na­wet je­śli nie zna­ją kon­kret­ne­go mo­ty­wu z po­pu­lar­ne­go se­ria­lu, do­ce­nią ży­wy ko­lor ga­dże­tu, cie­ka­wy na­druk, faj­ny prze­kaz, w któ­ry „opa­ku­je­my” pre­zent. Ele­ganc­kie wy­da­nie – czar­ne lub gra­na­to­we, moż­na do­dat­ko­wo sty­li­zo­wać lub wzbo­ga­cić su­ge­stią, że do­da­je pew­no­ści nie tyl­ko w cza­sie desz­czu.

Jed­no do­świad­cze­nie bę­dzie wspól­ne od­bior­com – opie­ka i ochro­na przed desz­czem. Klient bę­dzie miał świa­do­mość, kto go chro­ni, za każ­dym ra­zem, gdy ro­ze­pnie nad gło­wą pa­ra­sol z lo­go. Je­śli więc ro­la opie­ku­na pa­su­je do któ­re­goś z punk­tów mi­sji fir­my – zna­leź­li­śmy ide­al­ny ga­dżet re­kla­mo­wy. Pa­mię­taj­my też o dłu­go­fa­lo­wym efek­cie: ten fir­mo­wy upo­mi­nek bę­dzie „pły­nął” uli­ca­mi przy każ­dym za­ła­ma­niu po­go­dy. I to jesz­cze dłu­go po tym, kie­dy go wrę­czy­my.

Parasole reklamowe z nadrukiem logo

Pa­ra­so­le re­kla­mo­we z na­dru­kiem lo­go

Pod­su­muj­my:

  • NIe­wąt­pli­wie pa­ra­so­le re­kla­mo­we są prak­tycz­ne, a klien­ci się­ga­ją po nie jak po ochro­nę. Ma­ją du­żą po­wierzch­nię na­dru­ku – co waż­ne dla każ­de­go ko­mu­ni­ka­tu mar­ketn­go­we­go.
  • Z pew­no­ścią na­le­ży uwa­żać na ja­kość – niech nas nie sku­si po­dej­rza­nie ni­ska ce­na.
  • Pa­ra­so­le ma­ją du­żą war­tość do­da­ną – są du­że, względ­nie ta­nie, wi­docz­ne i spra­wia­ją wra­że­nie war­to­ścio­we­go upo­min­ku.
  • Chęt­nie je otrzy­mu­je­my i prze­cho­wu­je­my. Oka­zji do uży­cia pa­ra­so­la w cią­gu ro­ku jest kil­ka­na­ście­jest więc to ga­dżet, któ­ry ma dłu­gi okres przy­dat­no­ści.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl