Stro­na głów­na Mar­ke­ting Biz­nes Pa­ra­so­le re­kla­mo­we z na­dru­kiem lo­go firmy

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Dobry gadżet reklamowy powinien być praktyczny, dobrze widoczny, a także wzbudzać pozytywne skojarzenia – takie wymagania spełniają również parasole reklamowe z nadrukiem logo.

Parasole reklamowe – na lato i na niepogodę.


Wśród peł­nej pa­le­ty do­stęp­nych ga­dże­tów fir­mo­wych sto­so­wa­nych ja­ko wspar­cie re­kla­my znaj­du­ją się pa­ra­so­le re­kla­mo­we. To po­pu­lar­na pro­po­zy­cja, po­nie­waż upo­min­ki te­go ty­pu mo­gą spraw­dzić się o każ­dej po­rze roku.

Pa­ra­sol mo­że za­pew­nić sku­tecz­ną ochro­nę przed słoń­cem – na pla­ży, na ba­se­nie, ale rów­nież w mie­ście, gdy usta­wio­ny bę­dzie przy ka­wiar­ni al­bo re­stau­ra­cji. Pa­ra­so­le re­stau­ra­cyj­ne, pa­ra­so­le pla­żo­we oraz in­ne mo­de­le przy­cią­ga­ją wów­czas wzrok i sku­tecz­nie wspie­ra­ją dzia­ła­nia reklamowe.

Rów­nież pro­du­cent pa­ra­so­li mo­że do­star­czyć je w tym dru­gim wa­rian­cie, czy­li ja­ko pa­ra­so­le chro­nią­ce przed desz­czem. To za­rów­no ele­ganc­kie pa­ra­so­le z drew­nia­ny­mi rącz­ka­mi, jak rów­nież lek­kie mo­de­le skła­da­ne, któ­re zmiesz­czą się na­wet w dam­skiej to­reb­ce. Tak­że na nich moż­na umie­ścić prze­kaz re­kla­mo­wy, aby był on wi­docz­ny pod­czas tych mniej po­god­nych dni.

Zalety parasoli reklamowych – dlaczego warto je wybrać?


Ga­dże­tem re­kla­mo­wym mo­że stać się dzi­siaj nie­mal­że każ­dy przed­miot, na któ­rym moż­na wy­ko­nać zna­ko­wa­nie, czy­li per­so­na­li­za­cję. Nie ozna­cza to jed­nak, że wszyst­kie z nich za­słu­gu­ją wów­czas na uwa­gę. Przy­kła­dem do­bre­go ga­dże­tu re­kla­mo­we­go są nie tyl­ko dłu­go­pi­sy, ko­szul­ki czy kub­ki, ale rów­nież pa­ra­so­le re­kla­mo­we z na­dru­kiem lo­go, któ­re są:

  • Prak­tycz­ne – mo­gą spraw­dzić się ja­ko ochro­na przed desz­czem, śnie­giem, nad­mier­nie pa­lą­cym słońcem. 
  • Du­że – da­ją spo­rą prze­strzeń do wy­ko­na­nia na­dru­ku reklamowego.
  • Wi­docz­ne – pa­ra­so­le pla­żo­we, re­stau­ra­cyj­ne, prze­ciw­desz­czo­we moż­na za­uwa­żyć z da­le­ka wraz z umiesz­czo­ny­mi na nich na­dru­ka­mi, na przy­kład lo­go firmy.
  • Przy­stęp­ne ce­no­wo – naj­tań­sze mo­de­le kosz­tu­ją już po­ni­żej 15 zło­tych za sztukę.

W związ­ku z tym wy­bór pa­ra­so­li re­kla­mo­wych to strzał w dzie­siąt­kę – nie tyl­ko na upal­ne la­to, ale rów­nież na dżdży­ste dni, gdy bez pa­ra­so­la ani rusz!

Przeczytaj koniecznie