Parasole reklamowe Senz - www.senz.pl

Pa­ra­so­le re­kla­mo­we Senz – www.senz.pl

Połamane parasole reklamowe w Holandii to codzienność. Walka z wiatrem i deszczem kończy się zwykle połamanymi parasolami, dlatego trzech studentów z nadmorskiego miasta Delft postanowiło zmierzyć się z tym problemem i nadać nowe znaczenie słowom „parasol sztormowy”. Tak powstał innowacyjny projekt parasoli SENZ.

Parasole reklamowe SENZ wytrzymują uderzenia wiatru do 100km/h, jednocześnie posiadając elegancki i nowoczesny styl. Ten unikatowy produkt zdobył wiele prestiżowych nagród za design, jakość i funkcjonalność.

Pa­ra­so­le re­kla­mo­we SENZ to wspa­nia­ły ga­dżet re­kla­mo­wy dla VIP’ów, któ­rzy ce­nią dys­kret­ną ele­gan­cję, naj­wyż­szą ja­kość i mod­ny de­sign.  

Wszy­scy zna­my pa­ra­so­le re­kla­mo­we z naj­niż­szej pół­ki. Są war­te tyl­ko tych kil­ka zło­tych i – nie oszu­kuj­my się – czę­sto są po pro­stu jed­no­ra­zo­we. Ta­nie pa­ra­so­le, to nie jest upo­mi­nek dla każ­de­go. Nie­któ­rym wręcz nie wy­pa­da da­wać ta­kich gi­ftów. Tu po­ja­wia się miej­sce dla pa­ra­so­li SENZ !

W 2012 ro­ku SENZ wpro­wa­dził no­wą ko­lo­ry­sty­kę oraz mo­de­le do ofer­ty, dzię­ki cze­mu z pew­no­ścią zy­ska na po­pu­lar­no­ści w Pol­sce.

Pa­ra­so­le sztor­mo­we po­wsta­ły z my­ślą o sło­cie i wi­chu­rze. Tam, gdzie zwy­kłe pa­ra­so­le za­wo­dzą: ła­mią się, wy­gi­na­ją i nie chro­nią wła­ści­cie­la, po­trze­ba by­ło prze­my­śla­ne­go i sku­tecz­ne­go roz­wią­za­nia. Tak wła­śnie po­wsta­ły fu­tu­ry­stycz­ne pa­ra­so­le sztor­mo­we senz°. Dzię­ki ba­da­niom na­uko­wym, wni­kli­wej ob­ser­wa­cji i zro­zu­mie­niu sił na­tu­ry, stwo­rzo­no nie­spo­ty­ka­ny i ory­gi­nal­ny pro­dukt – pa­ra­sol sztor­mo­wy senz°. Ten wy­ko­na­ny z no­wo­cze­snych ma­te­ria­łów pa­ra­sol, nie tyl­ko sku­tecz­nie chro­ni przed desz­czem i wia­trem. Je­go śmia­ła i ae­ro­dy­na­micz­na syl­wet­ka cie­szy oczy i spra­wia, że jest on ory­gi­nal­nym po­my­słem na pre­zent biz­ne­so­wy dla naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych.

Każ­dy, kto choć raz użył pa­ra­so­la senz° pod­czas nie­po­go­dy, zna tę róż­ni­cę. Każ­dy, kto prze­mókł i prze­marzł z po­wo­du mar­nej ja­ko­ści pa­ra­so­la, do­ce­nia ja­kość i tech­no­lo­gię senz°.

Pa­ra­so­le sztor­mo­we senz° to nie tyl­ko funk­cjo­nal­ność, ale rów­nież pre­stiż i de­sign dla osób po­szu­ku­ją­cych wy­jąt­ko­wych roz­wią­zań…

• Od­kryj in­dy­wi­du­al­ny mo­del dla sie­bie i Two­ich klien­tów…
• Łącz nie­po­wta­rzal­ny wy­gląd z prak­tycz­nym roz­wią­za­niem…
• Ko­rzy­staj z wy­go­dy, ja­ką za­pew­nia­ją Ci pa­ra­so­le senz°…

Chcesz ob­da­ro­wać swo­je­go do­bre­go kon­tra­hen­ta pre­zen­tem, dzię­ki któ­re­mu po­zo­sta­wisz po so­bie do­bre wra­że­nie? A mo­że za­sko­czysz part­ne­rów biz­ne­so­wych in­no­wa­cyj­nym ga­dże­tem re­kla­mo­wym? Mar­ka senz° łą­czy so­lid­ność oraz luk­sus, ofe­ru­jąc ory­gi­nal­ne pa­ra­so­le sztor­mo­we, któ­re nie tyl­ko chro­nią przed desz­czem, ale rów­nież sta­ją się ele­men­tem de­si­gner­skie­go sty­lu. Tym pro­duk­tem nie tyl­ko za­sko­czysz, ale i po­da­ru­jesz ga­dżet, któ­ry bę­dzie użyt­ko­wa­ny przez wie­le lat oraz sta­nie się od­zwier­cie­dle­niem Two­je­go nie­prze­cięt­ne­go gu­stu!

Pa­ra­so­le re­kla­mo­we senz wy­ko­na­ne są z wy­so­kiej ja­ko­ści włók­na szkla­ne­go, któ­re sta­no­wi o trwa­ło­ści i so­lid­no­ści pro­duk­tu, a moc­ny ste­laż nie za­wo­dzi na­wet pod­czas wi­chu­ry. Uni­kal­na, opa­ten­to­wa­na kon­struk­cja opie­ra się na ae­ro­dy­na­micz­nym kształ­cie pa­ra­so­li, któ­re nie ła­mią się pod­czas sil­ne­go wia­tru. Sze­ro­ka ga­ma ko­lo­ry­stycz­na mar­ko­wych pro­duk­tów wy­jąt­ko­wo skom­po­nu­je się z Two­im in­dy­wi­du­al­nym na­dru­kiem re­kla­mo­wym, na­da­jąc mu eli­tar­ny wy­gląd. Pa­ra­so­le wy­trzy­mu­ją ude­rze­nia wia­tru do 100 km/h, są zna­ko­mi­tym roz­wią­za­niem dla biz­nes­me­na i vip-a pod­czas ban­kie­tu fir­mo­we­go pod go­łym nie­bem, czy też dla ge­eka sta­wia­ją­ce­go na pre­sti­żo­we ga­dże­ty i ory­gi­nal­ny de­sign. Pa­ra­so­le sztor­mo­we senz° za­pew­nią ochro­nę pod­czas wietrz­nych dni oraz spra­wią, że bę­dziesz iko­ną sty­lu na każ­dą po­go­dę. To eks­klu­zyw­ny pre­zent na la­ta, re­kla­ma bu­du­ją­cą biz­ne­so­we re­la­cje przez wie­lo­let­nie użyt­ko­wa­nie oraz re­pre­zen­ta­cyj­ny znak Two­jej ory­gi­nal­no­ści – to sztu­ka użyt­ko­wa dla kre­atyw­nych, wy­ma­ga­ją­cych i mod­nych Klien­tów.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl