Świę­ta to okres, kie­dy wszy­scy wrę­cza­ją so­bie naj­róż­niej­sze po­da­run­ki. Cho­dzi mi tu­taj przede wszyst­kim o bli­skich. Ro­dzi­ce ku­pu­ją swo­im dzie­ciom du­że pre­zen­ty, dziad­ko­we do­rzu­ca­ją coś od sie­bie, wuj­ko­wie, ciot­ki, ro­dzeń­stwo, dzie­ci ro­dzi­com – tych pre­zen­tów jest na­praw­dę mnó­stwo. W skle­pach po­ja­wia­ją się naj­róż­niej­sze pro­duk­ty, pro­du­cen­ci za po­mo­cą re­klam pod­su­wa­ją nam naj­róż­niej­sze po­my­sły na to, co moż­na ku­pić bli­skim. Jed­nak czy tyl­ko w do­mu moż­na do­stać pre­zent, czy też są in­ne sy­tu­acje, kie­dy ktoś wrę­cza Wam pre­zent na nad­cho­dzą­ce Bo­że Na­ro­dze­nie lub też Wiel­ka­noc? Oczy­wi­ście, że od in­nych osób też moż­na do­stać pre­zen­ty. Do­kład­nie cho­dzi mi tu­taj o re­la­cje pra­co­daw­ca – pra­cow­nik. Bar­dzo faj­nie, je­że­li szef po­tra­fi do­ce­nić ca­ło­rocz­ny wy­si­łek swo­ich lu­dzi i w ten ma­gicz­ny okres po­da­ru­je swo­im pra­cow­ni­kom ja­kiś mi­ły po­da­ru­nek. Wszyst­ko za­le­ży od te­go, ja­kie pie­nią­dze moż­na prze­zna­czyć na ten cel oraz od upodo­bań. Naj­bar­dziej uni­wer­sal­nym pre­zen­tem są jed­nak pacz­ki świą­tecz­ne dla pra­cow­ni­ków. Wie­le firm skła­da za­mó­wie­nie na ta­kie pięk­ne, wy­staw­ne pacz­ki, któ­re mo­gą za­wie­rać naj­róż­niej­sze pro­duk­ty. Naj­więk­szą po­pu­lar­no­ścią cie­szą się pacz­ki z ar­ty­ku­ła­mi spo­żyw­czy­mi, wśród któ­rych przede wszyst­kim kró­lu­ją sło­dy­cze. Oczy­wi­ście wszyst­ko jest za­pa­ko­wa­ne w ład­ny kosz lub in­ne, świą­tecz­ne pu­deł­ko. W koń­cu nie li­czy się tyl­ko za­war­tość pacz­ki, ale rów­nież opa­ko­wa­nie. Co to mo­gą być za sło­dy­cze? Cze­ko­la­dy, bom­bo­nier­ki z mo­ty­wa­mi świą­tecz­ny­mi, pta­sie mlecz­ko. Bar­dzo czę­sto moż­na też spo­tkać w ta­kich pacz­kach świą­tecz­nych do­brej ja­ko­ści ka­wę oraz her­ba­tę. Nie­któ­rzy cza­sem na­wet do­kła­da­ją do te­go bu­tel­kę ja­kie­goś do­bre­go wi­na. Do ta­kich ład­nych pa­czek moż­na rów­nież do­rzu­cić in­ne, spo­żyw­cze pro­duk­ty, ta­kie jak cho­ciaż­by owo­ce w pusz­ce, ba­ka­lie, któ­re moż­na śmia­ło wy­ko­rzy­stać pod­czas świą­tecz­nych wy­pie­ków. Wy­bór za­war­to­ści jest na­praw­dę ogrom­ny i to wła­ści­wie od sa­me­go zle­ce­nio­daw­cy za­le­ży co bę­dzie w niej umiesz­czo­ne. Naj­waż­niej­sze, że każ­dy na pew­no bę­dzie cie­szył się z ta­kie­go pre­zen­tu.

 

https://promoshop.pl/paczki-swiateczne-dla-pracownikow

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl