Otwie­ra­cze, to bez wąt­pie­nia je­den z naj­waż­niej­szych przy­rzą­dów każ­de­go pi­wo­sza. Otwar­cie pusz­ki nie wy­ma­ga do­dat­ko­wych przy­bo­rów, jed­nak otwar­cie bu­tel­ki mo­że za­koń­czyć się jed­nak róż­nie, kie­dy nie dys­po­nu­je­my od­po­wied­nim otwie­ra­czem. W ostat­nim okre­sie moż­na za­ob­ser­wo­wać pew­ną ten­den­cję, iż co­raz rza­dziej na­tra­fia się w skle­pach na moż­li­wość za­ku­pu te­go nie­zbęd­ne­go pi­wo­szom urzą­dze­nia. Pi­wosz bez otwie­ra­cza, to jak czło­wiek bez rę­ki. Bar­dzo czę­sto wła­śnie dla­te­go otwie­ra­cze za­czę­ły być trak­to­wa­ne ja­ko coś waż­ne­go.
Współ­cze­śnie naj­częst­szym źró­dłem umoż­li­wia­ją­cym sta­nie się szczę­śli­wym po­sia­da­czem otwie­ra­cza do bu­te­lek jest udział w ak­cji pro­mo­cyj­nej re­ali­zo­wa­nej na rzecz któ­re­goś z bro­wa­rów. Ak­cje ta­kie nie­jed­no­krot­nie ma­ją miej­sce w skle­pach, czy też pu­bach. Nie­jed­no­krot­nie otwie­racz po­mi­mo, że ta­ki cen­ny jest naj­niż­szym po­zio­mem na­gro­dy w róż­nych pro­mo­cyj­nych kon­kur­sach. Otwie­ra­cze re­kla­mo­we, któ­re mo­gą być na­gro­dą, przy­bie­ra­ją róż­ną po­stać. Jed­ne są zwy­kły­mi otwie­ra­cza­mi zbu­do­wa­ny­mi z me­ta­lu i pla­sti­ko­wej rącz­ki, a in­ne przy­bie­ra­ją prze­róż­ne kształ­ty, dla­te­go wśród otwie­ra­czy znaj­dzie­my ta­kie, któ­re przy­po­mi­na­ją po­ło­wę pił­ki lub ta­kie, któ­re przy­po­mi­na­ją me­ta­lo­wą kar­tę kre­dy­to­wą.
Ta róż­no­rod­ność otwie­ra­czy spra­wi­ła, że nie­któ­re oso­by za swo­je hob­by ob­ra­ły zbie­ra­nie otwie­ra­czy. Otwie­ra­cze z na­dru­kiem na­wet po­mi­mo ta­kiej sa­mej kon­struk­cji sta­ją się przy róż­ni­cach w na­dru­ku osob­ny­mi eks­po­na­ta­mi żąd­ny­mi po­żą­da­nia przez zbie­ra­cza. Naj­bar­dziej wy­trwa­li zbie­ra­cze w swo­ich ko­lek­cjach po­tra­fią po­sia­dać ty­sią­ce eg­zem­pla­rzy róż­nych otwie­ra­czy, któ­re by­ły pro­du­ko­wa­ne nie tyl­ko na lo­kal­ny ry­nek, ale tak­że by­ły pro­du­ko­wa­ne na ryn­ki za­gra­nicz­ne. Do­dat­ko­wo w ko­lek­cjach wie­lu osób po­ja­wia­ją się otwie­ra­cze bę­dą­ce re­zul­ta­tem rę­ko­dzie­ła po­je­dyn­czej oso­by. Ta­kie otwie­ra­cze są nie­po­wta­rzal­ne i bar­dzo czę­sto ist­nie­ją tyl­ko w jed­nym eg­zem­pla­rzu. Na ryn­ku zbie­ra­czy otwie­ra­czy naj­bar­dziej po­żą­da­ne są otwie­ra­cze wy­pusz­cza­ne przy róż­nych oka­zjach przez nie­ist­nie­ją­ce już bro­wa­ry, szcze­gól­nie bro­wa­ry za­gra­nicz­ne. Na ryn­ku ko­lek­cjo­ner­skim otwie­ra­cze te po­tra­fią uzy­ski­wać za­wrot­ne ce­ny, któ­re dla oso­by spo­za krę­gu zbie­ra­czy są ir­ra­cjo­nal­ne.

https://promoshop.pl/Otwieracze-reklamowe-z-nadrukiem-logo

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl