Za nami szczecińskie Targi Peryskop, podczas których prezentowaliśmy nowości gadżetowe z kolekcji 2018. W tym roku skupiliśmy się na produktach nowoczesnych, świeżych i po prostu ładnych – takich cieszących oko. Okazuje się, że oryginalne gadżety reklamowe nie muszą być ani drogie, ani ekstrwaganckie. Zresztą – zobaczcie sami.

W nowoczesnych wnętrzach Service Inter-Labu rozłożyliśmy wszystko co najlepsze z katalogów m-collection, Hiidea, tekstylia DAD Sportswear i Harvest, Porceline oraz Bullet, Avenue oraz Label. Ekspozycja była imponująca a stoły uginały się pod ciężarem gadżetów.

Oryginalne gadzety reklamowe 2016

Kub­ki Por­ce­li­ne i kub­ki ter­micz­ne – o to Klien­ci py­ta­li naj­czę­ściej. Po­do­ba­ły się ko­lo­ro­we wzo­ry, a tak­że naj­now­sze i nie­zna­ne do tej po­ry tech­no­lo­gie zna­ko­wa­nia.

Oryginalne gadzety reklamowe 2016

Ga­lan­te­ria biu­ro­wa z praw­dzi­we­go kor­ka, elek­tro­ni­ka miesz­czą­ca się w dam­skiej to­reb­ce – to in­te­re­so­wa­ło Pa­nie.

 

Oryginalne gadzety reklamowe 2016

Nie­któ­rzy twier­dzi­li, że by­ło te­go aż za du­żo. Ale to do­brze, bo moż­na by­ło do­tknąć i sa­me­mu spraw­dzić ga­dże­ty, któ­re czę­sto zu­peł­nie ina­czej wy­glą­da­ją w ka­ta­lo­gach.

Oryginalne gadzety reklamowe 2016

Fi­li­żan­ki, dzban­ki i za­sta­wa biu­ro­wa. Ka­wa po­da­na w fir­mo­wej ce­ra­mi­ce do­da­je kla­sy, a nie kosz­tu­je du­żo. No i nie trze­ba za­ma­wiać du­zych ilo­ści.

Oryginalne gadzety reklamowe 2016

Na każ­dym z czte­rech sto­łów zmie­ścić się mia­ły no­wo­ści z jed­ne­go ka­ta­lo­gu. To był zły po­mysł. Ga­dże­tów mie­li­śmy jesz­cze na ko­lej­ne czte­ry sto­ły.

Oryginalne gadzety reklamowe 2016

Ką­cik mę­ski. Na­rzę­dzia, mul­ti­to­ol, bi­do­ny, ła­do­war­ki i la­tar­ki. Dzię­ki nim nie zgi­nie­my ani w pusz­czy, ani w dźun­gli (rów­nież tej miej­skiej).

2016-03-04 11.09.55

Po­wer­ban­ki i nie­dro­gi smar­twatch. Nad­cho­dzą cza­sy dla tych pro­duk­tów. Ory­gi­nal­ne ga­dże­ty re­kla­mo­we to przede wszyst­kim elek­tro­ni­ka.

Oryginalne gadzety reklamowe 2016

Ze­sta­wy ze­ga­rek, kra­wat lub apasz­ka – sto­no­wa­na kla­sy­ka. To upo­min­ki na po­waż­niej­sze oka­zje.

Oryginalne gadzety reklamowe 2016

Kub­ki ter­micz­ne, czy­li ka­wa na wy­nos. Oka­zu­je się, że to ar­ty­kuł pierw­szej po­trze­by.

Oryginalne gadzety reklamowe 2016

Biu­ro, ar­ty­ku­ły pi­smien­ni­cze oraz dłu­go­pi­sy to­uch pen – z koń­ców­ką do smart­pho­nów i ta­ble­tów. Bar­dzo przy­dat­ne i za­wsze pod rę­ką.

Oryginalne gadzety reklamowe 2016

Si­li­ko­no­we, skła­da­ne śnia­da­niów­ki, po­jem­ni­ki na żyw­ność i na­po­je są co­raz bar­dziej po­pu­lar­ne, po­nie­waż po­trze­bu­je­my wy­god­ne­go opa­ko­wa­nia na lunch w pra­cy.

Oryginalne gadzety reklamowe 2016

Tren­dy eko­lo­gicz­ne są obec­ne w ga­dże­tach, ale w tym ro­ku jak­by na dal­szym pla­nie.

Oryginalne gadzety reklamowe 2016

A co po­wie­cie na tro­ja­ki, czy­li po­jem­nik na trzy­da­nio­wy obiad? Wra­ca mo­da na przy­no­sze­nie ca­łe­go obia­du do pra­cy na lunch.

Oryginalne gadzety reklamowe 2016

Ce­ra­mi­ka Por­ce­li­ne. Trze­ba ją do­tknąć, by po­czuć róż­ni­cę. W tej chwi­li to naj­lep­sza ofer­ta w Pol­sce.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl