Stro­na głów­na Mar­ke­ting Re­kla­ma Jak wy­my­ślić ory­gi­nal­ne ga­dże­ty reklamowe?

Jak wymyślić oryginalne gadżety reklamowe?

W dzisiejszych czasach z reklamą spotykamy się na każdym kroku. Przedsiębiorcy dokładają wszelkich starań, by trafić do odbiorców. Jednak w czasach obecnych coraz trudniej sprostać oczekiwaniom społeczeństwa, które staje się coraz mniej podatne na reklamę. Brzydkie i obszarpane bilbordy, które wcale nie wyglądają estetycznie raczej zniechęcają niż zachęcają do zakupu. Pojawia się także mocniejszy głos oburzenia, w kierunku większej liczby bilbordów, które odstraszają zamiast zachęcać.

Oryginalność kluczem do sukcesu.


Przed­się­bior­cy mu­szą wło­żyć du­żo wy­sił­ku, by tra­fić do po­ten­cjal­ne­go klien­ta. Jed­nak ory­gi­nal­ne ga­dże­ty re­kla­mo­we są znacz­nie traf­niej­sze, niż brzyd­kie pla­ka­ty i bil­bor­dy. War­to tak­że za­zna­czyć, że lu­dzie co­raz chęt­niej ko­rzy­sta­ją z usług osób, któ­re nie wy­ka­zu­ją się obo­jęt­no­ścią na śro­do­wi­sko. Dla­te­go tak po­pu­lar­ne sta­ły się nie­spo­ty­ka­ne ga­dże­ty z na­dru­kiem na ko­szul­kach czy kub­kach. Jest to znacz­nie lep­szy spo­sób re­kla­my, niż kla­sycz­ne ulot­ki, któ­re za­zwy­czaj i tak są wy­rzu­ca­ne, co nie ucho­dzi uwa­dze osób, któ­rym za­le­ży na oszczę­dza­niu pa­pie­ru. Dba­jąc o śro­do­wi­sko ma­my po­czu­cie, że ro­bi­my coś do­bre­go, na­to­miast wi­dok ulo­tek w ko­szu, jest prze­ra­ża­ją­cy, zmar­no­wa­ny pa­pier – zmar­no­wa­ne drze­wo.
Pro­du­cen­ci i wła­ści­cie­le, któ­rzy dba­ją o do­bry wi­ze­ru­nek fir­my, po­wo­li od­cho­dzą od tra­dy­cyj­nej re­kla­my. Dzi­siaj mod­ne sta­ją się ory­gi­nal­ne ga­dże­ty fir­mo­we, któ­re nie tyl­ko re­kla­mu­ją przed­się­bior­stwo, ale tak­że są przy­dat­ne dla użyt­kow­ni­ków. Jest to bar­dzo waż­ne, gdyż wie­lo­funk­cyj­ność róż­nych ga­dże­tów jest wska­za­na. War­to tak­że za­zna­czyć, że oso­ba ob­da­ro­wa­na kub­kiem czy ko­szul­ką z lo­go fir­my czu­je się zo­bo­wią­za­na i za­zwy­czaj wra­ca do dar­czyń­cy. Jest to ko­lej­ny za­bieg re­kla­mo­wy, któ­ry zwięk­sza gru­pę klien­tów, a co za tym idzie – zwięk­szy tak­że zy­ski firmy.


Reklama jest dźwignią handlu i nikt z tym nie polemizuje.

Jed­nak bar­dzo waż­na jest ja­kość re­kla­my. Ory­gi­nal­ne ga­dże­ty re­kla­mo­we znacz­nie pod­no­szą pre­stiż fir­my. Dla­te­go po­ja­wia się co­raz wię­cej no­wych form re­kla­my, któ­re ma­ją wpły­nąć na po­ten­cjal­ne­go klien­ta. Za­bie­gi te przy­no­szą co­raz więk­szy efekt, zwłasz­cza, gdy weź­mie­my pod uwa­gę ory­gi­nal­ne ga­dże­ty z na­dru­kiem fir­mo­wym. Pa­mię­taj­my o tym, że oso­ba któ­ra zo­sta­ła ob­da­ro­wa­na kub­kiem, pi­je z nie­go każ­de­go dnia, a za­tem pa­trzy na na­zwę fir­my, bądź chwy­tli­we ha­sło re­kla­mo­we. Ta­ki spo­sób re­kla­my przy­no­si znacz­nie lep­sze efek­ty, niż ulot­ka, któ­ra wy­lą­do­wa­ła w ko­szu.
No­wo­cze­sne spo­so­by re­kla­my są bar­dzo ory­gi­nal­ne. Ich ce­lem jest po­zy­ska­nie jak naj­więk­szej licz­by klien­tów. Dla­te­go eks­per­ci ca­ły czas pra­cu­ją nad tym, by jak naj­le­piej tra­fić do od­bior­cy. Wia­do­mym jest to, że tra­dy­cyj­ne me­to­dy ta­kie jak bil­bor­dy czy ulot­ki nie spraw­dza­ją się. Bar­dzo czę­sto przy­no­szą od­wrot­ny efekt. Brzyd­kie pla­ka­ty i bil­bor­dy ra­czej znie­chę­ca­ją. Dla­te­go przed­się­bior­cy co­raz chęt­niej ko­rzy­sta­ją z no­wo­cze­snej re­kla­my, nie­spo­ty­ka­ne ga­dże­ty z na­dru­kiem są znacz­nie lep­szym roz­wią­za­niem.
Za­sta­na­wia­jąc się nad tym, w ja­kim kie­run­ku pójść czy w re­kla­mę tra­dy­cyj­ną, a mo­że no­wo­cze­sną – le­piej wy­brać tą dru­gą. Po­wód jest bar­dzo pro­sty, jest ona po pro­stu lepsza.

Przeczytaj koniecznie