Rozwój sektora związanego ze sprzedażą towarów i usług przekłada się bezpośrednio na rynek branży reklamowej. Niezwykle istotne jest, aby promowana marka została zauważona przez potencjalnego klienta, wyłowiona spośród natłoku informacji atakujących odbiorców ze wszystkich stron. Reklamy zamieszczane są wszędzie wokół nas. Są one obecne w radio, telewizji, internecie, prasie, zarówno popularnej, jak i fachowej itp. Reklama może być także zamieszczana na gadżetach – długopisach, koszulkach czy breloczkach, na których wykonywany jest nadruk z danymi reklamującej się firmy. Jako element reklamy wykorzystywane są także tablice ogłoszeniowe, bannery, a także opaski reklamowe na rękę.

Opa­ski even­to­we są ta­nie i ła­twe w wy­ko­na­niu, a przy oka­zji sta­no­wią sku­tecz­ny spo­sób na prze­ka­za­nie po­ten­cjal­ne­mu klien­to­wi in­for­ma­cji o pro­duk­cie lub re­kla­mo­wa­nym wy­da­rze­niu.
Za po­mo­cą spe­cjal­nej opa­ski na rę­kę z na­dru­kiem, roz­da­wa­nej uczest­ni­kom roz­ma­itych wy­da­rzeń, moż­na sku­tecz­nie do­trzeć do klien­ta, któ­ry jest za­in­te­re­so­wa­ny pro­duk­tem do­ce­lo­wym, a świad­czy o tym już sam je­go udział w even­cie, na któ­rym roz­da­wa­ne są te­go ty­pu opa­ski. Re­kla­mo­wa­ne pro­duk­ty są naj­czę­ściej kie­ro­wa­ne do tej sa­mej gru­py do­ce­lo­wej, któ­ra uczest­ni­czy w wy­da­rze­niu.
In­we­sty­cja w re­kla­mę na pew­no zwró­ci się w sto­sun­ko­wo krót­kim cza­sie, war­to przy oka­zji sko­rzy­stać z usług spe­cja­li­stycz­nych agen­cji re­kla­mo­wych, któ­re za­trud­nia­ją fa­chow­ców od gra­fi­ki, pla­sty­ki czy ana­li­ty­ki ryn­ków. Z ca­łą pew­no­ścią są oni w sta­nie za­pla­no­wać oraz prze­pro­wa­dzić kam­pa­nię re­kla­mo­wą w ta­ki spo­sób, aby sta­łą się ona sku­tecz­na, w krót­kim cza­sie do­tar­ła do jak naj­więk­szej licz­by od­bior­ców, a tak­że przy­nio­sła jak naj­wyż­szy zysk w sto­sun­ku do za­an­ga­żo­wa­ne­go cza­su i środ­ków fi­nan­so­wych. Re­kla­ma jest nie­zwy­kle istot­nym ele­men­tem współ­cze­sne­go i no­wo­cze­sne­go ryn­ku, pro­mu­je je­go roz­wój i przy­czy­nia się do wzro­stu go­spo­dar­cze­go po­przez ge­ne­ro­wa­nie po­py­tu, co prze­kła­da się na re­al­ne za­po­trze­bo­wa­nie na pro­duk­ty ofe­ro­wa­ne przez kon­kret­ną fir­mę pod kon­kret­ną mar­ką.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl