Ołów­ki ja­ko na­rzę­dzie re­kla­mo­we

Każ­dy przed­się­bior­ca, któ­ry my­śli o za­re­kla­mo­wa­niu wła­snej fir­my, za­zwy­czaj po­cząt­ko­wo sku­pia się na ogrom­nych i czę­sto bar­dzo kosz­tow­nych kam­pa­niach mar­ke­tin­go­wych. Nie trze­ba jed­nak wy­da­wać od ra­zu aż ty­lu pie­nię­dzy, by sku­tecz­nie wy­pro­mo­wać się na ryn­ku. Cza­sem te naj­prost­sze roz­wią­za­nia są naj­bar­dziej efek­tyw­ne, dla­te­go war­to przy­naj­mniej spró­bo­wać je za­sto­so­wać. W tym ce­lu wy­star­czy się­gnąć po ołów­ki re­kla­mo­we i stwo­rzyć z nich naj­lep­sze na­rzę­dzie mar­ke­tin­go­we.

Zwy­kłe ołów­ki do­stać moż­na w każ­dym skle­pie ar­ty­stycz­nym czy pi­śmien­ni­czym, jed­nak ta­kie ar­ty­ku­ły fir­mom się ra­czej nie przy­da­dzą. Przed­się­bior­com po­trzeb­ne są bo­wiem pro­duk­ty, na któ­rych bę­dą oni w sta­nie wy­gra­we­ro­wać swo­je lo­go lub na­zwę ca­łej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej. Na­rzę­dzia mar­ke­tin­go­we te­go ro­dza­ju wy­ko­nu­je się za­zwy­czaj na za­mó­wie­nie. Przed­się­bior­ca, któ­ry chce spraw­dzić efek­tyw­ność ołów­ków re­kla­mo­wych, mu­si więc skon­tak­to­wać się z pro­du­ku­ją­cą je fir­mą i zło­żyć swo­je za­mó­wie­nie. Po­wi­nien za­sta­no­wić się przede wszyst­kim nad tym, co na ta­kim wy­ro­bie ma się po­ja­wić. Re­kla­mo­we ołów­ki z na­dru­kiem mu­szą być bo­wiem w pe­wien spo­sób po­wią­za­ne z da­nym przed­się­bior­stwem, dla­te­go trze­ba na nich wy­ryć np. je­go lo­go. Do­pie­ro ma­jąc ich pro­jekt, moż­na je wy­pro­du­ko­wać, ro­biąc to od ra­zu w więk­szej ilo­ści. A co da­lej? Jak za­sto­so­wać to nie­po­zor­ne na­rzę­dzie re­kla­mo­we? Otóż ołów­ki moż­na cho­ciaż­by roz­da­wać klien­tom, do­łą­cza­jąc je za dar­mo do ich za­ku­pów. War­to tak­że za­wsze mieć je w więk­szej ilo­ści na tar­gach czy gieł­dach. Im wię­cej osób bę­dzie po­sia­dać ta­kie ołów­ki re­kla­mo­we, tym le­piej dla przed­się­bior­stwa, któ­re je dla sie­bie stwo­rzy­ło.

Na­wet naj­prost­sza rzecz mo­że stać się do­sko­na­łym na­rzę­dziem słu­żą­cym do pro­mo­wa­nia in­te­re­sów. To do­bry znak dla wszyst­kich po­cząt­ku­ją­cych przed­się­bior­ców oraz tych biz­nes­me­nów, któ­rym ostat­nio nie za bar­dzo się po­wo­dzi. Nie mu­szą oni wca­le tra­cić ogro­mu pie­nię­dzy, aby wy­pro­mo­wać wła­sne pro­duk­ty czy usłu­gi. Wy­star­czy, że za­sto­su­ją coś ta­kie­go, czym są mar­ke­tin­go­we ołów­ki z na­dru­kiem.

https://promoshop.pl/pl/olowki-kredki-reklamowe-z-nadrukiem-logo

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl