Dobry marketing to taki, który potrafi czymś się wyróżnić i zaskoczyć swojego odbiorcę. Standardowe kampanie reklamowe na nikogo już w końcu nie działają, bo społeczeństwo zdołało je bardzo dokładnie poznać i wie, czym się one charakteryzują. Jeżeli zatem jakaś firma chciałaby skutecznie promować się na rynku, musi ona zastosować coś, czego nie wykorzystuje żadne inne przedsiębiorstwo. Do takich nietypowych narzędzi zalicza się chociażby ogrzewacze do rąk z nadrukiem.

Do­bra re­kla­ma mu­si być do­pa­so­wa­na do wie­lu rze­czy – na­wet to pa­nu­ją­cej w da­nym mo­men­cie po­ry ro­ku. Sko­ro za­tem ja­kaś fir­ma po­sta­no­wi­ła wy­pro­mo­wać się w trak­cie zi­my lub wio­sny, mo­że ona po­my­śleć o za­sto­so­wa­niu ele­men­tów, któ­re za­pew­ni­ły­by czło­wie­ko­wi do­dat­ko­we cie­pło. Lu­dzie nie prze­pa­da­ją bo­wiem za zim­nem, dla­te­go sta­ra­ją się go uni­kać jak tyl­ko mo­gą. Cza­sa­mi nie jest to moż­li­we, za­tem szu­ka­ją ta­kich przed­mio­tów i ar­ty­ku­łów, któ­re pod­nio­sły­by tem­pe­ra­tu­rę ich cia­ła. W tym ce­lu sto­so­wa­ne są prze­waż­nie spe­cjal­ne ter­mo­fo­ry oraz ogrze­wa­cze. Je­że­li ja­kiejś fir­mie uda się je wy­pro­du­ko­wać, bę­dzie ona mo­gła z ich po­mo­cą re­kla­mo­wać się na ryn­ku. Wy­star­czy za­tem, że za­pro­jek­tu­je dla sie­bie re­kla­mo­we ogrze­wa­cze do rąk i stwo­rzy z nich sku­tecz­ne na­rzę­dzie re­kla­mo­we. Tak wy­kre­owa­nych pro­duk­tów na pew­no nie po­win­no się sprze­da­wać, bo sko­ro ma­ją mieć one cha­rak­ter pro­mo­cyj­ny, mu­szą być wrę­cza­ne klien­tom za dar­mo. Moż­na np. do­łą­czać je do więk­szych za­ku­pów, czy­li ofe­ro­wać je tym kon­su­men­tom, któ­rzy za jed­nym ra­zem wy­da­dzą w fir­mo­wej pla­ców­ce wię­cej niż sto zło­tych. Jest to czę­sto sto­so­wa­ne roz­wią­za­nie o du­żej sku­tecz­no­ści.

Na­tu­ral­nie wśród nie­ty­po­wych na­rzę­dzi re­kla­mo­wych moż­na też zna­leźć zu­peł­nie in­ne wy­ro­by. Tak na­praw­dę każ­da fir­ma po­win­na sa­ma za­sta­no­wić się, co bę­dzie pa­so­wać do jej dzia­łal­no­ści. Je­że­li bo­wiem za­sto­su­je roz­wią­za­nia, któ­re od­naj­dzie w sie­ci czy w in­nym miej­scu, bę­dzie to ozna­czać, że zo­sta­ły one już wie­lo­krot­nie za­sto­so­wa­ne. Naj­le­piej za­tem urzą­dzić w swo­jej pla­ców­ce fir­mo­wej du­żą bu­rzę mó­zgów i wraz z ca­łą eki­pą pra­cow­ni­ków za­sta­no­wić się nad tym, co mo­gło­by przy­czy­nić się do wy­pro­mo­wa­nia biz­ne­su. Ma­jąc już ja­kąś kon­cep­cję, moż­na za­cząć ją re­ali­zo­wać po­przez na­wią­za­nie współ­pra­cy z agen­cją re­kla­mo­wą. Ta­kie agen­cje czę­sto sa­me pro­du­ku­ją ogrze­wa­cze do rąk z lo­go swo­ich klien­tów, dzię­ki cze­mu zde­cy­do­wa­nie uła­twia­ją im przy­go­to­wa­nie sku­tecz­nej kam­pa­nii mar­ke­tin­go­wej. Trze­ba też re­gu­lar­nie spraw­dzać, czy da­ne na­rzę­dzie przy­no­si okre­ślo­ne efek­ty. Je­śli nie, jest to znak, że na­le­ży coś zmie­nić.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl