Sport to zdro­wie

Niech pa­mię­ta­ją o tym wszy­scy, któ­rzy chcą wpro­wa­dzić tro­chę spor­to­we­go du­cha do swo­je­go ze­sta­wu ga­dże­tów re­kla­mo­wych. Odzież spor­to­wa z na­dru­kiem z lo­go jest hi­tem i nic nie za­po­wia­da, by mia­ło się to w naj­bliż­szym cza­sie zmie­nić.

Bie­ga­nie, jo­ga, fit­ness, ma­ra­to­ny ro­we­ro­we – lu­dzie po­ko­cha­li sport w każ­dej po­sta­ci, chcą żyć zdro­wo, być w for­mie i peł­ni po­zy­tyw­nej ener­gii. By upra­wiać spor­ty, za­rów­no na ze­wnątrz, jak i w klu­bach fit­ness i si­łow­niach, po­trze­bu­ją od­po­wied­niej odzie­ży. Do­brej ja­ko­ści i od­po­wied­nio do­bra­na odzież tech­nicz­na ze spe­cjal­nych ma­te­ria­łów to dość spo­ry koszt. Je­śli jed­nak pla­nu­je­my prze­zna­czyć kon­kret­ny bu­dżet na ga­dże­ty re­kla­mo­we pro­mu­ją­ce na­szą fir­mę, war­to roz­wa­żyć in­we­sty­cję w ko­szul­ki czy kurt­ki z lo­go. Ta­kie ga­dże­ty bę­dą na pew­no uży­wa­ne, a w trak­cie użyt­ko­wa­nia bę­dą się do­brze ko­ja­rzyć. Sko­ja­rze­nie fir­my z do­brą ener­gią, zdro­wiem i wy­so­ką for­mą – to ide­al­ne dzia­ła­nie mar­ke­tin­go­we i cel, ja­ki za­wsze chce­my osią­gnąć wrę­cza­jąc fir­mo­we upo­min­ki z na­dru­kiem.

Odzież tech­nicz­na, lub – ina­czej mó­wiąc – funk­cyj­na, jak sa­ma na­zwa wska­zu­je mu­si peł­nić okre­ślo­ne funk­cje. Jest naj­czę­ściej wy­ko­na­na ze sztucz­nych ma­te­ria­łów, od­po­wied­nio za­pro­jek­to­wa­nych i przy­go­to­wa­nych do „pra­cy w trud­nych wa­run­kach”. Jej ro­lą jest przede wszyst­kim za­pew­nie­nie użyt­kow­ni­ko­wi kom­for­tu ter­micz­ne­go – struk­tu­ra włó­kien i od­po­wied­nio do­bra­ne war­stwy ma­te­ria­łu ma­ją za­pew­nić jak naj­szyb­sze od­pro­wa­dza­nie wil­go­ci z po­wierzch­ni cia­ła na ze­wnątrz ma­te­ria­łu – tak, by unik­nąć prze­grza­nia lub wy­zię­bie­nia or­ga­ni­zmu.

Dre­sy, ko­szul­ki lub kurt­ki wia­trów­ki z lo­go – przy­da­dzą się tak pod­czas ro­dzin­nych wy­pa­dów za mia­sto, jak i pod­czas po­waż­nych im­prez spor­to­wych, jak bie­gi prze­ła­jo­we, ma­ra­to­ny i pół­ma­ra­to­ny. Ta­kie ciu­chy przy­da­ją się rów­nież pod­czas pra­cow­ni­czych im­prez in­te­gra­cyj­nych, któ­re przy­bie­ra­ją nie­kie­dy for­my wy­myśl­nych za­wo­dów spor­to­wych. Faj­nie, je­śli dru­ży­ny pra­cow­ni­ków wy­róż­nia­ją się stro­jem, mo­gą po­czuć się ze­spo­łem: ta­kie wspar­cie dla ko­le­gów to­wa­rzy­szy im póź­niej w co­dzien­nej pra­cy.

Re­kla­mo­wa odzież funk­cyj­na nie mu­si być zna­ko­wa­na do­sad­nie – im bar­dziej dys­kret­nie uj­mie­my fir­mo­we lo­go na ko­szul­ce czy kurt­ce, tym chęt­niej bę­dą one no­szo­ne. Na­le­ży jed­nak pa­mię­tać, że je­śli ta­kie ubra­nia ma­ją speł­niać swo­je funk­cje – mu­szą być do­brej ja­ko­ści. Je­śli nie chce­my ro­bić bluz czy kur­tek, cza­sem wy­star­czy do­brej ja­ko­ści ko­min buff lub czap­ka.

Po­nie­waż zdro­wy styl ży­cia stał się ogól­nie obo­wią­zu­ją­cym tren­dem, spor­to­wa odzież i ga­dże­ty we­szły do nie­mal co­dzien­ne­go użyt­ku. Wie­le sty­li­za­cji w tzw. spor­to­wej ele­gan­cji obej­mu­je tak­że spor­to­we obu­wie, opa­ski, czy kurt­ki. Je­śli po­sta­wi­my na dys­kret­ne, nie­wi­docz­ne nie­mal zna­ko­wa­nie, na­sze ga­dże­ty re­kla­mo­we sta­ną się przed­mio­tem po­żą­da­nia i – po pro­stu – co­dzien­ne­go użyt­ku. To ukłon w stro­nę ob­da­ro­wy­wa­nej oso­by, któ­ra za każ­dym ra­zem, gdy bę­dzie no­sić ta­ką rzecz, bę­dzie cie­pło wspo­mi­nać au­to­ra upo­min­ku.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl