Stro­na głów­na Mar­ke­ting Biz­nes Odzież re­kla­mo­wa z nadrukiem

Odzież reklamowa z nadrukiem

Odzież re­kla­mo­wa: kurt­ki, blu­zy, ko­szul­ki re­kla­mo­we i ko­szu­le to nie tyl­ko pre­zent, to bez­po­śred­nie na­rzę­dzie bu­do­wa­nia wi­ze­run­ku. Odzież re­kla­mo­wa to wręcz in­na bran­ża, niż ga­dże­ty fir­mo­we prze­zna­czo­ne do roz­da­wa­nia, po­nie­waż ubie­ra­my w nią sie­bie i pra­cow­ni­ków, a co­raz rza­dziej roz­da­je­my je przy­pad­ko­wym osobom.

Przeczytaj koniecznie