Odzież re­kla­mo­wa JHK o hisz­pań­skim ro­do­wo­dzie li­czy so­bie 15 lat, choć pro­du­cent ma bli­sko 20-let­nie do­świad­cze­nie na ryn­ku tek­sty­liów. W ostat­nich la­tach odzież JHK za­czę­ła pod­bi­ja kra­je eu­ro­pej­skie i sku­tecz­nie ry­wa­li­zo­wać ze świa­to­wy­mi gi­gan­ta­mi tej bran­zy. JHK jest je­dy­ną fir­mą w Hisz­pa­nii któ­ra utrzy­mu­je peł­ne sta­ny ma­ga­zy­no­we kaz­de­go pod­sta­wo­we­go mo­de­lu odzie­ży, co za­pew­nia cią­głość i sta­łość do­staw.

Róż­no­rod­ność i ja­kość asor­ty­men­tu w od­nie­sie­niu do ak­cep­to­wal­ne­go po­zio­mu cen za­gwa­ran­to­wa­ła suk­ces mar­ki JHK. Jed­nym sło­wem: mło­da, dy­na­micz­na mar­ka odzie­ży z nie­od­kry­tym do koń­ca po­ten­cja­łem. Pół­ka śred­nia, ale w zu­peł­no­ści wy­star­cza­ją­ca do ce­lów re­kla­mo­wych.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl