W wielu przedsiębiorstwach zachodzą prawne przesłanki wynikające z Kodeksu Pracy (art. 237), by pracodawca dostarczał pracownikom odzież używaną przez nich do pracy. Odzież reklamowa może być tu świetnym rozwiązaniem, ponieważ oprócz funkcji ochronnej jest nośnikiem reklamy i buduje wizerunek przedsiębiorstwa – tak wśród pracowników, jak i na zewnątrz. Dostarczona pracownikom odzież promocyjna musi spełniać wymogi zawarte w Polskich Normach i należy się szczególnie pracownikom, których odzież własna jest narażona na zniszczenie i silne zabrudzenie podczas pracy. W wielu przypadkach musi też spełniać wymagania technologiczne, sanitarne i BHP.

Sami pracodawcy często regulują tę kwestię szczegółowo w regulaminach pracy, procedurach i aktach wewnętrznych przedsiębiorstwa. Sytuacja jest poważna – w przypadku gdy pracodawca nie zapewnia przydziału odzieży, pracownikom przysługuje roszczenie o ich przydział. Oczywiście Kodeks pracy dopuszcza sytuację, że pracownik będzie pracował w swoim ubraniu, jednak jeśli ta odzież narażona jest na zniszczenie lub silne zabrudzenie, na pracodawcę nałożony jest obowiązek wypłaty pracownikowi finansowego ekwiwalentu za ubranie używane do pracy. W takim przypadku z pewnością warto rozważyć, czy odzież reklamowa przekazywana pracownikom jako robocza nie przyniesie więcej korzyści dla przedsiębiorstwa niż ekwiwalent finansowy.

odzież reklamowa dla pracowników

Odzież re­kla­mo­wa dla pra­cow­ni­ków

Te re­gu­la­cje znacz­nie roz­sze­rza­ją stan­dar­do­we spoj­rze­nie na odzież re­kla­mo­wą. Oka­zu­je się, że mo­że być ona nie tyl­ko pro­duk­tem re­kla­mo­wy­mi, pro­mu­ją­cym pro­dukt lub usłu­gę, ale rów­nież peł­no­war­to­ścio­wą, speł­nia­ją­cą nor­my odzie­żą ro­bo­czą, uży­wa­ną pod­czas co­dzien­nej pra­cy. Jed­no dru­gie­mu nie prze­szka­dza. Do­brze za­rzą­dza­ne fir­my wi­dzą w tym do­dat­ko­we moż­li­wo­ści: za­miast nad­wy­rę­żać wła­sny bu­dżet mar­ke­tin­go­wy za­ku­pem odzie­ży re­kla­mo­wej, ten sam efekt wi­ze­run­ko­wy uzy­sku­je się trak­tu­jąc odzież pro­mo­cyj­ną ja­ko ro­bo­czą, któ­rą przed­sie­bior­stwo mu­si za­pew­nić pra­cow­ni­kom ob­li­ga­to­ryj­nie. Ma­my za­tem upie­czo­ne dwie pie­cze­nie na jed­nym ogniu.

Wie­le mo­de­li odzie­ży odzie­ży pro­mo­cyj­nej jest wprost wy­ma­rzo­na do co­dzien­ne­go uży­wa­nia. Kurt­ki so­ft­shell, ko­szu­le, blu­zy, ko­szul­ki po­lo, swe­try i bez­rę­kaw­ni­ki mo­gą być peł­no­war­to­ścio­wą odzie­żą ro­bo­czą. Nie dość, że mar­ko­we, so­lid­ne i es­te­tycz­ne, bę­dą speł­nia­ły swo­ją funk­cję za­rów­no wi­ze­run­ko­wą jak i ochron­ną.

War­to za­po­znać się z tym te­ma­tem – co­raz wię­cej firm wy­ko­rzy­stu­je odzież re­kla­mo­wą ja­ko ro­bo­czą.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl