Wkrótce otwarcie sklepu i ekspozycji odzieży reklamowej Harvest

Wkrót­ce otwar­cie skle­pu i eks­po­zy­cji odzie­ży re­kla­mo­wej Ha­rvest

Odzież re­kla­mo­wa Ha­rvest nie ma so­bie rów­nych je­śli cho­dzi o ja­kość. Co cie­ka­we, ofer­ta Ha­rvest nie jest ad­re­so­wa­na wy­łącz­nie do od­bior­ców do­ce­lo­wych, ale ra­czej do firm, któ­re chcą ubrać swo­ich pra­cow­ni­ków: ma­na­ge­rów, przed­sta­wi­cie­li, pra­cow­ni­ków biu­ra.

Ha­rvest nie jest do roz­da­wa­nia. W Ha­rve­sta ubie­ra­my się sa­mi, two­rząc no­wo­cze­sny, mod­ny i wy­śmie­ni­ty ga­tun­ko­wo „Dress Co­de”.

Już 7 mar­ca w sie­dzi­bie fir­my But­ter­fly w Szcze­ci­nie zo­sta­nie otwar­ta je­dy­na sta­ła eks­po­zy­cja odzie­ży Ha­rvest w Pół­noc­nej Pol­sce. W do­god­nym cza­sie bę­dzie moż­na od­wie­dzić nas, do­tknąć, przy­mie­rzyć i do­brać ele­ganc­kie ko­szu­le, swe­try, blu­zy, kurt­ki z naj­now­szej ko­lek­cji Ha­rvest 2012. Po­nad­to, 10 mar­ca w sie­ci po­ja­wi się nasz sklep in­ter­ne­to­wy de­dy­ko­wa­ny wy­łącz­nie tej mar­ce. To ko­lej­ny sklep in­ter­ne­to­wy na­szej fir­my.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z HARVESTEMKTO RAZ SPRÓBUJE, ZAWSZE JUŻ SIĘGA PO TĘ JAKOŚĆ.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl