Ry­nek re­kla­mo­wy roz­wi­ja się w Pol­sce w bar­dzo szyb­kim tem­pie. Przed­się­bior­stwa chcąc się wy­róż­nić w co­raz bar­dziej kon­ku­ren­cyj­nym oto­cze­niu się­ga­ją po no­we spo­so­by wi­zu­ali­za­cji swo­jej mar­ki. Naj­prost­sze spo­so­by, to jest umiesz­cza­nie ogło­szeń na bil­bor­dach, ta­bli­cach re­kla­mo­wych lub słu­pach ogło­sze­nio­wych daw­no prze­sta­ły być sku­tecz­ne. To jest je­dy­nie wspar­cie dla pod­trzy­ma­nia zna­jo­mo­ści mar­ki. Aby się wy­róż­nić na­le­ży za­sto­so­wać nie­kon­wen­cjo­nal­ne roz­wią­za­nia. Z ko­lei je­że­li ma­my już ugrun­to­wa­ną po­zy­cję na ryn­ku trze­ba się umieć na tym ryn­ku utrzy­mać i sta­le o so­bie przy­po­mi­nać.

Na­le­ży wszak­że zda­wać so­bie spra­wę z te­go, że wy­bra­ny spo­sób re­kla­mo­wa­nia da­nej fir­my nie mo­że stać w sprzecz­no­ści z jej ogól­nym prze­sła­niem. Na przy­kład pro­po­no­wa­ne spo­so­by pro­mo­cji nie mo­gą być zbyt agre­syw­ne je­że­li da­na fir­ma lub jej pro­duk­ty kie­ro­wa­ne są do dzie­ci. Jed­ną z ga­łę­zi iden­ty­fi­ka­cji wi­zu­al­nej przed­się­bior­stwa jest moż­li­wość two­rze­nia róż­ne­go ro­dza­ju ga­dże­tów, na któ­rych umiesz­czo­ne jest lo­go, na­zwa fir­my, na­zwa pro­duk­tu bądź też znak to­wa­ro­wy. Po­zwa­la to na bu­do­wa­nie sko­ja­rzeń i sta­łą obec­ność da­nej mar­ki, czy też lo­ga w prze­strze­ni klien­tów.

Współ­cze­śnie mo­że­my stwo­rzyć nie­mal nie­ogra­ni­czo­ną licz­bę ga­dże­tów wszel­kich ty­pów i ro­dza­jów. Od naj­prost­szych ste­reo­ty­po­wych jak: dłu­go­pi­sy, smy­cze, kub­ki, aż po bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne jak sto­ja­ki na wi­no, pier­siów­ki, po­krow­ce na fo­te­le sa­mo­cho­do­we, itp. Jed­nym z te­go ty­pu ma­te­ria­łów re­kla­mo­wych są ga­dże­ty od­bla­sko­we z na­dru­kiem. Ze wzglę­du na bar­dzo pro­mo­wa­ne bez­pie­czeń­stwo dro­go­we są one nie­zwy­kle ce­nio­ne i po­pu­lar­ne. Wpro­wa­dzo­ne w Pol­sce zmia­ny w pra­wie o ru­chu dro­go­wym za­ka­zu­ją oso­bom pie­szym po­ru­sza­nia się po zmro­ku w ob­sza­rze bez oświe­tle­nia i bez po­sia­da­nia ele­men­tów od­bla­sko­wych. Pra­wo to na­rzu­ca wręcz moż­li­wość two­rze­nia ta­kich ga­dże­tów jak: opa­ski od­bla­sko­we z lo­go, czy od­bla­ski re­kla­mo­we. Co wię­cej bar­dzo du­żo osób dba­jąc o swo­je bez­pie­czeń­stwo sto­su­je od­bla­sko­we opa­ski re­kla­mo­we co­dzien­nie, zwłasz­cza w se­zo­nie zi­mo­wym, po­mi­mo że prze­miesz­cza­ją się wy­łącz­nie po ob­sza­rze za­bu­do­wa­nym i oświe­tlo­nym. Dzię­ki ich sto­so­wa­niu pie­szy jest bar­dziej wi­docz­ny i przez to mo­że ła­twiej unik­nąć po­ten­cjal­nie groź­nych sy­tu­acji.

Wszyst­ko to two­rzy do­sko­na­łą prze­strzeń do two­rze­nia wszel­kie­go ro­dza­ju ga­dże­tów od­bla­sko­wych z na­dru­kiem, na któ­rym mo­że zna­leźć się prak­tycz­nie wszyst­ko to co chce­my. Mo­że­my two­rzyć od­bla­ski re­kla­mo­we z na­zwą fir­my, opa­ski od­bla­sko­we z lo­go, mar­ką lub też na­zwą pro­mo­wa­ne­go pro­duk­tu. Je­że­li do­dat­ko­wo na­sze dzia­ła­nie bę­dzie wzmoc­nio­ne ak­cją pro­mo­cyj­ną do­ty­czą­cą bez­pie­czeń­stwa na dro­gach, to wów­czas przed­się­bior­stwo bę­dzie po­strze­ga­ne ja­ko fir­ma spo­łecz­nie od­po­wie­dzial­na. War­to przy oka­zji wzmoc­nić ta­ką ak­cję do­dat­ko­wym prze­ka­zem me­dial­nym i ewen­tu­al­ną pro­mo­cją na wy­bra­ne to­wa­ry, a wów­czas fir­ma bę­dzie ko­ja­rzo­na z po­zy­tyw­ny­mi rze­cza­mi. Pod­su­mo­wu­jąc dzia­łal­ność mar­ke­tin­go­wa przed­się­bior­stwa mo­że obej­mo­wać rów­nież wpro­wa­dze­nie w prze­strzeń pu­blicz­ną swo­istych przed­mio­tów ja­kim są ga­dże­ty od­bla­sko­we z na­dru­kiem, co mo­że sprzy­jać po­zy­tyw­ne­mu po­strze­ga­niu fir­my.

https://promoshop.pl/pl/odblaski-gadzety-opaski-odblaskowe-z-nadrukiem-logo

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl