Jak mą­drze wy­ko­rzy­stać no­te­sy z wła­snym na­dru­kiem?

Ga­dże­ty re­kla­mo­we od­gry­wa­ją waż­ną ro­lę w bu­do­wa­niu mar­ki i za­ufa­nia klien­tów do fir­my. Wa­run­kiem jed­nak jest umie­jęt­ne ich roz­da­wa­nie. Ina­czej środ­ki prze­zna­czo­ne na re­kla­mę oka­żą się wy­rzu­co­ne w bło­to.

No­te­sy z wła­snym na­dru­kiem

No­te­sy re­kla­mo­we to bar­dzo faj­ny ga­dżet dla firm świad­czą­cych róż­ne­go ro­dza­ju usłu­gi. W przy­pad­ku ko­niecz­no­ści za­pi­sa­nia krót­kich in­for­ma­cji wy­star­czą no­te­sy w naj­mniej­szym roz­mia­rze, w przy­pad­ku ko­niecz­no­ści spo­rzą­dza­nia dłuż­szych no­ta­tek przy­dat­ne bę­dą no­te­sy A4. W każ­dym z tych przy­pad­ków kart­kę z no­te­su (lub ca­ły no­tes) klient za­bie­rze do do­mu. Bę­dzie miał na niej lo­go fir­my, pod­sta­wo­we da­ne te­le­adre­so­we. Za­do­wo­lo­ny z usłu­gi, pro­duk­tu, ob­słu­gi bę­dzie prze­ka­zy­wał je da­lej. Gru­pa klien­tów bę­dzie sys­te­ma­tycz­nie ro­sła.

Za­sto­so­wa­nie no­te­sów z na­dru­kiem

To ta­ni, prak­tycz­ny pro­dukt re­kla­mo­wy o róż­no­rod­nym za­sto­so­wa­niu. Moż­na klien­to­wi wrę­czyć tyl­ko po­je­dyn­czą kart­kę z lo­go i za­pi­sa­ny­mi ter­mi­na­mi lub in­ny­mi in­for­ma­cja­mi, ale mo­że też otrzy­mać on ca­ły no­tes, je­że­li in­for­ma­cje bę­dzie mu­siał za­pi­sać sa­mo­dziel­nie. Naj­czę­ściej no­te­sy z na­dru­kiem fir­mo­wym ma­ją za­sto­so­wa­nie w:

• przy­chod­niach le­kar­skich,
• biu­rach po­dró­ży,
• ban­kach,
• lo­ka­lach usłu­go­wych (pral­nie, za­kła­dy fo­to­gra­ficz­ne, kra­wiec­kie),
• fir­mach or­ga­ni­zu­ją­cych se­mi­na­ria, kon­fe­ren­cje, even­ty.

Bez sen­su jest na­to­miast roz­da­wa­nie no­te­sów z na­dru­kiem fir­mo­wym pod­czas pik­ni­ku ple­ne­ro­we­go. Wte­dy sku­tecz­niej­sze bę­dą kub­ki z lo­go, ko­lo­ro­we ba­lo­ny dla dzie­ci. Do­bór ga­dże­tów re­kla­mo­wych mu­si być prze­my­śla­ny i przy­no­sić klien­to­wi kon­kret­ne ko­rzy­ści, na­wet nie­wiel­kie.