No­te­sy re­kla­mo­we, coś dla ak­tyw­nych

No­te­sy re­kla­mo­we to nie­zbęd­ny punkt wy­po­sa­że­nia każ­de­go biu­ra. Każ­dy ma­na­ger czy księ­go­wa po pro­stu się bez nich nie obędzie.Na ryn­ku ma­my ich bar­dzo sze­ro­ki asor­ty­ment.
W do­dat­ku są one bar­dzo do­brym po­my­słem ja­ko pro­sty ga­dżet, na przy­kład na pre­zent. No­te­sy z na­dru­kiem moż­na wrę­czyć przy­kła­do­wo dzien­ni­ka­rzom pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej. Oczy­wi­ście bę­dą mo­gli w nich ro­bić swo­je no­tat­ki, ale po­tem za­bio­rą je do swo­jej re­dak­cji czy fir­my i tam mo­gą przez dłu­gie la­ta słu­żyć ja­ko faj­na re­kla­ma na­szej fir­my.
Rów­nie do­brym po­my­słem jest przy­go­to­wa­nie no­te­sów na róż­ne ro­dza­ju even­ty fir­mo­we, ta­kie jak choć­by kon­fe­ren­cje czy szko­le­nia. No­te­sy re­kla­mo­we mo­gą być roz­da­ne uczest­ni­kom ta­kiej wła­śnie im­pre­zy i po­tem rów­nież mo­gą im słu­żyć przez dłuż­szy czas.
Pro­du­cen­ci no­te­sów ofe­ru­ją je w bar­dzo wie­lu for­mach i kon­fi­gu­ra­cjach sprzę­to­wych. No­te­sy re­kla­mo­we ofe­ro­wa­ne są z na­dru­kiem lub bez niego.Łatwo moż­na za­mó­wić mo­de­le na przy­kład z dłu­go­pi­sem, ko­lo­ro­wy­mi za­kład­ka­mi, czy na przy­kład kal­ku­la­to­rem. Bar­dzo du­ży wy­bór ta­kich ga­dże­tów na ryn­ku gwa­ran­tu­je, że każ­dy ła­two znaj­dzie coś dla sie­bie. Oczy­wi­ście no­te­sy re­kla­mo­we moż­na per­so­na­li­zo­wać. Wy­star­czy zle­cić pro­duk­cję ze zdję­ciem czy na­zwi­skiem przy­szłe­go wła­ści­cie­la. Oczy­wi­ście to znacz­nie po­dra­ża usłu­gę, ale spra­wia, że oso­ba ob­da­ro­wa­na ta­kim pre­zen­tem czu­je się do­ce­nio­na i wy­róż­nio­na. Po­sia­dać no­te­sy re­kla­mo­we z wła­snym zdję­ciem czy na­zwi­skiem to jest na­praw­dę TO.
No­te­sy z na­dru­kiem czy z lo­go fir­my to spo­sób na dys­kret­ną, ale i sku­tecz­ną re­kla­mę. War­to jed­nak za­dbać, by na­sze no­te­sy z na­dru­kiem by­ły na­praw­dę do­brej ja­ko­ści i po­sia­da­ły na przy­kład ja­kieś do­dat­ko­we funk­cjo­nal­no­ści. Mo­gą to być na przy­kład no­te­sy sa­mo­przy­lep­ne. To spra­wi, że sta­ną się one bar­dziej uni­wer­sal­ne i dla wie­lu osób – bar­dziej prak­tycz­ne. Ja­ko na­rzę­dzie re­kla­mo­we no­te­sy świet­nie na­da­ją się do pro­mo­cji Two­jej fir­my. Pa­mię­taj­my, że dzię­ki te­mu ła­two i ta­nio uzy­skasz efekt, że Twój po­ten­cjal­ny part­ner w biz­ne­sie bę­dzie miał za­wsze pod rę­ką u sie­bie na biur­ku da­ne ad­re­so­we Two­jej fir­my. To mo­że zde­cy­do­wa­nie uła­twić kon­tak­ty biz­ne­so­we. War­to za­dbać o szcze­gó­ły. Do­brze je­śli ad­res Two­jej fir­my jest umiesz­czo­ny nie tyl­ko na okład­ce, ale rów­nież na wszyst­kich kart­kach we­wnątrz notesu.Bardzo waż­nym i na pew­no po­żą­da­nym efek­tem, jest fakt, że kart­ki z od­ręcz­ny­mi no­tat­ka­mi bę­dą od­ry­wa­ne i prze­ka­zy­wa­ne wraz z tre­ścią in­nym oso­bą, tak więc efekt pro­mo­cyj­ny zo­sta­nie sil­nie wzmoc­nio­ny. W ten spo­sób, tak wy­da­wa­ło­by się pro­ste ga­dże­ty jak no­te­sy re­kla­mo­we, mo­gą w pro­sty i sku­tecz­ny spo­sób przy­czy­niać się do zwięk­sze­nia roz­po­zna­wal­no­ści Two­jej fir­my i bu­do­wa­nia jej pre­sti­żu po­śród po­ten­cjal­nych klien­tów. No­te­sy re­kla­mo­we ofe­ro­wa­ne są przez pro­du­cen­tów w bar­dzo sze­ro­kiej ga­mie, je­śli cho­dzi o for­mat czy ko­lo­ry­sty­kę. Bez więk­szych pro­ble­mów moż­na za­mó­wić je w for­ma­tach A4, A5 czy naj­mniej­szy – A6. Na ryn­ku moż­na rów­nież spo­tkać no­te­sy kle­jo­ne w for­ma­cie – A3, ale to ra­czej w for­mie biur­ko­wych ka­len­da­rzy. Je­śli cho­dzi o ko­lo­ry­sty­kę to jest ona prak­tycz­nie nie­ogra­ni­czo­na!