Stro­na głów­na Re­cen­zje Ga­dże­ty No­te­sy re­kla­mo­we z na­dru­kiem lo­go firmy

Notesy reklamowe z nadrukiem logo firmy

Notes jest przydatnym narzędziem w pracy. W nim możemy zapisać wszystko co chcemy. Czasami możemy zauważyć na okładkach notesów logo firmy. Takie notesy nazywamy reklamowymi.

Notes reklamowy z nadrukiem logo – idealny gadżet.

No­te­sy re­kla­mo­we z na­dru­kiem lo­go fir­my są bar­dzo faj­nym ga­dże­tem. Ca­ły czas pod rę­ką ma­my da­ne ad­re­so­we tej fir­my, od któ­rej do­sta­li­śmy no­tes. Ta­kie no­te­sy re­kla­mo­we po­ma­ga­ją nam w kon­tak­tach biz­ne­so­wych. War­to rów­nież na­zwę na­szej fir­my i da­ne kon­tak­to­we jej, wy­dru­ko­wać na wszyst­kich kart­kach za­war­tych w no­te­sie. Po­nie­waż lu­dzie bar­dzo czę­sto wy­ry­wa­ją ta­kie kart­ki, na któ­rych za­pi­sa­ne jest coś waż­ne­go i prze­ka­zu­ją in­nym oso­bą. Wte­dy ta­kie oso­by trze­cie ma­ją w po­sia­da­niu rów­nież na­sze da­ne kon­tak­to­we. War­to, że­by na­zwa na­szej fir­my by­ła bar­dzo wi­docz­na. Moż­na na przy­kład za­sto­so­wać po­gru­bie­nie czy pod­kre­śle­nie. Waż­ny jest rów­nież ko­lor czcion­ki – war­to wy­brać moc­ne, wy­ra­zi­ste ko­lo­ry np czar­ny, ciem­ny nie­bie­ski, ciem­ny czerwony. 

Jaki wybrać styl dla naszego notesu reklamowego z nadrukiem logo.

Ale czy zwy­kły no­tes spodo­ba się każ­de­mu? Du­żo lu­dzi jest wy­bred­nych. Jed­ni po­sta­wią na kla­sy­kę, a in­ni wo­lą no­wo­cze­śniej­sze roz­wią­za­nia, a jesz­cze in­ni sta­wia­ją na prak­ty­kę. Trze­ba naj­pierw zde­cy­do­wać, do ja­kiej gru­py osób są skie­ro­wa­ne ta­kie no­te­sy. Na przy­kład, gdy po­je­dzie­my na tar­gi i bę­dzie­my re­kla­mo­wać na­szą fir­mę, trze­ba wie­dzieć dla ja­kiej gru­py do­ce­lo­wej dzia­ła­my. Je­że­li je­ste­śmy pro­du­cen­tem za­ba­wek dla dzie­ci, to po­staw­my na no­te­sy re­kla­mo­we, któ­re na okład­ce bę­dą mia­ły np. po­stać z baj­ki al­bo ży­we, we­so­łe ko­lo­ry. Te­go ty­pu no­te­sy na pew­no spodo­ba­ją się dzie­ciom. Mo­że­my rów­nież do no­te­sów do­łą­czyć dłu­go­pis, wte­dy no­tes sta­nie się bar­dziej prak­tycz­ny. Je­że­li jed­nak je­ste­śmy ban­kiem i chce­my się za­re­kla­mo­wać po­staw­my na no­te­sy w kla­sycz­nych ko­lo­rach, czar­nych i bia­łych. Do te­go war­to by­ło­by po­sta­rać się, by ta­kie no­te­sy re­kla­mo­we by­ły skó­rza­ne. Te­go ty­pu no­te­sy po­do­ba­ją się więk­szo­ści lu­dziom. Mo­że­my rów­nież do­dać do no­te­su gum­kę, wte­dy ten no­tes bę­dzie na nią za­my­ka­ny i otwie­ra­ny, jest to prak­tycz­ne roz­wią­za­nie. Pa­mię­taj­my, że wy­gląd no­te­su re­kla­mo­we­go od­gry­wa du­żą ro­le.

Przeczytaj koniecznie