Wszel­kie­go ro­dza­ju ze­szy­ty, no­tat­ni­ki i no­te­sy nie bez po­wo­du są (za­raz obok dłu­go­pi­sów) naj­czę­ściej wy­bie­ra­ny­mi ga­dże­ta­mi re­kla­mo­wy­mi. Przy­da­ją się nie tyl­ko pod­czas waż­nych spo­tkań, szko­leń, kur­sów czy kon­fe­ren­cji, ale rów­nież w ży­ciu co­dzien­nym. No­sząc je przy so­bie, moż­na pro­mo­wać fir­mę na co dzień w dość sub­tel­ny i nie­na­chal­ny spo­sób. Re­kla­mu­jesz, jed­no­cze­śnie wy­ko­rzy­stu­jąc ze­szyt do two­rze­nia nie­zbęd­nych no­ta­tek lub szki­ców.

Ru­cho­ma re­kla­ma, czy to dzia­ła?

No­tat­ni­ki re­kla­mo­we są ele­men­tem, któ­ry moż­na no­sić za­wsze ze so­bą. Dzię­ki te­mu, ga­dżet ten jest za­uwa­ża­ny przez więk­sze gro­no od­bior­ców. Im wię­cej osób ob­da­ru­jesz ta­kim upo­min­kiem, tym wię­cej lu­dzi zwró­ci uwa­gę na Two­ją dzia­łal­ność lub usłu­gi. Po­sia­da­nie wła­snej dzia­łal­no­ści, czę­sto wią­że się z licz­nym spo­tka­nia­mi biz­ne­so­wy­mi lub szko­le­nia­mi, pod­czas któ­rych ta­ki no­tat­nik mo­że sku­tecz­nie zbu­do­wać do­bry wi­ze­ru­nek fir­my.

Plan­ner za­wsze przy To­bie!

Za­kła­da­nie plan­ne­ra jest ostat­nio co­raz po­pu­lar­niej­sze i z pew­no­ścią jest to sku­tecz­na tech­ni­ka za­rzą­dza­nia cza­sem, któ­ra dzię­ki swo­jej pro­sto­cie mo­że być sto­so­wa­na przez każ­de­go. No­te­sy fir­mo­we mo­gą być wy­ko­rzy­sty­wa­ne ja­ko plan­ner książ­ko­wy, któ­ry ide­al­nie spi­su­je się w biz­ne­sie. Dzię­ki spe­cjal­nie sper­so­na­li­zo­wa­ne­mu no­tat­ni­ko­wi z na­dru­kiem fir­my, pla­no­wa­nie każ­de­go ko­lej­ne­go ty­go­dnia lub mie­sią­ca, uprzy­jem­ni co­dzien­ną ru­ty­nę.

Jak stwo­rzyć plan­ner w no­tat­ni­ku w trzech kro­kach?

1. No­tat­nik na­le­ży po­dzie­lić w za­leż­no­ści od pre­fe­ren­cji. Naj­lep­szym spo­so­bem jest dzie­lić każ­dą stro­nę na sie­dem czę­ści by stwo­rzyć plan ty­go­dnio­wy. Przy po­sia­da­ją­cych du­żą ilość kar­tek no­te­sach moż­na umie­ścić na jed­nej stro­nie tyl­ko je­den lub dwa dni. Wszyst­ko za­le­ży od te­go, ile miej­sca po­trze­bu­je­my do pla­no­wa­nia da­ne­go dnia ty­go­dnia.

2. Na­stęp­nie co 4 kart­ki moż­na pod­pi­sać na­zwę mie­sią­ca i stwo­rzyć np. li­stę ce­lów, ja­kie chce­my w da­nym mie­sią­cu osią­gnąć. Po­zwo­li to nam zmo­bi­li­zo­wać się do dzia­ła­nia i dal­sze­go pla­no­wa­nia dni.

3. Na ko­niec każ­de­go mie­sią­ca war­to po­zo­sta­wić wol­ną kart­kę na pod­su­mo­wa­nie.

Za­le­ty no­sze­nia plan­ne­rów:

- mo­żesz do­brze za­go­spo­da­ro­wać i wy­ko­rzy­stać no­te­sy re­kla­mo­we
– za­wsze masz przy so­bie no­tat­nik, w któ­rym no­tu­jesz waż­ne wy­da­rze­nia i in­for­ma­cje
– mo­bi­li­zu­jesz się do co­dzien­nej ak­tyw­no­ści i wy­peł­nia­nia za­dań, więc Two­ja pra­ca sta­je się bar­dziej efek­tyw­na
– za­rzą­dza­nie cza­sem prze­sta­je być dla Cie­bie pro­ble­mem
– czu­jesz sa­tys­fak­cję, kie­dy prze­glą­dasz plan­ner i wi­dzisz, jak wie­le ce­lów uda­ło Ci się już osią­gnąć
– nie mu­sisz stre­so­wać się, że o czymś za­po­mnisz