Je­den pro­dukt pro­mo­cyj­ny i wie­le za­sto­so­wań

Pod­czas pla­no­wa­nia ak­cji pro­mo­cyj­nej waż­ne jest, aby ku­pio­ne ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne mo­gły być uży­te w róż­ny spo­sób. To po­zwo­li na lep­sze wy­dat­ko­wa­nie środ­ków i za­pla­no­wa­nie po­trzeb­nej ilo­ści ma­te­ria­łów re­kla­mo­wych. Wy­god­na jest rów­nież dys­try­bu­cja ta­kich przed­mio­tów do od­bior­ców.

Przed­mio­ty pro­mo­cyj­ne dla współ­pra­cow­ni­ków

Wie­le dzia­łań pro­mo­cyj­nych opie­ra się na oso­bach nie­bę­dą­cych bez­po­śred­ni­mi od­bior­ca­mi a je­dy­nie po­śred­ni­ka­mi w ob­ro­cie to­wa­rem. War­to prze­ka­zy­wać ma­te­ria­ły in­for­ma­cyj­ne do ta­kich osób lub firm dzia­ła­ją­cych w imie­niu pro­du­cen­ta. Spraw­dzą się tu rów­nież no­te­sy fir­mo­we z lo­go. Mo­gą być uży­wa­ne do dal­sze­go prze­ka­zy­wa­nia lub użyt­ko­wa­ne przez po­śred­ni­ków. Mo­że być to je­den z ele­men­tów pro­mo­wa­nia mar­ki i lo­go.

Ga­dżet re­kla­mo­wy po­moc­ny w pra­cy dla sprze­daw­ców ofe­ru­ją­cych nasz to­war

In­nym spo­so­bem, w ja­ki mo­gą być uży­te no­te­sy fir­mo­we z na­dru­kiem to prze­ka­za­nie ich do punk­tów sprze­da­ży de­ta­licz­nej. Moż­na w nich umie­ścić do­dat­ko­we in­for­ma­cje o pro­duk­cie oraz ta­be­le słu­żą­ce do wy­li­czeń lub usta­la­nia po­trzeb­nej ilo­ści za­ku­pio­nych przed­mio­tów. Po­łą­cze­nie funk­cji użyt­ko­wej z po­mo­cą w pra­cy bę­dzie za­chę­ta do po­le­ca­nia to­wa­ru re­kla­mo­wa­ne­go.

Przed­miot re­kla­mo­wy w pro­mo­cji sprze­da­ży

Ist­nie­je rów­nież moż­li­wość sprze­da­ży de­ta­licz­nej to­wa­ru, kie­dy do­łą­czo­ne są no­te­sy ma­gne­tycz­ne. Ta­kie dzia­ła­nia wpły­wa­ją na klien­ta i za­chę­ca­ją go do za­ku­pu. Zwięk­szo­na sprze­daż jest ko­rzyst­na dla fir­my i jej part­ne­rów han­dlo­wych. Do­dat­ko­wo przed­się­bior­ca ma wpływ na ma­te­ria­ły pro­mo­cyj­ne wi­docz­ne przy to­wa­rze wy­sta­wio­nym na pół­kach.