Ma­te­ria­ły pi­śmien­ni­cze ja­ko for­ma pro­mo­cji

Ma­te­riał pro­mo­cyj­ny mu­si po­sia­dać kil­ka funk­cji, aby sku­tecz­nie do­tarł do po­ten­cjal­ne­go klien­ta.
Po­wi­nien po­sia­dać funk­cje użyt­ko­we oraz dzię­ki ce­nie do­cie­rać do wie­lu od­bior­ców. W ten spo­sób moż­na mieć pew­ność, że bę­dzie on uży­wa­ny, a przez to wi­docz­ny.

Moż­li­wość do­wol­ne­go kształ­to­wa­nia ga­dże­ty re­kla­mo­we­go

Przed­mio­ty prze­zna­czo­ne do dzia­łań pro­mo­cyj­nych mu­szą cha­rak­te­ry­zo­wać się cie­ka­wym wy­glą­dem oraz moż­li­wo­ści zmia­ny ta­kich pa­ra­me­trów, jak ko­lor i kształt. Fir­ma mo­że sa­ma za­pro­jek­to­wać no­tat­nik z wła­snym na­dru­kiem, aby w ten spo­sób za­zna­czyć swo­je za­le­ty i po­zy­tyw­ne ce­chy. To po­pra­wi prze­kaz in­for­ma­cyj­ny i po­zwo­li sku­pić się tyl­ko na kil­ku głów­nych wąt­kach. Wzbu­dzi to rów­nież po­zy­tyw­ne sko­ja­rze­nia co do fir­my.

Ze­sta­wy pro­mo­cyj­ne i ich uzu­peł­nia­nie

Z ra­cji swo­jej ce­ny no­tat­ni­ki re­kla­mo­we są czę­sto umiesz­cza­ne wraz z in­ny­mi ma­te­ria­ła­mi re­kla­mo­wy­mi w ze­sta­wach dla osób od­wie­dza­ją­cych tar­gi lub sto­iska fir­mo­we. Moż­na na nich umie­ścić wie­le in­for­ma­cji o fir­mie, jak rów­nież da­ne kon­tak­to­we. Do­dat­ko­wy na­druk na kart­kach no­tat­ni­ka uła­twia pro­mo­wa­nie mar­ki i lo­go. W skład ze­sta­wu mo­gą wcho­dzić rów­nież dłu­go­pi­sy z ta­ką sa­mą tre­ścią re­kla­mo­wa.

For­mat dla róż­nych grup od­bior­ców.

Aby efek­tyw­nie wy­da­wać środ­ki na za­kup ta­kich ma­te­ria­łów, moż­na wy­ko­nać kil­ka wa­rian­tów. No­tat­ni­ki z lo­go dla grup do­ce­lo­wych mo­gą cha­rak­te­ry­zo­wać się ja­ko­ścią i spo­so­bem wy­ko­na­nia. Cho­dzi w tym wy­pad­ku o okład­kę i spo­sób do­bo­ru pa­pie­ru i czcion­ki. Ni­ski na­kład mo­że prze­ko­nać użyt­kow­ni­ka o tym, że jest on waż­ny w dzia­ła­niach fir­my ja­ko klient lub współ­pra­cow­nik.