Zapisz się na Newsletter

Klient do­brze po­in­for­mo­wa­ny jest mniej awan­tu­ru­ją­cy się 🙂

Mam na­dzie­ję, że nie ura­zi­łem Cię pa­ra­fra­zą kul­to­we­go „Mi­sia” Sta­ni­sła­wa Ba­rei, ale zro­bi­łem to z kil­ku powodów:

  1. Ga­dże­ty re­kla­mo­we wy­ma­ga­ją po­czu­cia hu­mo­ru. Tu się kreu­je. To nie za­kład pogrzebowy.
  2. We­dług ba­dań Ha­rvard Bu­si­ness Re­view na te­mat sprze­da­ży B2B w in­ter­ne­cie, Two­ja de­cy­zja o za­ku­pie ga­dże­tów re­kla­mo­wych po­prze­dzo­na jest wni­kli­wą ana­li­zą in­for­ma­cji na te­mat pro­duk­tów lub usług. Za­tem, naj­pierw szu­kasz przy­dat­nych in­for­ma­cji w in­ter­ne­cie, spraw­dzasz i edu­ku­jesz się, a po­tem, gdy po­znasz re­gu­ły ja­ki­mi rzą­dzi się sprze­daż, przy­stę­pu­jesz do za­ku­pów. Po to po­wstał pro­mo­blog. Je­go ce­lem jest po­móc Ci świa­do­mie wy­brać ga­dże­ty re­kla­mo­we i pod­jąć do­brą de­cy­zję zakupową.
  3. Wła­śnie dla­te­go nie ma tu ty­po­wej, han­dlo­wej ście­my. Nie znaj­dziesz tu tek­stów stric­te sprze­da­żo­wych, ko­mer­cyj­nych i ar­ty­ku­łów spon­so­ro­wa­nych. Me­ry­to­ry­ka, wia­ry­god­ność, szcze­rość i za­ufa­nie to wa­lu­ty XXI wie­ku. Sta­wiam na nie.
  4. Pro­mo­blog to sta­le po­więk­sza­ją­ca się i ak­tu­ali­zo­wa­na ba­za prak­tycz­nej wie­dzy. War­to do niej wra­cać, na­wet gdy za­ma­wiasz ga­dże­ty raz w ro­ku. Zwłasz­cza, gdy za­ma­wiasz je raz w roku.

Mam na­dzie­ję, że prze­ko­na­łem Cię do sub­skryp­cji mo­je­go new­slet­te­ra. Zo­staw Twój ad­res ma­ilo­wy, a śred­nio raz w mie­sią­cu prze­ślę na nie­go spe­cja­li­stycz­ny ar­ty­kuł do­ty­czą­cy bran­ży ga­dże­tów re­kla­mo­wych. Ale to nie wszyst­ko – sub­skry­ben­ci są za­pra­sza­ni do kon­kur­sów, na im­pre­zy i wy­da­rze­nia, a tak­że do­sta­ją uni­kal­ne ma­te­ria­ły nie­do­stęp­ne ni­gdzie indziej.

To, co za­pi­su­jesz się na newsletter?

KLAUZULE RODO