Stro­na głów­na Mar­ke­ting Biz­nes Na­rzę­dzia Pu­blic Relations

Narzędzia Public Relations

Utrzymywanie stałych i dobrych kontaktów z klientami to jeden z najważniejszych elementów budowania sprzedaży oraz pozytywnego wizerunku marki na zewnątrz organizacji. Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami to tak zwane Public Relations, na które składa się szereg narzędzi wspierających kreowanie wizerunku firmy. 

Jakie są cele zarządzania relacjami z klientem? 


Ce­lo­wość dzia­łań Pu­blic Re­la­tions znaj­du­je od­zwier­cie­dle­nie w wie­lu ob­sza­rach dzia­łal­no­ści przed­się­bior­stwa, ta­kich jak mar­ke­ting, ob­słu­ga klien­ta, sprze­daż czy za­rzą­dza­nie. Do pod­sta­wo­wych ce­lów Pu­blic Re­la­tions na­le­ży przede wszyst­kim bu­do­wa­nie wi­ze­run­ku fir­my, mar­ki oraz ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów lub usług. Od te­go ja­ki wi­ze­ru­nek zbu­du­je­my i jak przed­sta­wi­my swój pro­dukt lub usłu­gę za­le­ży jak bę­dzie na ryn­ku po­strze­ga­ny i do ja­kiej gru­py kon­su­men­tów naj­le­piej tra­fi nasz prze­kaz. Na­rzę­dzia Pu­blic Re­la­tions ma­ją na ce­lu rów­nież prze­ka­za­nie klien­tom in­nych cech or­ga­ni­za­cji, prze­ko­na­nie ich, że fir­ma dzia­ła zgod­nie ze spo­łecz­ną od­po­wie­dzial­no­ścią biz­ne­su i po­za pro­duk­ta­mi ofe­ru­je swój re­al­ny wpływ w ży­cie spo­łecz­ne i śro­do­wi­sko. Stra­te­gie Pu­blic Re­la­tions bio­rą rów­nież ak­tyw­ny udział w two­rze­niu stra­te­gii ca­łej or­ga­ni­za­cji, w związ­ku z czym ma­ją wpływ na ogól­nie po­ję­ty pro­ces za­rzą­dza­nia firmą.

Narzędzia Public Relations.


Na­rzę­dzi za­rzą­dza­nia re­la­cja­mi z klien­tem jest wie­le i za­zwy­czaj wy­ko­rzy­sty­wa­ne są rów­no­cze­śnie. Do tych na­rzę­dzi na­le­żą mię­dzy in­ny­mi re­la­cje z me­dia­mi. To kon­takt fir­my z róż­ne­go ro­dza­ju me­dia­mi, za­rów­no ty­mi tra­dy­cyj­ny­mi, jak rów­nież me­dia spo­łecz­no­ścio­we czy współ­pra­ca z in­flu­en­ce­ra­mi. Na­rzę­dzia Pu­blic Re­la­tions to rów­nież iden­ty­fi­ka­cja wi­zu­al­na fir­my i mar­ki, a więc lo­go, ko­lo­ry prze­wod­nie mar­ki i cha­rak­te­ry­stycz­na sza­ta gra­ficz­na pro­duk­tów. Na­rzę­dzia­mi re­la­cji z klien­tem są rów­nież róż­ne­go ro­dza­ju even­ty or­ga­ni­zo­wa­ne przez mar­kę, czy­li kon­fe­ren­cje, tar­gi czy spo­tka­nia. Rów­nież sze­ro­ko ro­zu­mia­ny mar­ke­ting i pro­mo­cja są na­rzę­dzia­mi Pu­blic Re­la­tions. Wszyst­kie te wy­mie­nio­ne wy­żej na­rzę­dzia słu­żą do bu­do­wa­nia wi­ze­run­ku firmy.

Zarządzanie relacjami z klientem.


Na­rzę­dzia Pu­blic Re­la­tions wspie­ra­ne są rów­nież fi­lo­zo­fią CRM, czy­li cu­sto­mer re­la­tion­ship ma­na­ge­ment. To zbiór pro­ce­dur i me­tod za­rzą­dza­nia re­la­cja­mi z klien­tem, gdzie ca­ła kon­cen­tra­cja sku­pia się na klien­cie, je­go po­trze­bach, ocze­ki­wa­niach i pre­fe­ren­cjach. CRM to rów­nież sys­tem in­for­ma­tycz­ny wspie­ra­ją­cy za­rzą­dza­nie re­la­cja­mi z klien­tem w firmie.

Wy­ko­rzy­sty­wa­nie na­rzę­dzi pu­blic re­la­tions jest więc bar­dzo waż­nym ele­men­tem za­rzą­dza­nia mar­ką i jej wi­ze­run­kiem. Po­słu­gu­ją się ni­mi obec­nie nie­mal wszyst­kie or­ga­ni­za­cje, we wszyst­kich moż­li­wych bran­żach. Wszy­scy zda­ją so­bie spra­wę z te­go, że w dzi­siej­szych cza­sach naj­waż­niej­sze dzia­ła­nia, to dzia­ła­nia zin­te­gro­wa­ne, ma­ją­ce na ce­lu po­łą­cze­nie wszyst­kich dzie­dzin zwią­za­nych ze sprze­da­żą i mar­ke­tin­giem. Wła­ści­wy do­bór na­rzę­dzi wy­ko­rzy­sty­wa­nych w pu­blic re­la­tions jest bar­dzo waż­ny z punk­tu wi­dze­nia pro­ce­sów kształ­to­wa­nia wi­ze­run­ku ca­łej or­ga­ni­za­cji. Po­win­ny to być przede wszyst­kim dzia­ła­nia pla­no­we i dłu­go­okre­so­we, na­to­miast ich sku­tecz­ność uza­leż­nio­na jest w du­żym stop­niu od ob­ra­nej strategii.

Przeczytaj koniecznie