Stro­na głów­na Na­dru­ki Na­dru­ki ty­pu doming

Nadruki typu doming

Nadruki typu doming.

Do­ming – tech­ni­ka zna­ko­wa­nia przed­mio­tów, po­le­ga­ją­ca na po­kry­ciu ob­ra­zu prze­źro­czy­stą war­stwą ży­wi­cy po­li­ure­ta­no­wej. Wy­ko­na­ne zna­ko­wa­nie da­je efekt so­czew­ki, dzię­ki któ­re­mu uzy­sku­je się nie­mal trój­wy­mia­ro­wy wy­gląd na­dru­ku. Po­kry­ty na­druk od­por­ny jest na czyn­ni­ki at­mos­fe­rycz­ne i uszko­dze­nia. Za­sto­so­wa­na ży­wi­ca chro­ni ko­lo­ry przed zmia­ną bar­wy na­da­jąc im dłu­go­trwa­łej wy­ra­zi­sto­ści. Pod­czas zna­ko­wa­nia wy­ko­rzy­stu­je się pli­ki wek­to­ro­we z pro­jek­tem ba­zu­ją­cym na ko­lo­rach CMYK. Pro­jek­ty wy­ko­na­ne na in­nych ba­zach ko­lo­ry­stycz­nych, zo­sta­ją za­mie­nio­ne na bar­wy CMYK, co przy­czy­nić się mo­że do drob­nych zmian ko­lo­ry­stycz­nych w projekcie.

Po­przed­ni ar­ty­kułJak dzia­ła­ją ga­dże­ty reklamowe?
Na­stęp­ny ar­ty­kułSzko­le­nia

Przeczytaj koniecznie