Na­dru­ki ty­pu do­ming

Do­ming – tech­ni­ka zna­ko­wa­nia przed­mio­tów, po­le­ga­ją­ca na po­kry­ciu ob­ra­zu prze­źro­czy­stą war­stwą ży­wi­cy po­li­ure­ta­no­wej. Wy­ko­na­ne zna­ko­wa­nie da­je efekt so­czew­ki, dzię­ki któ­re­mu uzy­sku­je się nie­mal trój­wy­mia­ro­wy wy­gląd na­dru­ku. Po­kry­ty na­druk od­por­ny jest na czyn­ni­ki at­mos­fe­rycz­ne i uszko­dze­nia. Za­sto­so­wa­na ży­wi­ca chro­ni ko­lo­ry przed zmia­ną bar­wy na­da­jąc im dłu­go­trwa­łej wy­ra­zi­sto­ści. Pod­czas zna­ko­wa­nia wy­ko­rzy­stu­je się pli­ki wek­to­ro­we z pro­jek­tem ba­zu­ją­cym na ko­lo­rach CMYK. Pro­jek­ty wy­ko­na­ne na in­nych ba­zach ko­lo­ry­stycz­nych, zo­sta­ją za­mie­nio­ne na bar­wy CMYK, co przy­czy­nić się mo­że do drob­nych zmian ko­lo­ry­stycz­nych w pro­jek­cie.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl