Stro­na głów­na Na­dru­ki Na­dru­ki sub­li­ma­cyj­ne. Opinie

Nadruki sublimacyjne. Opinie

Żadne narzędzie reklamowe nie miałoby charakteru reklamowego, jeżeli nie pojawiłby się na nim element kojarzony z konkretną firmą. Firmy muszą zatem tak przetwarzać tego typu artykuły, by ściśle wiązać je z własnymi działalnościami. W tym celu mogą np. umieszczać na kubkach konkretne napisy czy nadruki. Służy do tego nadruki sublimacyjne, obecnie wykorzystywany przez wszystkie agencje marketingowe.

Ja­ko na­druk sub­li­ma­cja po­ja­wi­ła się już na na­praw­dę wie­lu na­rzę­dziach mar­ke­tin­go­wych – za­rów­no tych du­żych, jak i nie­wiel­kich. Sto­sun­ko­wo nie­daw­no po­ja­wił się on w bran­ży re­kla­mo­wej, gdyż daw­niej lu­dzie nie sto­so­wa­li aż tak no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii. A ten ro­dzaj na­dru­ku two­rzy się po­przez wy­ko­rzy­sta­nie zja­wi­ska na­praw­dę in­no­wa­cyj­ne­go – sub­li­ma­cji. Aby wy­ko­nać naj­prost­szy na­pis te­go ro­dza­ju, czy­li wy­druk CMYK, na­le­ży za­sto­so­wać spe­cja­li­stycz­ny atra­ment, do­stęp­ny wy­łącz­nie w pro­fe­sjo­nal­nych skle­pach dru­kar­skich i kom­pu­te­ro­wych. Atra­ment wpro­wa­dza się na pa­pier trans­fe­ro­wy, któ­ry ko­lej­no mu­si być prze­nie­sio­ny na wy­bra­ny wcze­śniej ar­ty­kuł. Ro­bi się to przy po­mo­cy od­po­wied­nio do­bra­ne­go, wy­so­kiej ci­śnie­nia i kon­kret­nej, rów­nież wy­so­kiej tem­pe­ra­tu­ry. W ta­kich wa­run­kach atra­ment mo­że zo­stać prze­trans­fe­ro­wa­ny z pa­pie­ru na ar­ty­kuł. By efekt ten był trwa­ły i sku­tecz­ny, ar­ty­kuł na­le­ży wcze­śniej po­kryć la­kie­rem poliestrowym.

Gdzie na­to­miast moż­na na­tknąć się na Na­dru­ki sub­li­ma­cyj­ne? Na ja­kich na­rzę­dziach re­kla­mo­wych po­ja­wia­ją się one naj­czę­ściej i na któ­rych ar­ty­ku­łach war­to je umiesz­czać? Na pew­no druk sub­li­ma­cyj­ny do­sko­na­le spraw­dza się na kub­kach por­ce­li­to­wych. Na­czy­nia te ide­al­nie przej­mu­ją atra­ment i są też na ty­le uni­wer­sal­ne, iż do­sko­na­le spraw­dza­ją się w kam­pa­niach mar­ke­tin­go­wych. Rów­nie czę­sto druk sub­li­ma­cyj­ny jest wy­ko­rzy­sty­wa­ny na bla­chach alu­mi­nio­wych czy in­nych ma­te­ria­łach po­lie­stro­wych. Fir­my re­kla­mo­we bez­u­stan­nie sta­ra­ją się zna­leźć dla nie­go no­we ro­dza­je za­sto­so­wań, gdyż wi­dzą w nim ogrom­ny po­ten­cjał, któ­ry na­le­ża­ło­by wy­ko­rzy­stać. Ten druk po­zwo­lił już nie­jed­nej fir­mie sku­tecz­nie za­pre­zen­to­wać swo­ją mar­kę na ryn­ku. Na pew­no każ­dy, kto pro­wa­dzi swój biz­nes, po­wi­nien się z nim za­po­znać, by móc go póź­niej docenić.

Na­tu­ral­nie Na­dru­ki sub­li­ma­cyj­ne, jak wszyst­kie in­no­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia, nie są ła­twe w przy­go­to­wa­niu. Tyl­ko nie­licz­ne fir­my po­tra­fią od­po­wied­nio je wy­ko­rzy­stać i tak prze­nieść je na pew­ne ma­te­ria­ły czy ar­ty­ku­ły, by by­ły one i es­te­tycz­ne, i trwa­łe. Chcąc za­tem się­gnąć po wy­ro­by za­wie­ra­ją­ce na­pi­sy sub­li­ma­cyj­ne, war­to utwo­rzyć je z po­mo­cą spe­cja­li­stycz­nej działalności.

Po­przed­ni ar­ty­kułNa­dru­ki Szczecin
Na­stęp­ny ar­ty­kułGra­wer 3d grawerowanie

Przeczytaj koniecznie