Stro­na głów­na Na­dru­ki Na­dru­ki re­kla­mo­we: ścią­ga dla Kupujących

Nadruki reklamowe: ściąga dla Kupujących

Nie musicie mi tłumaczyć. Wiem, że nadruki reklamowe to dla większości z Was czarna magia. Na tym blogu znajdziecie wiele informacji technicznych dotyczących technik znakowania gadżetów reklamowych, czasem aż zanadto szczegółowych.

Dla tych z Was, którzy potrzebują kompendium o podstawowych technikach nadruku, przygotowałem małą ściągę, do której w każdej chwili mozna zajrzeć, gdy napotkacie pojęcie, którego nie rozumiecie.

Pro­duk­ty dla przed­się­bior­ców z tek­sta­mi reklamowymi.

            Każ­dy za­ku­pio­ny ele­ment re­kla­mo­wy ma wręcz obo­wią­zek być opa­trzo­ny od­po­wied­nim na­dru­kiem, w efek­cie bę­dzie on spra­wo­wał swo­ją ro­lę, ja­ką jest rzecz ja­sna re­kla­ma. Je­śli cho­dzi o na­dru­ki fir­mo­we re­ali­zo­wa­ne przez fir­my to są one roz­ma­ite i rzecz ja­sna wy­ko­ny­wa­ne mo­gą być na wszyst­kich pro­duk­tach. Wiel­ką mo­dą cie­szy się na­druk re­kla­mo­wy na ma­lut­kich ga­dże­tach ta­kich jak pi­sa­ki czy ołów­ki, ubra­nia oraz to­reb­ki i tor­by z pa­pie­ru. Na­tu­ral­nie moż­na go tak­że zre­ali­zo­wać na wie­lu in­nych ar­ty­ku­łach, przy­kła­do­wo na ak­ce­so­riach wy­ko­na­nych z me­ta­lu, ta­kich jak ter­mo­sy lub scy­zo­ry­ki oraz na ka­len­da­rzach i no­te­sach. Je­śli cho­dzi o spo­so­by na­dru­ku to wy­róż­nia się wśród nich si­to­druk, któ­ry gwa­ran­tu­je tyl­ko na­dru­ko­wy­wa­nie na pła­skich ak­ce­so­riach – na ogół uży­wa­ny jest do po­kry­wa­nia wy­ro­bów z ny­lo­nu. Po­za tym wy­róż­nia się tam­po­druk, któ­ra to tech­ni­ka kwa­li­fi­ku­je się do bar­dzo uni­wer­sal­nych, dla­te­go że po­zwa­la ro­bić na­dru­ki na róż­no­rod­nych ak­ce­so­riach. Tym­cza­sem gra­wer to jed­nym sło­wem wy­pa­la­nie kon­kret­ne­go na­dru­ku na me­ta­lo­wych akcesoriach.

Wszyst­kich cie­kaw­skich za­pra­szam na po­zo­sta­łe wpi­sy blo­ga, de­dy­ko­wa­ne z osob­na po­pu­lar­nym tech­ni­kom na­dru­ku. Na co­dzień spo­tka­cie wiek­szość wy­mie­nio­nych po­ni­żej tech­nik. Na­dru­ki re­kla­mo­we na ca­łym świe­cie wy­ko­ny­wa­ne są ty­mi sa­my­mi me­to­dom, do któ­rych zaliczam:

 • do­ming, czy­li na­klej­ka epok­sy­do­we (ży­wicz­na)
 • druk cy­fro­wy UV,
 • ety­kie­ty,
 • gra­wer laserowy,
 • kal­ka ceramiczna,
 • haft kom­pu­te­ro­wy,
 • na­druk na metalu,
 • si­to­druk na pła­skich powierzchniach
 • si­to­druk na tkaninach,
 • sub­li­ma­cja,
 • tam­po­druk,
 • ter­mo­trans­fer,
 • ter­mo­trans­fer cyfrowy
 • tło­cze­nie (tzw. hot print).

Wszyst­kie po­wyż­sze tech­ni­ki na­dru­ku są sze­ro­ko sto­so­wa­ne w bran­zy ga­dże­tów re­kla­mo­wych. To pe­wien usta­lo­ny stan­dard i dla żad­nej fir­my ga­dże­to­wej tech­ni­ki te nie po­win­ny sta­no­wić nie­spo­dzian­ki. War­to pod­kre­slić, że każ­da tech­nik rzą­dzi się swo­imi pra­wa­mi. Ogra­ni­cze­nia ich sto­so­wa­nia za­le­żą od ro­dza­ju gra­fi­ki, pod­ło­ża (czy­li ga­dże­tów), cza­su ja­ki ma­my prze­zna­czo­ny na wy­ko­na­nie pro­duk­cji oraz – co waż­ne – za­le­żą od kosz­tów. Wie­lu  z nich nie mo­zna sto­so­wać za­mien­nie z in­ną tech­ni­ką i stąd me­tod na­dru­ku jest tak wie­le. Po pro­stu bran­ża mu­sia­ła zna­leźć ze­staw spo­so­bó dru­ko­wa­nia na wszystkim.

techniki znakowania i nadruku cz.1

znakowania2-min

Przeczytaj koniecznie