Wia­do­mo nie od dzi­siaj, że re­kla­ma jest dźwi­gnią han­dlu. Dla­te­go na każ­dym kro­ku mo­że­my spo­tkać się z ulot­ka­mi, bil­bor­da­mi czy pla­ka­ta­mi re­kla­mo­wy­mi. Zwłasz­cza w Pol­sce bar­dzo po­pu­lar­ne są bil­bor­dy, któ­re nie­ko­niecz­nie wy­glą­da­ją atrak­cyj­nie. Du­ża ilość sto­ją­cych przy dro­gach re­klam nie pre­zen­tu­je się do­brze, zwra­ca na to uwa­gę co­raz wię­cej osób. Dla­te­go bar­dzo chęt­nie przyj­mo­wa­ne są no­we spo­so­by do­cie­ra­nia do klien­tów. Jed­ną z nich są na­dru­ki re­kla­mo­we na róż­ne­go ro­dza­ju przed­mio­tach. Jest to znacz­nie lep­szy spo­sób re­kla­mo­wa­nia się, niż sta­wia­nie ogrom­ne­go bil­bor­du, któ­ry tyl­ko znie­kształ­ca pięk­ny kra­jo­braz Pol­ski. War­to się za­sta­no­wić nad tym, czy bil­bor­dy te mo­gły­by się le­piej pre­zen­to­wać, gdy­by by­ło ich mniej. Po­bo­cza ob­sy­pa­ne po­szar­pa­ny­mi bil­bor­da­mi nie wy­glą­da­ją do­brze. Dla­te­go po­ja­wia się co­raz moc­niej­szy głos sprze­ci­wu ta­kiej prak­ty­ce. Pro­du­cen­ci, nie mie­li in­ne­go wyj­ścia, jak wy­my­ślić in­ny spo­sób do­tar­cia do klien­ta, któ­ry nie bę­dzie bu­dził za­strze­żeń. Na­dru­ki na kub­kach, odzie­ży czy dłu­go­pi­sach to je­den z nich. Lu­dzie chęt­nie ko­rzy­sta­ją z ta­kiej for­my re­kla­my, któ­ra ni­ko­mu nie szko­dzi. Na­dru­ki na ga­dże­tach są bar­dzo róż­ne. Każ­da fir­ma mo­że za­mó­wić ta­kie ar­ty­ku­ły re­kla­mo­we. Jest to znacz­nie lep­sze roz­wią­za­nie, niż wy­rzu­ca­nie pie­nię­dzy w ulot­ki czy bil­bor­dy i pla­ka­ty re­kla­mo­we. Na­dru­ki re­kla­mo­we na odzie­ży tra­fia­ją za­rów­no do młod­szych jak i star­szych po­ko­leń. W dzi­siej­szych cza­sach li­czy się po­my­sło­wość. Dla­te­go wie­lo­funk­cyj­ne ga­dże­ty, ta­kie jak kub­ki z na­zwą fir­my i nu­me­rem te­le­fo­nu są świet­nym po­my­słem, gdyż są wie­lo­funk­cyj­ne i moż­na je wy­ko­rzy­stać, a kla­sycz­ne bil­bor­dy tyl­ko sto­ją, sta­rze­ją się i oszpe­ca­ją nasz pięk­ny kra­jo­braz. Na­dru­ki re­kla­mo­we są co­raz bar­dziej po­pu­lar­ne. Spo­wo­do­wa­ne jest to tym, że mo­gą one zo­stać wy­ko­na­ne prak­tycz­nie na każ­dym pro­duk­cie. Na­dru­ki na kub­kach, dłu­go­pi­sach czy ko­szu­lach z lo­go fir­my są po­łą­cze­niem re­kla­my z prak­tycz­no­ścią. Po­ten­cjal­ny klient chęt­nie sko­rzy­sta z wi­zy­tów­ki, któ­ra zo­sta­ła umiesz­czo­na na kub­ku czy dłu­go­pi­sie, a na do­da­tek do­sta­nie coś za dar­mo, co mo­że się mu przy­dać. Jest to do­dat­ko­wa za­le­ta ta­kiej re­kla­my. Na­dru­ki na ga­dże­tach są bar­dzo lu­bia­ne przez klien­tów, gdyż za­miast kar­tecz­ki z nu­me­rem te­le­fo­nu, klient otrzy­mu­je do­dat­ko­wy gra­tis. War­to rów­nież za­zna­czyć, że wy­po­sa­że­nie fir­my w na­dru­ki na ga­dże­tach dla klien­tów mo­gą się oka­zać znacz­nie tań­sze, niż je­den du­ży bil­bord, któ­ry po kil­ku mie­sią­cach nie bę­dzie pre­zen­to­wał się już tak do­brze. Za­tem moż­na za­uwa­żyć wie­le ko­rzy­ści pły­ną­cych z re­klam na­dru­ko­wa­nych na róż­nych nie­wiel­kich przed­mio­tach. Nie tyl­ko es­te­tycz­ne czy fi­nan­so­we, ale rów­nież, te któ­re pły­ną ze zo­bo­wią­zań klien­tów, „do­sta­łem dłu­go­pis, wy­pa­da tam wró­cić”. Po­la­cy wbrew po­zo­rom to bar­dzo ho­no­ro­wy na­ród, za­tem za­bieg ob­da­ro­wa­nia przez pro­du­cen­ta, mo­że za­owo­co­wać po­wro­tem do da­ne­go przed­się­bior­stwa, skle­pu itd. Na­dru­ki re­kla­mo­we na­le­żą do jed­nej z naj­lep­szych form do­tar­cia do po­ten­cjal­nych klien­tów, a na do­da­tek nie szko­dzą śro­do­wi­sku, co nie jest bez zna­cze­nia w dzi­siej­szych cza­sach.

https://promoshop.pl/nadruki-reklamowe

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl