Miarki reklamowe, miarki z nadrukiem czy też taśmy miernicze z nadrukiem to niewątpliwie świetne gadżety reklamowe, które zawsze dobrze się sprawdzają w roli artykułów promocyjnych. To zresztą jak najbardziej uzasadnione, ponieważ to przede wszystkim rzeczy, które pełnią określone funkcje użytkowe, a tylko przy okazji funkcje reklamowe.

Tak pa­trzą na to lu­dzie, któ­rzy te­go ty­pu rze­czy otrzy­mu­ją przy róż­nych oka­zjach. Re­kla­mo­twór­cy z ko­lei wi­dzą te rze­czy ina­czej.
A jak? Przede wszyst­kim wi­dzą w nich do­sko­na­ły spo­sób na re­kla­mę, a funk­cje użyt­ko­we po­szcze­gól­nych przed­mio­tów w tym tyl­ko po­ma­ga­ją. W każ­dym ra­zie, wszy­scy są za­do­wo­le­ni. Z jed­nej stro­ny re­kla­ma wy­cho­dzi do­słow­nie do klien­ta, czy­li po­ten­cjal­ne­go na­byw­cy da­nej rze­czy czy usłu­gi, a z dru­giej oso­by, któ­re ta­kie ga­dże­ty re­kla­mo­we otrzy­ma­ły, mo­gą po pro­stu zro­bić z nich uży­tek. W koń­cu róż­ne miar­ki re­kla­mo­we, miar­ki z na­dru­kiem czy też ta­śmy mier­ni­cze z na­dru­kiem nie róż­nią się swo­jej isto­cie od tych, któ­re ku­pu­je się w skle­pach.
Sko­ro już zo­sta­ły wy­wo­ła­ne ga­dże­ty re­kla­mo­we, nie moż­na nie wspo­mnieć o in­nych ro­dza­jach re­klam. Wszy­scy do­sko­na­le wie­my, jak istot­na ro­lę w na­szej rze­czy­wi­sto­ści od­gry­wa re­kla­ma. Nie oby­wa­my się bez niej już prak­tycz­nie w żad­nym ob­sza­rze na­sze­go ży­cia. Re­kla­ma we­szła już na­wet do szkół, czy­li do miejsc, któ­re, jak mo­gło­by się wy­da­wać, po­win­ny być od niej wol­ne. Otóż, nie. Szko­ły mu­szą pro­wa­dzić re­gu­lar­ną pro­mo­cję, bo w prze­ciw­nym wy­pad­ku nie miał­by ko­go uczyć. Ta­ki stan rze­czy po­dyk­to­wa­ny jest przede wszyst­kim za­ist­nia­łym ni­żem de­mo­gra­ficz­nym. Pó­ki co nic na to nie po­ra­dzi­my, trze­ba tyl­ko ży­wić na­dzie­ję, że w dal­szej per­spek­ty­wie cza­so­wej to się zmie­ni, bo bę­dzie ro­dzi­ło się wię­cej dzie­ci, al­bo też mniej osób w wie­ku pro­duk­cyj­nym bę­dzie wy­jeż­dżać za­gra­ni­cę. Za­wsze trze­ba pa­trzeć w opty­mi­zmem w przy­szłość, bo ina­czej moż­na po­paść w de­pre­sję.
Wróć­my jed­nak do re­kla­my. Otóż, ge­ne­ral­nie rzecz bio­rąc, ma­my re­kla­mę pra­so­wą, ra­dio­wą, te­le­wi­zyj­ną, in­ter­ne­to­wą oraz tzw. re­kla­mę ze­wnętrz­ną w po­sta­ci róż­ne­go ty­pu bil­l­bo­ar­dów, szyl­dów, neo­nów, ta­blic czy roll-upów. Do te­go do­cho­dzą wspo­mnia­ne już wcze­śniej ga­dże­ty re­kla­mo­we, czy­li ko­szul­ki re­kla­mo­we, miar­ki reklamowe,miarki z na­dru­kiem, ta­śmy mier­ni­cze z na­dru­kiem, sło­dy­cze czy na­po­je z lo­go. Na ryn­ku funk­cjo­nu­je spo­ro firm, któ­re świad­czą sze­ro­ki wa­chlarz usług w tym za­kre­sie. Tak więc, je­śli tyl­ko ktoś chciał­by za­mó­wić nie tyl­ko po­je­dyn­czą re­kla­mę, ale na­wet ca­łą kam­pa­nię re­kla­mo­wą, mo­że to zro­bić bez naj­mniej­sze­go kło­po­tu.
Na za­koń­cze­nie war­to jesz­cze wspo­mnieć o tym, w ja­ki spo­sób two­rzo­ne są re­kla­my. Otóż, te­go ro­dza­ju tek­sty kul­tu­ry kon­stru­owa­ne są wg sche­ma­tu AIDA. Co to w ogó­le zna­czy? To skrót od czte­rech an­giel­skich słów: at­ten­tion (uwa­ga), in­te­rest (za­in­te­re­so­wa­nie), de­si­re (pra­gnie­nie) oraz ac­tion (dzia­ła­nie). Po pierw­sze, każ­da re­kla­ma ma zwró­cić uwa­gę od­bior­cy na da­ny pro­dukt. Po dru­gie, ma go nim za­in­te­re­so­wać. Po trze­cie, ma wzbu­dzić w po­ten­cjal­nym klien­cie pra­gnie­nie po­sia­da­nia da­ne­go pro­duk­tu. Po czwar­te, ma spra­wić, że klient ku­pi re­kla­mo­wa­ny ar­ty­kuł. I to w za­sa­dzie ca­ła ta­jem­ni­ca.

https://promoshop.pl/Miarki-tasmy-miernicze-reklamowe-z-nadrukiem

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl